Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek na uczelni i brak ubezpieczenia

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2017-02-28

Kilka miesięcy temu podczas zajęć fizycznych na 1. roku studiów doznałam urazu nogi. Niestety zakończyło się to operacją i rehabilitacją (która nadal trwa). Słyszałam, że można otrzymać odszkodowanie mimo braku ubezpieczenia (wtedy go nie miałam). Czy to prawda? Jak o to walczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność uczelni za wypadek

Jeżeli nie miała Pani ubezpieczenia NW, to wchodzi w grę tylko ewentualna odpowiedzialność cywilna uczelni. Jednak niezbędnym warunkiem powstania odpowiedzialności cywilnej uczelni jest łączne spełnienie trzech następujących przesłanek:

  1. szkoda jest podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności, w Pani wypadku szkoda jest w postaci rozstroju zdrowia;
  2. fakt powodujący uszczerbek czyli zdarzenie – ludzkie działanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub inne zdarzenie – w wyniku którego została wyrządzona szkoda osobie trzeciej, szkoda sama w sobie nie jest więc warunkiem wystarczającym dla powstania odpowiedzialności;
  3. związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którym prawo łączy obowiązek odszkodowawczy, zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Wina uczelni

Co to oznacza? Ano to, że o odpowiedzialności możemy mówić wyłącznie w przypadku, gdy wina za dane zdarzenie będzie leżała po stronie uczelni, czyli że udowodni Pani, że z powodu jej zaniedbań doszło do wypadku. Może to być na przykład mokra podłoga lub też nierówna, wypaczona klepka na sali gimnastycznej. Czyli musiałaby być ewidentna wina uczelni, która zaniedbała swoje obowiązki.

Może Pani też zebrać dokumentację z wypadku i leczenia i udać się do ZUS-u. Tam dadzą Pani odpowiedni formularz do wypełnienia oraz poinformują o procedurze ubiegania się o świadczenie z ZUS-u.

Świadczenie za wypadek na uczelni

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach określa, że za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Jakie świadczenia przysługują osobie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na uczelni? Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach – w tym m.in. w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich przysługuje:

  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie.

Studentowi, który stał się niezdolny do pracy całkowicie lub częściowo wskutek wypadku w czasie zajęć na uczelni, przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy:

  • na stałe – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,
  • na okres wskazany w decyzji organu rentowego – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustala także stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z takim wypadkiem lub chorobą zawodową w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z FUS-u.

Odszkodowanie z ZUS-u

Ponadto studentowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w czasie zajęć na uczelni lub zajęć na studiach doktoranckich przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu tego uszczerbku, jeżeli osoba ta wskutek wypadku stała się całkowicie niezdolna do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy, jak i jednorazowe odszkodowanie nie przysługują osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby. Świadczenia te nie przysługują również poszkodowanemu studentowi, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan został udokumentowany w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury.

Tak jak wyżej napisałam, osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia z tytułu wypadku podczas zajęć na uczelni, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydaje decyzję w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki