Odrzucona reklamacja obuwia, które uwiera, co robić?

Początkiem listopada kupiłem buty zimowe w znanym sklepie obuwniczym za kwotę 199.90 zł. Jakoś nie miałem okazji ich ubrać. Dopiero w grudniu pierwszy raz w nich wyszedłem i okazało się, że lewy but boleśnie uwiera kostkę. Myślałem, że się ułożą po kolejnym założeniu, niestety uwierały na tyle, że z kostki leciała już krew. Postanowiłem złożyć reklamację. Niestety, nie została pozytywnie rozpatrzona. Nie stwierdzono wady. Buty, choć nowe, nadają się do wyrzucenia. Proszę o poradę, czy mogę jeszcze w jakiś sposób dochodzić swoich praw?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucona reklamacja obuwia, które uwiera, co robić?

Wada obuwia

Z podanych informacji wynika, że zakupione w sklepie obuwie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe jego użytkowanie dla celu, dla którego zostało wyprodukowane. Może więc Pan dochodzić swych roszczeń względem sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi, jednak pod warunkiem że nie wiedział o tej wadzie w chwili zawarcia umowy.

Przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „K.c.”).

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

 • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
 • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
 • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Wada fizyczna wystąpi również wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego (np. co do nieprzemakalności butów). Nie chodzi w tym wypadku jedynie o ustne złożenie zapewnienia przez sprzedawcę. Skutek analogiczny do złożenia przez sprzedawcę takiego zapewnienia wywierają informacje, oznaczenia, objaśnienia, czy też np. różnego rodzaju symbole umieszczone na sprzedawanej rzeczy, czy też jego opakowaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Reklamacja wadliwego obuwia

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to Pan jako kupujący może:

 • od umowy odstąpić,
 • żądać obniżenia ceny.

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie.

Istotnym warunkiem skorzystania z ww. uprawnień przez kupującego jest to, że nie wiedział on o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy (art. 557 § 1 K.c.). Ustawodawca wyszedł z założenia, że wiedza o wadach kupowanej rzeczy oznacza akceptację kupującego nabycia rzeczy wadliwej.

Wykrycie wady obuwia po dłuższym czasie

Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.

Nadto jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a Pan – konsumentem (a tak jest w niniejszej sprawie), to może Pan dochodzić swych praw na podstawie innej ustawy, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Ustawa ta implementuje postanowienia Dyrektywy nr 1999/44 z 25 maja 1999 r. w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne.

Przepisy tej ustawy stosuje się do dokonywanej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).

Regulacja ta w odmienny sposób określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy wobec kupującego za sprzedany towar. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wyłącza stosowanie przepisów art. 556-581 K.c. dotyczących rękojmi.

Niezgodność towaru z umową

W miejsce występującego w Kodeksie cywilnym pojęcia wady rzeczy, ustawa wprowadza pojęcie niezgodności towaru z umową. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za tę niezgodność, o ile istniała ona w chwili wydania towaru. Podkreślić trzeba, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od momentu wydania towaru domniemywa się, że istniała ona także w chwili wydania.

Towar jest niezgodny z umową, jeśli (art. 8 ust. o szczególnych warunkach sprzedaży kons.):

 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, np. zakup płytek mrozoodpornych, które okazują się nieodporne na mróz;
 • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować tego rodzaju towar oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent (podczas indywidualnego uzgadniania właściwości towaru lub w składanych publicznie oświadczeniach, np. w reklamie lub w oznakowaniu towaru);
 • towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży, np. sprzedawca montował piekarnik elektryczny, który okazał się wadliwie podłączony do sieci.

Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli z powyższych przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli:

 • sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie;
 • lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności;

  – ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, przy czym przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru. Podkreślić trzeba, że samo zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia.

Odrzucenie reklamacji obuwia – co dalej?

Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jednakże zapewne w Pana przypadku sprzedawca „zmieścił” się w 14 dniach. Zatem jeśli ma Pan problem z odstąpieniem od umowy (oraz zwrotem towaru), gdyż odrzucono Pańską reklamację, należy zgłosić się do rzecznika praw konsumenta na szczeblu powiatowym lub miejskim lub do jednej z organizacji konsumenckich, jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Powinien Pan ze sobą zabrać pismo z odpowiedzią na Pana reklamację. Rzecznik powinien wystąpić w Pana imieniu do sprzedawcy o zwrot pieniędzy, a Pan powinien obuwie zwrócić. Może Pan też jeszcze ustosunkować się do treści reklamacji i ponownie napisać do sprzedawcy, że odstępuje Pan od umowy, powołując się na przepisy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jako że towar był niezgodny z umową (nie spełniał celu, dla jakiego został wyprodukowany, nie dało się go nosić). Może to jednak jedynie przedłużyć sprawę, rzecznik konsumentów załatwi to szybciej. Pan w każdym bądź razie ma prawo towar oddać i żądać zwrotu pieniędzy.

W ostateczności można sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Wioletta Dyl

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »