Czego żądać od radcy prawnego, który dopuścił się zaniedbań w procesie?

Odkryłam kilka zaniedbań mojego pełnomocnika radcy prawnego, który reprezentował mnie w sądzie w sprawie o zapłatę. Niestety już po przegranej sprawie. Nie chciał, abym uczestniczyła w rozprawie, cytuję: „Jeśli Pani chce, to niech przyjdzie do sądu, ale na salę nie może Pani wejść.” Nie przedstawił pełnomocnictwa przed rozprawą, chociaż od dawna je miał i sędzia warunkowo dopuścił rozprawę i wyznaczył kolejny termin. Radca podał mi datę rozprawy przez telefon i tego samego dnia poinformował, że sprawa została przegrana. Na pytanie, czy składamy apelację, odpowiedział, że to nic nie da. I od tamtej pory cisza. Sama udałam się do sądu po odpis wyroku i zapoznałam się z aktami. I szok, radca nie był na rozprawie, która odbyła się miesiąc wcześniej! Zrobiłam zdjęcia akt, więc mam dowód jego nieobecności. Wydawało się, że to prosta sprawa, zapewniał mnie o wygranej, pieniądze za usługę pobrał, nie dając pokwitowania. Zaufałam mu i przegrałam. Co mam teraz robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czego żądać od radcy prawnego, który dopuścił się zaniedbań w procesie?

Przykro mi, że kolega po fachu nie dochował zasad etyki, jak i uczciwości życiowej w stosunku do Pani. W chwili obecnej może Pani przyjąć dwojaki tok postępowania w stosunku do swego pełnomocnika.

Zapłata odszkodowania przez radcę prawnego

Po pierwsze może Pani żądać zapłaty przez radcę prawnego odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez niego z powierzonego mu zadania. Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.) – dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Oznacza to, że skoro łączyła Panią z radcą umowa (chociażby i ustna), a on nie wykonał jej w należyty sposób, to ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. W konsekwencji radca prawny odpowiada więc nie tylko za winę umyślną, ale także za winę w postaci niedbalstwa (czyli gdy nie interesował się sprawą, zapomniał o terminie, nie złożył wniosków dowodowych czy nie przygotował apelacji). Przy czym oceniając, czy radca prawny zachował należytą staranność w wykonywaniu zobowiązania, należy wziąć pod uwagę zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. Radca prawny jako profesjonalista z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem powinien wykazywać się szczególną starannością przy świadczeniu usług prawnych. W tym jednak celu musi Pani wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko radcy do sądu.

Zobacz też: Adwokat wziął pieniądze i nic nie zrobił

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubezpieczenie OC radcy prawnego

Ustawa o radcach prawnych stanowi, iż radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. (art. 227 tejże). Obecnie suma podstawowa ubezpieczenia wynosi 100 000 euro. Aby uzyskać wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej musi Pani zgłosić swoje żądanie bezpośrednio radcy prawnemu lub jeżeli będzie Pani znać numer jego polisy ubezpieczeniowej, to bezpośrednio ubezpieczycielowi. W zgłoszeniu musi Pani wskazać, iż poniosła Pani szkodę, czyli poprzez zachowanie radcy prawnego nie została wygrana sprawa, która mogłaby być z dużym prawdopodobieństwem wygrana, gdyby radca prawny po pierwsze pojawił się na terminie, a po drugie złożył apelację po wydaniu wyroku. Jeżeli ubezpieczyciel lub sąd uznają, iż faktycznie aktywny udział radcy w sprawie mógłby odwrócić wynik sprawy, to otrzyma Pani odszkodowanie.

Żądanie ukarania dyscyplinarnego za dopuszczenie się przez radcę zaniedbań

Dodatkowo może Pani także zażądać ukarania dyscyplinarnego radcy prawnego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, do której należy ten radca. Ustawa o radcach prawnych mówi w art. 64 ust. 1: Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata. Właściwy do rozpoznania sprawy jest okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Aby wszcząć postępowanie dyscyplinarne, musi więc Pani zawiadomić właściwa Izbę o całej sytuacji i zażądać ukarania radcy, w związku z jego zachowaniem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Rybarczyk

O autorze: Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »