Pokrycie kosztów nieprawidłowo wykonanej naprawy samochodu

Samochodowy zakład naprawczy wykonał naprawę znacznie wydłużając jej termin – 3 miesiące. Zapłaciłem 6 tys. zł. Niestety nie spisaliśmy żadnej umowy. Naprawa została wykonana nieprawidłowo i musiałem zlecić jej ponowne wykonanie w innym zakładzie. Zwróciłem się do zakładu o dobrowolne pokrycie koszów i moich strat, ale nie zostały w najmniejszym stopniu uwzględnione. Mam wykonaną ocenę techniczną nieprawidłowej naprawy – jak teraz szybko i sprawnie poprowadzić sprawę cywilną przeciwko nierzetelnemu przedsiębiorcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pokrycie kosztów nieprawidłowo wykonanej naprawy samochodu

Roszczenia konsumenta po nieprawidłowo wykonanej naprawie samochodu

Pana roszczenie wynika z umowy zawartej z przedsiębiorcą, Pan natomiast – jak zakładam – działał jako konsument. Roszczenie obejmuje kwotę nieprzekraczającą 10 tys. zł – to istotne, bowiem inaczej będzie wyglądał pozew, jeśli jest to kwota wyższa (nie będzie składany na formularzu), a inaczej jeśli taka bądź niższa.

Ponieważ w Pana przypadku kwota roszczenia nie przekroczy 10 000 zł, a roszczenie wynika z umowy (na jej zawarcie dowodem będą chociażby faktury), pozew powinien być napisany na formularzu w postępowaniu uproszczonym (art. 505¹ w zw. z art. 505³ Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”). Wzór formularza znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „formularze” – formularz pozwu „P”. Warto jednak nadmienić, że jeśli sąd dopuści dowód, o który powinien Pan wnioskować – z opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy ds. samochodowych na okoliczność nieprawidłowego wykonania naprawy i przedłużenia okresu naprawy – sprawa zostanie przekazana do trybu zwykłego (por. art. 5057 K.p.c.).

Zobacz też: Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Złożenie pozwu o pokrycie kosztów

Na początek omówię kwestie formalne składania pozwu, następnie stronę merytoryczną postępowania. Podaję jednak, że skoro musi Pan przeprowadzić postępowanie sądowe, trudno znaleźć przepis na „szybkie i sprawne” jego przeprowadzenie – będzie ono biegło w normalnym trybie jak każde inne tego typu postępowanie. Ograniczanie dowodów np. ze świadków mogłoby je przyspieszyć, ale może nie przysłużyć się pozytywnemu zakończeniu sprawy. Jeśli zostanie wydany nakaz zapłaty i pozwany nie wniesie sprzeciwu, postępowanie skończy się stosunkowo szybko, jeśli wniesie – musi toczyć się normalnym trybem (niezależnie od tego, czy pozew byłby składany w elektronicznym postępowaniu upominawczym czy w zwykłym trybie). Przyspieszyć postępowanie może rzetelne sformułowanie pozwu tak, by sąd nie musiał wzywać do uzupełnienia braków.

Przechodząc do kwestii formalnych złożenia pozwu: Formularz należy uzupełnić następująco:

 • jako wartość przedmiotu sporu (rubryka 1) należy wpisać żądaną kwotę (wartość podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego, art. 126(1) K.p.c.), w nawiasie wpisać tę kwotę słownie;
 • w rubryce 2 należy wpisać sąd, do którego kierowana jest sprawa (w tym przypadku wedle właściwości przemiennej może to być według Pana wyboru sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanego bądź sąd miejsca wykonania umowy, art. 27 i 34 K.p.c.);
 • w rubryce 3.1.1. wpisuje Pan swoje imię i nazwisko, pesel oraz miejsce zamieszkania, w rubryce 4.1 imię i nazwisko i adres pozwanej (można, ale nie trzeba podawać nazwy firmy, skoro jest to jednoosobowa działalność gospodarcza);
 • rubryki niewypełnione (np. dalsze dla oznaczenia pozostałych powodów i pozwanych) powinien Pan skreślać;
 • w pytaniu 5 – czy wymieniono wszystkich powodów i pozwanych skreśla Pan „nie” (tzn. jako właściwe pozostaje „tak”);
 • rubryki 6.1 – Pan jej nie wypełnia;
 • podaje Pan żądaną kwotę, tym razem bez zaokrąglenia, skreśla „umowne” (pozostają odsetki ustawowe);
 • poniżej (kwota, od której naliczane mają być odsetki) podaje Pan drugi raz tę sama kwotę, w odsetkach zaznacza od … do „dnia zapłaty”. Datą, od której można żądać odsetek, jest data, od której dłużnik pozostawał w opóźnieniu. Skoro termin spełnienia roszczenia nie był oznaczony umownie, takim terminem byłby termin wskazany w wezwaniu do zapłaty (bądź termin niezwłoczny od wezwania do zapłaty, gdyby terminy zapłaty w wezwaniu nie wskazano, por. art. 455 Kodeksu cywilnego, dalej „K.c.) – jednak, aby móc liczyć odsetki, wezwanie musiałoby być tak doręczone, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 K.c.), trzeba zatem załączyć dowód doręczenia.
 • rubryka 6.2 pozostaje skreślona;
 • w rubryce 7 wpisujemy „wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych”;
 • w rubryce 8 proszę wpisać:
  1. wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
  2. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 339 K.p.c.;
  3. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda;
  4. przeprowadzenie dowodów wskazanych w niniejszym piśmie;
  5. w przypadku dopuszczenia wnioskowanego dowodu o przeprowadzenie opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy ds. samochodowych wnoszę o skierowanie sprawy do rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

W uzasadnieniu proszę przytoczyć stan faktyczny, na istotne okoliczności powołując dowody, tj. np.:

„Strony w dniu … zawarły umowę według której ….

Dowód: umowa zlecenie z dnia …”)

Należy wskazać umowę, z której roszczenie wynika, obowiązek, którego pozwany nie wykonał, oraz datę wymagalności tego obowiązku. Gdyby właściwość sądu została wybrana według miejsca wykonania umowy, proszę to wskazać w uzasadnieniu.

W dalszej części formularza przywołuje Pan dowody i okoliczności, na które dany dowód został powołany (np. „umowa z dnia…” „zawarcie umowy przez strony i jej treść”). Jako dowody powołuje Pan dokumenty (np. faktury, wysłane oświadczenia wraz z potwierdzeniami odbioru, korespondencję mailową, przywołaną opinię), ale też przesłuchanie świadków czy przesłuchanie stron.

Jeśli nie zgłoszono wszystkich dowodów w tym formularzu, należy załączyć dodatkowe formularze WD, wskazując „nie” w rubryce z zapytaniem, czy zgłoszono wszystkie dowody.

Na dole należy złożyć własnoręczny podpis i wypisać załączniki. Jako załączniki trzeba wskazać – oprócz jednego odpisu pozwu – wszelkie dokumenty wymienione w dowodach i dowód uiszczenia opłaty od pozwu (jeśli będzie uiszczana przelewem, nie znakami opłaty sądowej). Do pozwu należy załączyć oryginały (moc oryginału mają też kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego albo adwokata prowadzącego sprawę). Może Pan zatem u notariusza uzyskać takie poświadczenia i do sądu złożyć uwierzytelnione kopie, a dla siebie zachować oryginały. Dla drugiej strony wystarczą kopie wszystkiego (tj. odpis pozwu z załącznikami może być tylko kopią, nie musi tam być nawet oryginału podpisu).

Przeczytaj też: Odszkodowanie za wadliwą naprawę samochodu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłaty od pozwu o pokrycie kosztów nieprawidłowo wykonanej naprawy samochodu

Pozew należy opłacić (a dowód uiszczenia opłaty załączyć do pozwu) kwotą przelaną na rachunek sądu (rachunek dochodów budżetowych bądź w znakach opłaty sądowej naklejonych na pozwie. Opłata w postępowaniu uproszczonym wynosi (art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) w zależności od wartości przedmiotu sporu:

 1. do 2000 złotych – 30 złotych;
 2. ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
 3. ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
 4. ponad 7500 złotych – 300 złotych.

W postępowaniu zwykłym kwota ta wyniosłaby 5% wartości przedmiotu sporu.

Do pozwu należy dołączyć odpis pozwu dla drugiej strony (tj. wszystkie dokumenty składa Pan w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego).

Jeśli spełnia Pan przesłanki zwolnienia od kosztów, warto o takie zwolnienie się starać. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należałoby wpisać w formularzu w rubryce 8 pod punktem 5. Do pozwu należałoby wtedy załączyć wypełnione oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, znajdujące się na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Należy także załączyć dowody na wysokość uzyskiwanych dochodów (np. odcinek emerytury) i ponoszonych wydatków (rachunki, faktury).

Zobacz również: Zwrot kosztów naprawy samochodu od sprzedawcy pismo

Wydanie nakazu zapłaty przez sąd

Po ok. dwóch miesiącach (w zależności od sądu), jeśli sąd stwierdzi, że przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości – zostanie wydany nakaz zapłaty. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty stanie się prawomocny i po uzyskaniu nakazu z klauzulą wykonalności, będzie Pan mógł udać się do komornika w celu ściągnięcia zobowiązania (o ile oczywiście wcześniej nie będzie ono zapłacone). Skierowanie sprawy do komornika wymaga sporządzenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeżeli strona przeciwna wniesie sprzeciw, postępowanie przed sądem będzie się toczyć, a sąd zasądzi świadczenie w wyroku. Podobnie jak wyżej – po jego uprawomocnieniu się i uzyskaniu klauzuli wykonalności będzie Pan mógł przeprowadzić egzekucję.

W przypadku przegrania sprawy poniesie Pan koszt pełnomocnika profesjonalnego strony przeciwnej, o ile taki zostanie przez nią ustanowiony (kwota zależna od wartości przedmiotu sporu wg § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Ponieważ jest Pan powodem w sprawie, to na Panu spoczywa obowiązek udowodnienia okoliczności, z których wywodzi Pan skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Trzeba jednak podkreślić, że w kodeksie zostały przewidziane ułatwienia dowodowe: sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (art. 231 K.p.c.), jeśli natomiast strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane (art. 230 K.c.). Niemniej jednak najważniejsze w Pana sprawie, jako ewentualnego powoda w sprawie sądowej, będzie zgromadzenie wszystkich niezbędnych dowodów – jeśli bowiem okoliczność, na którą Pan się powołuje, nie zostanie dowiedziona, sąd nie uzna jej istnienia (chyba że zajdą ww. ułatwienia dowodowe). W razie nieudowodnienia roszczenia, sąd oddali powództwo i przegra Pan tym samym sprawę.

Przeczytaj również: Wykonanie zastępcze rękojmia

Starania o odszkodowanie ze strony wykonawcy – mechanika

Jak rozumiem, chce Pan wnieść o odszkodowanie za nienależyte wykonanie naprawy.

Na mocy art. 354 § 1 K.c. – dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Dłużnik zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność) (art. 355 § 1 K.c.). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 K.c.) – z reguły zatem wymagania wobec osoby wykonującej dzieło w zakresie swojej działalności gospodarczej będą wyższe.

Wymaganiem wynikającym tak z zasad współżycia społecznego, jak i ustalonych zwyczajów, było takie wykonanie prac, by wyeliminować dotychczasowe usterki, ale i wykonanie ich w określonym terminie.

Na mocy art. 471 K.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany (wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r., V ACa 88/09, LEX nr 523881). Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. 361 § 2 K.c.). Stratę stanowić mogą wydatki, które poniósł Pan na zrekompensowanie szkody, np. wydatki na poprawki po źle wykonanej naprawie, na wynajem samochodu zastępczego w związku z opóźniającym się oddaniem samochodu z naprawy itd.

Dowody w sprawie o odszkodowanie

Żeby jednak skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie, musi Pan dowieść:

 • nienależytego wykonania zobowiązania (winy), rażącego niedbalstwa – tu dysponuje Pan prywatną opinią biegłego, taka opinia ma jednak tylko walor twierdzeń strony, nie dowodu, koniecznie zatem musi Pan złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego.
 • poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (tu konieczna będzie faktura za dokonane poprawki po naprawie, ew. faktura za wynajem samochodu zastępczego);
 • związku adekwatnego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody.

Nie wiem, jakie pismo wystosował Pan do sprzedawcy i na jakie roszczenia się powoływał (np. czy odstąpił Pan od umowy? czy żądał obniżenia ceny, czy też żądał Pan odszkodowania?). Niemniej jednak w związku z nienależycie wykonaną umową o dzieło (bo za taką należy uznać umowę o naprawę samochodu, choć jest to sporne, gdyż może ona także być uznana za umowę o świadczenie usług), może Pan też powołać się na uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 560 K.c. w zw. z art. 638 § 1 K.c.) – żądana kwota może odpowiadać obniżeniu ceny albo zwrocie zapłaconego wynagrodzenia z uwagi na odstąpienie od umowy (tu rozliczenie mogłoby być jednak bardziej skomplikowane, jeśli np. zakład zakupił nowe części):

„Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

Niemniej jednak w pozwie może Pan podać alternatywne podstawy swoich roszczeń, choćby ze względu na problemy z klasyfikacją umowy o naprawę samochodu (471 K.c., ew. 560 w zw. z art. 638 § 1 K.c.). Sąd nie jest związany podstawą prawną, ale przytoczonymi okolicznościami faktycznymi, stąd powinien Pan wtedy udowodnić podstawy wszystkich podanych alternatywnie roszczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Anna Sufin

O autorze: Radca prawny Anna Sufin

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »