Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-03

Jestem po rozwodzie z orzeczonym i uprawomocnionym podziałem majątku. W jego wyniku dom stał się wyłącznie moją własnością. Co należy zrobić, aby zmienić wpis w księdze wieczystej? Do tej pory jako właściciele domu figurujemy tam razem z byłym mężem, a chciałabym go wykreślić i uporządkować tym samym księgę.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zastosowanie zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych wchodzi w grę, gdy pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, a stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej zachodzi niezgodność (art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 124, poz. 1361; dalej jako – „u.k.w.h.”).

Niezgodność może być konsekwencją bądź to braku w księdze wieczystej wpisu odzwierciedlającego prawidłowy stan prawny, bądź to dokonania wpisu bez podstawy prawnej lub wpisu prawa nieistniejącego, bądź to wreszcie pomyłki w dokonanym wpisie (zobacz S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Warszawa 2002 r. s. 34; A. Menes „Domniemania wynikające z wpisów do ksiąg wieczystych” w: „Rejent”, 1994 r. Nr 5, s. 60-62

Wyróżnić można dwa typy sytuacji, w których zachodzi niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości (zobacz J. Ignatowicz „Prawo rzeczowe” Warszawa 2000 r., s. 337).

W pierwszym przypadku niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego nieruchomości, w związku z czym stan ujawniony w księdze wieczystej utracił aktualność. Przykładowo – właściciel ujawniony w księdze wieczystej zmarł lub zbył nieruchomość. W takim wypadku usunięcie niezgodności następuje w zwykłym postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis, toczącym się przed sądem rejonowym prowadzącym księgę wieczystą. Osoba uprawniona składa wniosek o wpis w księdze wieczystej i jako podstawę wpisu przedkłada orzeczenie sądu lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej, a sąd dokonuje wpisu na podstawie art. 31 ust. 2 u.k.w.h.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 35. Ustawy o księgach wieczystych:

„1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.”

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 art. 35, dotyczy właściciela każdej nieruchomości: gruntowej, budynkowej i lokalowej (wieczyste użytkowanie nie może powstać bez ujawnienia w księdze wieczystej). W art. 35 ust. 1 chodzi o ujawnienie prawa własności, a nie innych praw rzeczowych związanych z nieruchomością, np. służebności gruntowej obciążającej nieruchomość służebną. Wynika to z zestawienia ust. 1 z ust. 2, w którym jest mowa o nieujawnieniu prawa własności jako przyczynie szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Przepis ten zastąpił dotychczasowe unormowanie, które także dotyczyło obowiązku właściciela nieruchomości ujawnienia swego prawa i rozumiane było niezmiennie jako wyraz dążenia do osiągnięcia zasady powszechności ksiąg wieczystych. Przemawia za tym także zestawienie i ścisły związek dotychczasowego przepisu z nowym art. 36, dotyczącym tej samej problematyki. Złożenie wniosku o ujawnienie prawa własności powinno nastąpić w czasie, w danych okolicznościach, właściwym, to znaczy bez nieuzasadnionej zwłoki.

W tym celu powinna Pani złożyć do wydziału ksiąg wieczystych formularz KW-WPIS (Wniosek o wpis w księdze wieczystej – dostępny również na https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kw/formularze/1/kw-wpis.pdf). Należy do niego dołączyć prawomocne postanowienie o podziale majątku i uiścić opłatę w kasie sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »