Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za źle wykonaną naprawę samochodu

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-07-31

Jakiś czas temu oddałem samochód do naprawy. Niestety po naprawie silnik samochodu nie pracował dobrze. Mechanik, który naprawiał auto, twierdził, że wszystko jest w porządku. Pojechałem do drugiego warsztatu, który specjalizuje się w naprawie akurat tej marki. Stwierdził on, że był wadliwie zamontowany napinacz łańcucha rozrządu, co zaskutkowało rozciągnięciem łańcucha rozrządu, uszkodzeniem napinacza i rzutowało na prace sinika. Musiałem wymienić cały rozrząd. Czy mogę domagać się od pierwszego warsztatu zwrotu zadośćuczynienia pieniędzy za naprawę usterki spowodowanej przez nich? Jestem w posiadaniu rachunków z jednego i drugiego warsztatu oraz opinii warsztatu drugiego, który usunął usterkę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pan jako zlecający naprawę samochodu zawarł z warsztatem umowę o dzieło unormowaną w art. 627 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Umowa o naprawę auta jest niczym innym jak umową o dzieło, a zatem warsztat odpowiada za rezultat działania.. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede wszystkim w art. art. 636 i art. 638:

„Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

Art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego”.

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli:

  • rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo
  • rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy. Ponadto rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę (tutaj warsztatu) lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Za rzecz wadliwą będzie zatem uznana rzecz, która nie posiada wartości lub użyteczności zgodnych z celem umowy, przeznaczeniem rzeczy wynikającym z okoliczności lub przeznaczenia tej rzeczy a ponadto została niewłaściwie zamontowana

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, to Pan jako kupujący może:

  • od umowy odstąpić
  • żądać obniżenia ceny.

Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Wspomina Pan jednak, że na skutek naprawy w pierwszym warsztacie powstała inna wada (tak zakładam, ponieważ nie wiem dokładnie, co było przedmiotem naprawy pierwotnej). W takiej sytuacji ochrona wynikająca z przepisów o rękojmi może okazać się niewystarczająca. Jeżeli bowiem wadliwa część zamienna zamontowana przez warsztat doprowadziła do spowodowania uszkodzenia innych podzespołów wartych kilka tysięcy, to wynikające z przepisów o rękojmi roszczenie o wymianę wadliwej części zamiennej nie naprawi szkody. W takim przypadku rozwiązaniem jest wtedy dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, bez odwoływania się do przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 471 K.c. o treści: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

A zatem w tej sytuacji to warsztat odpowiada za jakość zamontowanej części zamiennej. Jeżeli zamontowano część niskiej jakości, która ulegając uszkodzeniu, doprowadziła do zniszczenia pozostałych elementów, to przysługuje Panu roszczenie o zapłatę przez warsztat kwoty potrzebnej do dokonania wymiany wszystkich uszkodzonych części, a nie tylko części wymienionej przez warsztat. Rachunek za wykonanie naprawy przez drugi warsztat będzie tu dowodem na wysokość poniesionej przez Pana szkody, a opinia dowodem na niewłaściwe wykonanie naprawy. Do szkody można również doliczyć utratę wartości samochodu.

Jeżeli pierwszy warsztat nie ureguluje odszkodowania, pozostaje Panu droga sądowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odstapienie od umowy kupna samochodu z powodu innej mocy silnika

Na portalu internetowym wystawiłem do sprzedaży samochód i niestety omyłkowo wpisałem błędną moc silnika. Kupujący umówił się na oględziny...

 

Pokrycie kosztów nieprawidłowo wykonanej naprawy samochodu

Samochodowy zakład naprawczy wykonał naprawę znacznie wydłużając jej termin – 3 miesiące. Zapłaciłem 6 tys. zł. Niestety nie spisaliśmy żadnej...

 

Brak reakcji na reklamację wykonawcy

Rok temu pewna firma wykonała dla nas ścieżki brukowane przy domu. Niestety nie mamy oficjalnie podpisanej umowy. Mam jednak pisemną ofertę firmy,...

 

Zakup samochodu z cofniętym licznikiem i wadami - sprzedawca twierdzi że nie ma możliwości zwrotu pojazdu

Witam zakupiłem kilka dni temu używane auto w komisie. W cenie sprzedający miał opłacić akcyzę, przesłać tłumaczenie niemieckich dokumentów...

 

Groźby sprzedającego na Allegro za wystawienie negatywnego komentarza

Groźby sprzedającego na Allegro za wystawienie negatywnego komentarza

Po zakupie na Allegro zabawki za 20 zł wystawiłam komentarz negatywny. Dostawa trwała aż około miesiąca. Gdzieś w zakładkach (zwrócił mi na to uwagę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »