Brak reakcji na reklamację wykonawcy

Rok temu pewna firma wykonała dla nas ścieżki brukowane przy domu. Niestety nie mamy oficjalnie podpisanej umowy. Mam jednak pisemną ofertę firmy, korespondencję mailową oraz protokół odbioru pracy. Niedawno zauważyliśmy, że ścieżki się rozjeżdżają, niektóre kostki są połamane. Zrobiłam zdjęcia, wysłałam reklamację e-mailem i zaproponowałam sposób rozwiązania. Niestety spotkał mnie brak reakcji na reklamację wykonawcy. Wobec tego znów napisałam, że uznaję reklamację za przyjętą i przystępuję do naprawy ścieżek w innej firmie, a kosztem obciążę wykonawcę. Nadal nie ma odpowiedzi. Czuję się zignorowana. Co mam teraz robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak reakcji na reklamację wykonawcy

Prawo do rękojmi i prawo do odszkodowania

Nie musi mieć Pani żadnej umowy – dowody w postaci oferty i wymiany e-maili są wystarczającym dowodem, ale treść Pani żądania już niekoniecznie jest zgodna z przepisami. Owszem – ma Pani prawo do rękojmi i ma Pani prawo z tego skorzystać. Ma Pani prawo do odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy – i ma Pani prawo z tego skorzystać, ale nie można tych pojęć i roszczeń mieszać.

Zobacz też: Brak zapłaty za usługę a reklamacja

Odpowiedzialność za wady

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jeżeli po oddaniu dzieła zamawiającemu ujawnią się wady dzieła, przyjmujący zamówienie ponosi za nie odpowiedzialność. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła (rękojmia za wady dzieła) polega na tym, że zamawiający uzyskuje, w konsekwencji ujawnienia się wad dzieła, szereg dodatkowych uprawnień w stosunku do przyjmującego zamówienie, a to: prawo żądania usunięcia wady, prawo żądania obniżenia ceny, prawo odstąpienia od umowy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego).

Wady fizyczne i wady istotne rzeczy

Wada fizyczna dzieła istnieje wówczas, gdy dzieło nie posiada właściwości, o których przyjmujący zamówienie zapewnił zamawiającego, dzieło ma mniejszą wartość lub zmniejszoną użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności albo przeznaczenia dzieła jak również i wtedy, gdy dzieło zostało wydane zamawiającemu w stanie niezupełnym

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie (WYKONAWCY) za wady dzieła oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności za wady wykazując, ze wady powstały bez jego winy czy wręcz bez jego wiedzy.

Uprawnienia zamawiającego na wypadek ujawnienia się wad dzieła, za które przyjmujący zamówienie odpowiada, są zróżnicowane w zależności od rodzaju ujawnionych wad. Jeżeli wady są usuwalne zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia wad wyznaczając do tego odpowiedni termin wraz z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeżeli przyjmujący zamówienie nie naprawi dzieła w tym terminie lub też odmówi naprawy z uwagi na zbyt wysokie koszty, dalsze uprawnienia zamawiającego są zróżnicowane w zależności od tego, czy wady są istotne czy nieistotne. Jeżeli wady są istotne zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może jedynie żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia, lecz odstępować od umowy mu nie wolno. Za wady istotne uznać należy te, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźniej umowie. Wadami nieistotnymi są wszelkie inne wady (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 520/97, podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 957/97). W wypadku, gdy wady rzeczy są nieusuwalne lub też nie dają się usunąć w rozsądnym terminie, zamawiający może bez wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów albo od umowy odstąpić - gdy wady są istotne (zobacz wyżej), albo żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia – gdy wady są nieistotne. W żadnej z powyższych sytuacji zamawiającemu nie przysługuje prawo żądania od przyjmującego zamówienie dostarczenia nowego dzieła wolnego od wad (zobacz Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 130). Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w odpowiednim stosunku, to znaczy stosownie do stopnia zmniejszenia wartości lub użyteczności wadliwego dzieła [zob. więcej – A Brzozowski (w:) Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom VII, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2001, s. 275]. Odstąpienie od umowy o dzieło powoduje ten skutek, że zamawiający powinien zwrócić przyjmującemu zamówienie dzieło, zaś przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zwrócić zamawiającemu zapłacone wynagrodzenie (art. 560 i art. 494 w zw. z art. 638 Kodeksu cywilnego). Każdej ze stron przysługuje prawo zatrzymania do czasu, gdy druga strona zaoferuje zwrot otrzymanego świadczenia – zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt II CKU 50/96).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zawiadomienie o wadach – w ciągu 3 miesięcy

Zamawiający traci możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady dzieła, jeżeli nie zawiadomił (w dowolny sposób) przyjmującego zamówienie o wadach w ciągu miesiąca od ich wykrycia. Gdy zgodnie z przyjętymi w danych stosunkach zwyczajami zamawiający jest zobowiązany dzieło sprawdzić, straci on możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, jeżeli nie zawiadomił przyjmującego zamówienie o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym mógł wadę przy zachowaniu należytej staranności wykryć (art. 563 w zw. z art. 638 Kodeksu cywilnego, zob. również uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt I ACa 225/98).

Zawiadomiła Pani wykonawcę w terminie – w tym zakresie sprawa jest załatwiona OK. Ale pozostaje kwestia roszczeń. Bezdyskusyjnie ma Pani prawo – żądać obniżenia ceny z tytułu rękojmi. Gorzej z tym wykonaniem na koszt wykonawcy.

W świetle art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego mogą istnieć wady dzieła, które nawet uniemożliwiają korzystanie z niego, ale nie można tego utożsamiać z niewykonaniem dzieła. W rozpoznawanej sprawie nie ma zastosowania art. 636, bowiem dzieło zostało przez pozwaną zakończone, zaś przez powódkę odebrane i opłacone.

Wykonanie – naprawa na koszt wykonawcy

Roszczenie o zastępcze wykonanie na koszt wykonawcy zostało uregulowane w art. 636 § 1, dotyczy sytuacji, w których dochodzi do wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania dzieła – będącego w trakcie wykonywania.

Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie. Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 k.c. zamawiający nie może jednak skorzystać po odebraniu dzieła (tak m.in. SN w wyroku z 4.4.1997 r., sygn. akt II CKN 65/97, L; wyroku z 3.11.2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00; wyroku z 25.6.2014 r., sygn. akt IV CSK 610/13, L).

Z dniem odebrania końcowego dzieła będące przedmiotem umowy i zapłaty umowa została wykonana, co w konsekwencji doprowadziło do tego, iż Pani nie przysługuje prawo zastępczego wykonania dzieła na koszt wykonawcy. Roszczenie o wykonanie zastępcze może mieć jednak miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy sąd upoważnił stronę do wykonania zastępczego.

Co powinna Pani zrobić? Skierować sprawę do sądu – o obniżenie ceny – choćby o koszt napraw, odszkodowanie o koszt napraw albo o upoważnienie do zastępczego wykonania napraw.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »