Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwanie osoby za fałszywe oskarżenia

• Autor: Kinga Karaś

Złożono fałszywe oskarżenie dotyczące mojej osoby do różnych instytucji, w tym do prokuratury (takie doniesienie obywatelskie). Wszystkie informacje tam zawarte są fałszywe, mam odpowiednie dokumenty. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Po zakończeniu postępowania zamierzam pozwać tę osobę składającą fałszywe oskarżenia. Jak się do tego zabrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwanie osoby za fałszywe oskarżenia

Niezgodne z prawdą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z nieprawdziwym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Niezgodne z prawdą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stanowi zarówno przestępstwo, jak i narusza Pana dobra osobiste. Tak więc po ustaleniu przez organ prowadzący postępowanie, iż do popełnienia przez Pana przestępstwa nie doszło, przysługuje Panu zarówno droga postępowania karnego, jak i cywilnego.

Jeżeli chodzi o postępowanie karne, wszczynane jest ono po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego „kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Fałszywe oskarżenie, jako czynność sprawcza występku z art. 234, polega na podniesieniu przed organami ścigania lub orzekania nieprawdziwego zarzutu, że inna osoba popełniła przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt V KK 54/12).

Powództwo o ochronę dóbr osobistych

Niezależnie od powyższego może Pan wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 § 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Bezprawność działania

W tym miejscu wskazać należy, iż ochrona dóbr osobistych oparta jest na przesłance bezprawności. Zasadą jest domniemanie bezprawności działania, które może zostać uchylone co musi zostać wykazane przez sprawcę działania. Jeżeli z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa wiąże się świadomość nieprawdy składanego zawiadomienia to zachowanie takie jest bezprawne i narusza dobra osobiste. Do podobnego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 54/16.

Podsumowując, od Pana decyzji będzie zależało, jakie kroki prawne Pan podejmie. Przysługuje Panu zarówno droga postępowania karnego, jak i cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl