Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwanie osoby za fałszywe oskarżenia

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-03-11

Złożono fałszywe oskarżenie dotyczące mojej osoby do różnych instytucji, w tym do prokuratury (takie doniesienie obywatelskie). Wszystkie informacje tam zawarte są fałszywe, mam odpowiednie dokumenty. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Po zakończeniu postępowania zamierzam pozwać tę osobę składającą fałszywe oskarżenia. Jak się do tego zabrać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z nieprawdziwym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Niezgodne z prawdą zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stanowi zarówno przestępstwo, jak i narusza Pana dobra osobiste. Tak więc po ustaleniu przez organ prowadzący postępowanie, iż do popełnienia przez Pana przestępstwa nie doszło, przysługuje Panu zarówno droga postępowania karnego, jak i cywilnego.

Jeżeli chodzi o postępowanie karne, wszczynane jest ono po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego „kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Fałszywe oskarżenie, jako czynność sprawcza występku z art. 234, polega na podniesieniu przed organami ścigania lub orzekania nieprawdziwego zarzutu, że inna osoba popełniła przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt V KK 54/12).

Niezależnie od powyższego może Pan wytoczyć powództwo o ochronę dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 § 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

W tym miejscu wskazać należy, iż ochrona dóbr osobistych oparta jest na przesłance bezprawności. Zasadą jest domniemanie bezprawności działania, które może zostać uchylone co musi zostać wykazane przez sprawcę działania. Jeżeli z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa wiąże się świadomość nieprawdy składanego zawiadomienia to zachowanie takie jest bezprawne i narusza dobra osobiste. Do podobnego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I ACa 54/16.

Podsumowując, od Pana decyzji będzie zależało, jakie kroki prawne Pan podejmie. Przysługuje Panu zarówno droga postępowania karnego, jak i cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Naruszenie dóbr osobistych ucznia

Uczę w szkole podstawowej. Zgodnie z prośbami rodziców drogą elektroniczną informuję ich o wszystkich istotnych wydarzeniach. Po lekcjach...

 

Ujawnienie treści smsów a naruszenie tajemnicy korespondencji

Mam pytanie dotyczące konsekwencji naruszenia tajemnicy korespondencji. Czy jeśli kochanka ujawni zdradzanej żonie treści smsów, które dostawała od jej...

 

Sąsiad nagrywa nas kamerą, co robić?

Miesiąc temu sąsiad zamontował dwie kamery skierowane na moją posesję. Podgląda naszą rodzinę 24 godziny na dobę. Udostępnił mój wizerunek, zdjęcia...

 

Naganne zachowanie sąsiadów, co robić?

Mieszkamy w bloku. Dzisiaj, wychodząc z domu, mąż otworzył na klatce okno. Wyskoczyli sąsiedzi i zaczęli na nas wrzeszczeć, abyśmy przestali...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »