Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z dostępem do piwnicy we wspólnym budynku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-24

Nasz budynek mieszkalny ma dwóch właścicieli, których udział domu rozkłada się na 48% (sąsiedzi) i 52% (my, czyli ja i mój mąż). Dom oraz działa są podzielone mniej więcej na pół. Kwestia sporna to piwnica. Chodzi o to, że próbujemy zaadoptować naszą część na mieszkanie. Piwnica/suterena jest niekorzystnie podzielona, bo jest dla wszystkich wspólny korytarz. W tej chwili mieszka tam rodzina sąsiadów z dużym psem. Mamy utrudnione dojście do piwnicy ze względu m.in. na psa. Współwłaściciele nie chcą zgodzić się na inny podział piwnicy, by były całkowicie oddzielne dwa mieszkania. Jak wygląda tutaj kwestia naszych większych udziałów? Jeśli natomiast nie ma to większego znaczenia, co trzeba zrobić, by sprawę rozstrzygnąć sądownie? Ile to może trwać oraz ile może kosztować? Czy możemy domagać się jakiegoś odszkodowania za brak swobodnego dostępu do piwnicy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Można wyodrębnić trzy sposoby korzystania z nieruchomości (i rzeczy ruchomych): ustawowe, umowne i na podstawie orzeczenia sądowego, a samo korzystanie z rzeczy obejmuje uprawnienie do pobierania pożytków oraz uprawnienie do jej używania.

Ustawowy sposób korzystania ze wspólnej nieruchomości określa art. 206 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Według tego przepisu każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia, sposób korzystania z rzeczy wspólnej może określić sąd na podstawie przepisów procesowych dotyczących zarządu rzeczą wspólną (art. 611–616 Kodeksu postępowania cywilnego). Orzeczenie sądu może zawierać taką treść, jaką mogłaby zawierać umowa pomiędzy współwłaścicielami określająca sposób korzystania z rzeczy (J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 139). Z punktu widzenia praktyki notarialnej decydujące znaczenie ma umowny sposób korzystania z rzeczy, a przede wszystkim korzystania z nieruchomości. Jest to inny sposób korzystania z rzeczy wspólnej, aniżeli wynika to z art. 206 K.c. Najczęściej występujący jest tzw. podział nieruchomości do korzystania (użytkowania) zwany również podziałem quoad usum, który jest zaprzeczeniem posiadania przewidzianego w art. 206 K.c. Taką odmienność mogą jednak wprowadzić wszyscy współwłaściciele na podstawie art. 199 K.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podział polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli otrzymuje do wyłącznego użytku fizycznie wydzieloną część nieruchomości. Podział wspólnej nieruchomości do korzystania ukształtowany umową może być zmieniony na podstawie nowej umowy wszystkich współwłaścicieli lub na podstawie orzeczenia sądu (postanowienie SN z dnia 12 września 1973 r., sygn. akt III CRN 188/73, OSNCP 1974/11, poz. 183).

Umowa o podział nieruchomości do użytkowania nie wyłącza uprawnień współwłaścicieli do żądania zniesienia współwłasności. Dopóki to jednak nie nastąpi, umowa jest dla współwłaścicieli wiążąca. Jest ona również wiążąca dla następców prawnych współwłaścicieli (art. 221 K.c.; por. S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 2001, s. 82 i nast.). Roszczenia wynikające z takiej umowy, stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, mogą być ujawnione w księdze wieczystej i wówczas uzyskują skuteczność względem praw nabytych po ujawnieniu (art. 17 tej ustawy).

Z reguły podział do korzystania nie może prowadzić do zasiedzenia przez poszczególnych współwłaścicieli fizycznie wydzielonych im części nieruchomości.

W umowie określającej sposób korzystania z nieruchomości współwłaściciele mogą zawrzeć także inne postanowienia, np. co do możliwości dobudowy nowego budynku.

Jeżeli w umowie określającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej współwłaściciele postanowią, że jeden z nich (lub kilku) może wznieść określony obiekt budowlany, tego rodzaju postanowienie jest tytułem do dysponowania nieruchomością, uprawniającym do uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie przepisów prawa budowlanego. To samo dotyczy postanowienia umowy o dobudowie.

Współwłaściciel, który nie jest w posiadaniu rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności, może realizować swe uprawnienia do jej posiadania:

  • w drodze powództwa, ale tylko w sytuacji, gdy każdy ze współwłaścicieli może korzystać z całej rzeczy wspólnej, niezależnie od takiego korzystania przez pozostałych współwłaścicieli (np. korzystanie ze wspólnej studni, drogi, pastwiska);
  • w drodze postępowania nieprocesowego z wnioskiem o wydzielenie, wszystkim lub niektórym współwłaścicielom (współspadkobiercom), rzeczy do wyłącznego użytku.

Właściwy miejscowo jest sąd miejsca położenia rzeczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł.

Udziały we współwłasności nie mają większego znaczenia. Aczkolwiek nie pozostają bez wpływu na ocenę sytuacji. Jednak tu – w obliczu braku umowy a co gorsza zgody – konieczny będzie wniosek do sądu. Wpis sądowy nie jest wysoki.

Jeśli piwnica da się podzielić do wyłącznego korzystania przez obie strony bezkonfliktowo – jest to dodatkowym argumentem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »