Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie partnera do własności nieruchomości

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-01-27

Wybudowaliśmy w latach 1999-2002 dom. Jednak w akcie notarialnym domu figuruje moja konkubina, która pozostaje ze mną w związku partnerskim od 40 lat. Obecnie chcielibyśmy zmienić stan własności nieruchomości tak, aby w akcie notarialnym figurowała moja partnerka i ja również. Jak to zrobić szybko i sprawnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dopisanie partnera do własności nieruchomości

Jak dopisać partnera do księgi wieczystej nieruchomości?

Niestety samego aktu notarialnego nie da się zmienić. Jest w nim wpisana Pana konkubina jako wyłączna właścicielka i tak już zostanie. Jest to spowodowane tym, że pozostając w związku faktycznym (konkubinacie), jesteście Państwo traktowani jako podmioty odrębne. To, co nabywacie wspólnie – nabywacie na współwłasność w częściach ułamkowych, zaś orzecznictwo sądów nie pozwala Państwa sytuacji majątkowej (w drodze analogii) przyrównywać do majątku wspólnego małżonków.

Pyta Pan więc, jak najłatwiej dopisać się do księgi wieczystej nieruchomości. Odpowiadam – poprzez przeniesienie na Pana w drodze darowizny 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. Powinno to zostać dokonane w formie aktu notarialnego (pod rygorem nieważności). Niestety będzie to czynność kosztowna, gdyż będziecie musieli Państwo ponieść koszty notarialne oraz podatek od darowizny (partnerzy pozostający w związku faktycznym są traktowani przez przepisy prawa podatkowego jako osoby obce, co będzie oznaczało konieczność zapłacenia najwyższego podatku).

Koszty podpisania notarialnej umowy darowizny

Notariusz pobierze taksę, której wysokość jest uzależniona od wartości darowanej nieruchomości (udziału).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – obecnie maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oczywiście, jak już wskazałem, są to kwoty maksymalne, więc w tym zakresie można z notariuszami negocjować cenę.

Podatek od otrzymanej darowizny

Co do podatku, to niestety będzie go musiał Pan opłacić jako osoba obca w wysokości 2877 zł 90 gr + 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Tak jest bowiem w tym podatku ustalona skala podatkowa.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości w zamian za dożywocie

Tańsza byłaby moim zdaniem umowa dożywocia (także 1/2 części nieruchomości, co jest dopuszczalne). Umowa o dożywocie (zwana też czasami „umową dożywocia”) stanowi jedną z umów cywilnoprawnych uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 908 § 1 K.c. – umowa o dożywocie polega na zobowiązaniu się do dożywotniego utrzymywania zbywcy nieruchomości w zamian za przeniesienie własności tej nieruchomości na nabywcę. Zatem w sytuacji, gdy np. osoba starsza posiada mieszkanie, którego jest właścicielem, może przenieść własność tego mieszkania na inną osobę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Ponadto w przypadku, gdy przekazujący nieruchomość oraz jej nabywca nie uregulują inaczej wzajemnych relacji w umowie o dożywocie, nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Natomiast zgodnie z art. 910 K.c. – przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Umowa dożywocia w formie aktu notarialnego

Umowa dożywocia dla swojej skuteczności wymaga szczególnej formy prawnej. Umowa taka ze względu na fakt, że dotyczy nieruchomości, dla swojej skuteczności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, lecz w zwykłej formie pisemnej, wówczas jest nieważna.

Oczywiście zawarcie umowy dożywocia nie jest wolne od opłat. Osoby zawierające taką umowę muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia dwóch rodzajów opłat. Pierwszą grupą jest kwota, którą trzeba zapłacić notariuszowi za przygotowanie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w ramach umowy dożywocia. Natomiast drugą grupę stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych.

Stawki opłat notarialnych zostały uregulowane na tym samym poziomie co w przypadku darowizny. I w tym wypadku należy jednak podkreślić, że podane stawki stanowią stawki maksymalne, a tym samym notariusz może ewentualnie zastosować stawki niższe, natomiast nie może zastosować stawek wyższych niż podane.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przeniesienia własności nieruchomości

Ponadto zawarcie umowy dożywocia powoduje obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienie własności nieruchomości powoduje konieczność zapłaty PCC. W tym przypadku do zapłaty podatku zobowiązany jest nabywca nieruchomości, a nie zbywca. Zatem osoba, która w ramach umowy dożywocia otrzymuje własność, czyli Pan, ma obowiązek zapłacić od tej umowy PCC. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości PCC wynosi 2% wartości nieruchomości.

Jest to zatem podatek niższy od wskazanego powyżej podatku od darowizny.

Wreszcie trzecim sposobem rozwiązania problemu własności nieruchomości byłoby zawarcie małżeństwa we właściwym USC, na skutek którego powstałaby wspólność majątkowa. Wprawdzie nieruchomość jako majątek nabyty przed powstaniem małżeństwa wchodziłaby do majątku osobistego Pana żony, jednak i na to jest sposób. Pana żona musiałaby u notariusza sporządzić umowę, w wyniku której rozszerzy wspólność majątku małżeńskiego na nieruchomość nabytą wcześniej. W ten sposób Pan jako małżonek zostanie wpisany do księgi wieczystej na zasadzie wspólności ustawowej. Pana prawo nie zostanie oczywiście wykreślone, nawet po ustaniu małżeństwa (np. poprzez rozwód). Maksymalna taksa notarialna za sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Moje prawa do mieszkania podważane przez rodzinę zmarłego

Po śmierci współwłaściciela mieszkania rodzina grozi podaniem do sadu o prawa do połowy mieszkania. Mieszkanie zostało mi przepisane (mam akt...

 

Zgoda współwłaścicieli na dzierżawę

Zgoda współwłaścicieli na dzierżawę

Jestem właścicielem 4/6 działki z domkiem. Czy mogę wydzierżawić te 4/6 na 25 lat bez konieczności uzyskania zgody właścicieli 2/6?

Prawa do zarządu i czerpania korzyści z nieruchomości wspólnej

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, mój udział wynosi 4/27. Nieruchomość obejmuje lokale mieszkalne (25) i 2 lokale użytkowe. Przez wiele lat nie...

 

Odmowa jednego współwłaściciela drugiemu korzystania z lokalu użytkowego

Jestem współwłaścicielem nieruchomości (1/2 bez podziału, co jest czyje) pod działalność handlowo-usługową z funkcją mieszkalną, w której na...

 

Dom wybudowany z własnych środków na wspólnej działce

Wybudowałem dom ze środków własnych na działce, której współwłaścicielem prócz mnie jest mój ojciec (1/2) i siostra (1/4). Chciałbym wpisać moją...

 

Problem z dostępem do piwnicy we wspólnym budynku

Nasz budynek mieszkalny ma dwóch właścicieli, których udział domu rozkłada się na 48% (sąsiedzi) i 52% (my, czyli ja i mój mąż). Dom oraz...

 

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Jestem po rozwodzie z orzeczonym i uprawomocnionym podziałem majątku. W jego wyniku dom stał się wyłącznie moją własnością. Co należy...

Jak wyjść z współwłasności?

Na mocy postanowienia sądu moja mama i ciotka nabyły spadek (mieszkanie). Ciotka utrzymuje się z najniższej emerytury i ledwo wiąże koniec...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »