Reklamacja prac budowlanych

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Sprzedałam ponad rok temu dom. Teraz nowy właściciel (w trakcie robót remontowych) zobaczył brak wieńca górnego i składa do mnie reklamację prac budowlanych. W projekcie tego wieńca nie ma. Czy kupujący ma zasadne roszczenie? Jak wygląda moja sytuacja z prawnego punktu widzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja prac budowlanych

Wada fizyczna prac budowlanych

Z Pani opisu sytuacji wnioskuję, że kupujący powołał się na przepisy dotyczące rękojmi opisane w art. 556–576 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W tym przypadku kupujący powołuje się na wadę fizyczną rzeczy opisaną w art. 5561 Kodeksu cywilnego:

„Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.”

Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (czyli niezależnie od tego, czy wiedział o wadzie), jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę.

Niezgodność sprzedanego domu z umową

O wadzie natomiast możemy mówić wtedy, jeśli dochodzi do niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności:

– zgodnie z § 1 pkt 1) cytowanego przepisu, jeśli rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć. Co oznacza, że kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli brak wieńca górnego stanowi wadę konstrukcyjną budynku samą w sobie i co do zasady nie jest dopuszczalne rozwiązanie budowlane bez zastosowania wieńca górnego;

– zgodnie z § 1 pkt 2) cytowanego przepisu, jeśli zapewniła Pani kupującego, że nieruchomość posiada wieniec górny;

– zgodnie z § 1 pkt 3) cytowanego przepisu, jeśli nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (co raczej nie ma w tym przypadku zastosowania, chyba że na skutek braku wieńca górnego budynek nie nadaje się do zamieszkania);

– oraz zgodnie z § 1 pkt 4) cytowanego przepisu, jeśli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym, czyli podobnie, jak w pkt 1), jeśli wieniec górny powinien być częścią prawidłowo wybudowanego budynku, a nie jest.

W orzeczeniu z 26 kwietnia 2013 r. (I C 76/13) Sąd Okręgowy we Wrocławiu napisał: „Cytowany przepis w pierwszej kolejności wymienia wadę fizyczną sprzedanej rzeczy zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy. Zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy zachodzi zatem w każdym przypadku, gdy rzecz nie odpowiada celowi wyraźnie w umowie wskazanemu, a gdy takiej umowy nie było, jeżeli nie odpowiada celowi wynikającemu z okoliczności bądź też ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Informacja o braku wieńca

Jednakże zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, iż nawet jeśli brak wieńca górnego uznany zostanie za wadę w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego, to w sytuacji, jeżeli kupujący zapoznał się z projektem budowlanym budynku, bądź też projekt ten stanowił załącznik do umowy sprzedaży, powołać się będzie mogła Pani na fakt, iż wiedział on o braku wieńca górnego w momencie sprzedaży nieruchomości, przez co nie może rościć od Pani odpowiedzialności z tego tytułu.

Należy mieć również na uwadze, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi może być wyłączona także w postaci zapisu umownego. Oznacza to, że jeśli w umowie znalazł się zapis, że kupujący nie może zgłaszać roszczeń z tytułu rękojmi co do sprzedanej rzeczy lub inny podobny zapis, wówczas kupujący nie będzie mógł skutecznie powołać się na rękojmię.

Uprawnienie do wyłączenia rękojmi jest dość często stosowane w przypadku sprzedaży nieruchomości i wynika z art. 558 Kodeksu cywilnego:

„Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym”.

Należy zatem dokładnie zbadać umowę, czy przypadkiem takie wyłączenie nie znajduje się w jej treści. Zastosowanie tego przepisu byłoby bowiem najwygodniejsze z Pani punktu widzenia i nie wymagało udowadniania żadnych okoliczności faktycznych, poza powołaniem się na konkretny punkt umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »