Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie reklamacyjne kurtki

Autor: Anna Sufin

Dziesięć miesięcy temu kupiłam kurtkę skórzaną za prawie 800 zł w znanym sklepie internetowym. Miałam ją na sobie może 5 razy. Po sezonowej przerwie założyłam ją teraz pierwszy raz, idąc z wizytą, i po powrocie zauważyłam, że na lewym rękawie nad łokciem od spodu jest rozerwana. Ma też parę małych, ale widocznych wytarć. Co mam zrobić? Jak opisać reklamację? Dzwoniłam do sprzedawcy i mam mailem wysłać paragon i zgłoszenie reklamacyjne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie reklamacyjne kurtki

Wykazanie wad kurtki w reklamacji

W pierwszej kolejności, składając reklamację, musi Pani wykazać wady kurtki. Definiowane są one następująco (art. 556 (1) Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”:):

Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

Zgłoszenie reklamacyjne – dowody na istnienie wad

W zakresie wykazania wady powinna zatem Pani wskazać, że zgłasza Pani wadę rzeczy na podstawie art. 556 (1) § 1 pkt 1 i § 2 K. c. – kurtki (tu opis lub numer produktu, tak by można było go zidentyfikować), zakupionej w sklepie internetowym na stronie www.(...) w dniu …., a doręczonej Pani w dniu (…). Wada dotyczy materiału, który nie ma właściwości, jakie winien mieć materiał tego rodzaju i których można się spodziewać, mając na względzie opis materiału na stronie internetowej (tu – jeśli taki był), jak i cenę rzeczy. Kurtka skórzana powinna wykazywać się minimalną choćby trwałością, materiał nie powinien ścierać się już po paru użyciach. Tymczasem w Pani kurtce po założeniu zaledwie około 5 razy (stopień zużycia kurtki jest widoczny po jej ogólnym stanie), widoczne są na materialne wyraźne ślady jego ścierania. Dotyczy to różnych miejsc, stąd łatwo można wnioskować, że wynika właśnie z wady materiału, nie zaś nieprawidłowego użytkowania, które w niniejszej sprawie nie miało miejsca – kurtka była noszona tak, jak to się robi zwyczajowo, nie wykonywano w niej ani niestandardowych ruchów, ani też nie zostawiano w niestandardowych miejscach, nie stykano jej z niestandardowymi przedmiotami itd. Uprzedzając zarzut bardziej intensywnego niż podany używania kurtki, podaje Pani przy tym, że mając na względzie nawet, gdyby kurtka była używana częściej (a nie była), takie obtarcia nie powinny mieć miejsca, mając na uwadze, że zakupiona została niecały rok temu. Ponadto na lewym rękawie pod spodem zauważyła Pani rozerwanie materiału o długości ok. 3 cm, które oczywiście w tym miejscu nie mogło być spowodowane przez Panią czy też jakiekolwiek uszkodzenie mechaniczne już podczas użytkowania, a dowodzi jedynie dodatkowo, iż do uszycia kurtki został użyty materiał wadliwy.

Proszę nadmienić, że zgodnie z art. 556(2) K. c.: „Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego”.

Oczekiwania klienta zgłaszającego reklamację

Mając na względzie zatem, że kurtka nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na swe przeznaczenie wystosowuje Pani następujące roszczenie z tytułu rękojmi za wady rzeczy:

Tu musi Pani wybrać, czego będzie oczekiwała od sprzedawcy (roszczenie z rękojmi jest roszczeniem wobec sprzedawcy). Zakres uprawnień określa art. 560 i 561 K.c.:

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”

Może Pani zatem napisać, że domaga się Pani wymiany kurtki na nową w terminie 14 dni, który uważa Pani za rozsądny, przy czym dokonywanie wymiany w terminie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji uważa Pani za nadmiernie uciążliwe i po tym terminie zgłasza już roszczenie o obniżenie ceny rzeczy o kwotę np. 350 zł. Zatem nieustosunkowanie się sprzedawcy do Pani roszczenia skutkować będzie obowiązkiem wypłaty kwoty 350 zł.

Zgodnie z art. 561 (5) K.c.:

Art. 5615. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.”

Powyższa propozycja wystosowanego roszczenia jest tylko moją propozycją, proszę tu wybrać roszczenie, które uważa Pani za najbardziej korzystne.

Do zgłoszenia reklamacyjnego proponuję załączyć fotografie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl