Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-10-04

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną transakcja ta jest bardziej ryzykowna? Co w przypadku, gdyby firma, od której kupię mieszkanie była zadłużona? Na jakie rzeczy muszę zwrócić uwagę, by zmniejszyć ryzyko tej transakcji?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny rzetelne i fachowe wyjaśnienie sprawy. Polecam z całym przekonaniem.
Jerzy, rencista pracujący, 62 lata
Bardzo profesjonalne podejście do klienta, wyczerpująca, zrozumiała i konkretna odpowiedź, polecam serdecznie
Marcin, 39 lat
Polecam bardziej niż szukanie w internecie na własną rękę albo usługi kancelarii iteracyjnej, taniej i szybciej profesjonalna obsługa fachowa
Jakub, 42 lata
Szanowna Pani, bardzo dziękuję za wyczerpującą i konstruktywną odpowiedź. Jestem w stu procentach usatysfakcjonowana. W przypadku pojawienia się jeszcze jakiś pytań co do w/w kwestii pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić się z pytaniem. W przyszłości, jeżeli będę musiała skorzystać ponownie z porady z pewnością zwrócę się do Państwa. Pozdrawiam 
Monika, 45 lat
Z państwa oferty już wcześnie korzystałam, uważam że jesteście profesjonalistami. Ważne dla mnie jest to, że można zadać dodatkowe pytanie gdy jest taka konieczność.
Janina

Obrót nieruchomościami, do których tytuł własności przysługuje osobom prawym podlega analogicznemu reżimowi prawnemu, jak zbywanie przez osoby fizyczne.

W obu przypadkach, dla ważności i skuteczności czynności prawnej niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Wymóg ten zastrzeżony jest jednak dla umowy definitywnej (przenoszącej własność), natomiast zawierając umowę przedwstępną strony mogą zachować formę zwykłą pisemną.

Niezależnie od formy prawnej zbywcy, kupujący powinien zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości poprzez dokonanie kwerendy w urządzonej dla niej księdze wieczystej.

Istotną kwestią jest zbadanie zgodności treści wpisów z rzeczywistym stanem prawnym – usterki wpisu prowadzić mogą bowiem do uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości przedmiotu umowy, a w konsekwencji m.in. do odmowy finansowania inwestycji przez bank. Procedura sprostowania omyłki może być procedurą relatywnie długotrwałą.

Do najczęściej spotykanych usterek wpisu zalicza się błędne oznaczenie powierzchni lokalu, błędy pisowni ulicy lub miejscowości, w której nieruchomość się znajduje. W przypadku osób prawnych, częstym zjawiskiem jest brak ujawnienia zmian danych rejestrowych podmiotu, wynikających m.in. ze zmiany formy prawnej lub przekształceń.

W przypadku zidentyfikowania niezgodności, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do jej usunięcia, składając wniosek o sprostowanie wpisu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nabywca nieruchomości należącej do osoby prawnej powinien upewnić się, czy osoby występujące w imieniu spółki są upoważnione do jej reprezentacji oraz czy legitymują się zgodą właściwego jej organu na dokonanie czynności zbycia.

Dane dotyczące formy reprezentacji podmiotu znajdują się w dziale 2. rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli podmiot podlega obowiązkowi rejestracji w KRS).

Kupujący powinien uzyskać zapewnienie, że spółka nie znajduje się w stanie upadłości, ani w likwidacji, jak również nie jest w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłościowe, zaś w odniesieniu do nieruchomości nie toczy się postępowanie egzekucyjne. Oświadczenie takie obligatoryjnie odebrane zostanie przez notariusza przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości.

Danych dotyczących ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności spółki lub jej poprzedników prawnych hipoteką lub wpisem ostrzeżenia o zakazie zbywania nieruchomości, bądź o toczącej się egzekucji dostarczy treść wpisów w działach III i IV księgi wieczystej.

W przypadku podmiotów znajdujących się na skraju stanu wypłacalności, których wyłączny majątek stanowi zbywana nieruchomość, istnieje ryzyko wystąpienia przez wierzycieli spółki z tzw. skargą pauliańską (powództwem o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do pokrzywdzonego wierzyciela), o ile skutkiem czynności rozporządzającej było wprawienie się przez dłużnika w stan niewypłacalności. Z tych względów, roszczenie to dotyczyć będzie przede wszystkim darowizny lub sprzedaży za cenę niższą niż rzeczywista wartość rzeczy, skutkujące wyzbyciem się przez spółkę majątku, który miałby służyć zaspokojeniu wierzycieli.

Na wypadek zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, każda ze stron może żądać zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność nieruchomości) na warunkach określonych w tej umowie.

Takie roszczenie nie będzie natomiast przysługiwać stronom umowy zawartej w formie zwykłej pisemnej.

Strony mogą zastrzec prawo do odstąpienia od umowy, określając warunki skorzystania z tego uprawnienia lub gwarantując taką możliwość bez odrębnych wymogów. Możliwe jest również zakreślenie terminu, do którego strony mogą z tego prawa korzystać.

Strona, która przewiduje możliwość rezygnacji z zawarcia umowy przyrzeczonej nie powinna również decydować się na uiszczanie na poczet ceny nieruchomości zadatku.

Jeżeli nabywca zrezygnuje z zawarcia umowy przyrzeczonej, w sytuacji, gdy nie zostało mu w umowie przedwstępnej zagwarantowane prawo do odstąpienia, uiszczony przez niego zadatek ulega przepadkowi na rzecz potencjalnego zbywcy.

Jeśli zaś to zbywca nie przystąpi do zawarcia umowy definitywnej, będzie zobowiązany do zwrotu zadatku na rzecz kupującego, w podwójnej wysokości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niedotrzymanie warunków umowy

Miałam komuś sprzedać działkę i w międzyczasie trochę podniosłam cenę. Kupujący nie chce się zgodzić na większą cenę i prawdopodobnie...

Rezygnacja z umowy zakupu materaca po przewidzianym czasie

Mój ojciec po udarze wybrał się na pokaz produktów. Podpisał umowę na zakup materaca za 7700 zł, dostając przy okazji kilka dodatkowych rzeczy w tzw....

Czy mam szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?

Ostatnio korzystałem z usług firmy ogrodniczej. Główny zakres prac obejmował prace ziemne, za które ustaliliśmy stawkę za metr kwadratowy. Wykonawca...

Problem z zakupem mieszkania połączonego z dwóch mieszkań

Nasz problem wygląda następująco. Chcieliśmy z mężem kupić mieszkanie na kredyt, spisaliśmy umowę przedwstępną kupna mieszkania pół roku temu,...

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Mieliśmy termin spłaty zadłużenia za lokal do końca lutego. Płatność wyszła z konta 28 lutego, w ADM-ie zaksięgowana 1 marca, czyli jeden dzień...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »