Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot samochodu wziętego w leasing z usterkami

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-14 • Aktualizacja: 2021-06-28

Rok temu kupiłem samochód w saloonie. Samochód został zakupiony na firmę za pośrednictwem leasingu. Od początku użytkowania występują te same usterki. Serwis nie umie tego naprawić. Czy mogę liczyć na zwrot samochodu wziętego w leasing?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot samochodu wziętego w leasing z usterkami

Samochód z usterkami

Jak rozumiem, chciałby Pan od umowy odstąpić, zwrócić auto do salonu i otrzymać zwrot ceny jego zakupu. Generalnie, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, sprzedawca odpowiada wobec kupującego z tego tytułu w ramach rękojmi i może żądać obniżenia ceny zakupu w stosunku do istniejących wad albo od umowy odstąpić albo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. W Pana przypadku jednakże rzecz komplikuje w znacznym stopniu leasing tego auta. Istotą umowy jest bowiem to, że to leasingodawca jest właścicielem auta, a Pan jako leasingobiorca ma jedynie prawo do jej używania z opcją późniejszego zakupu. Z tego też względu nieco inaczej są ukształtowane zasady rękojmi. Przytoczę Panu na początek art. 7098 Kodeksu cywilnego, regulujący kwestie rękojmi przedmiotu leasingu:

„§ 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

§ 2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.

§ 3. Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

§ 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

§ 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą”.

Zwrot samochodu wziętego w leasing

Proszę zwrócić uwagę, że o ile przechodzą na Pana roszczenia dotyczące żądania naprawy, o tyle niestety, ale akurat od umowy nie może Pan odstąpić, może to zrobić jedynie leasingodawca, więc ewentualnie to w jego kierunku powinien Pan kierować prośby o odstąpienie od umowy.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt II CSK 81/07, w którym sąd stwierdził, iż „przeniesienie uprawnień z rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu leasingu, z wyjątkiem odstąpienia od umowy sprzedaży na leasingobiorcę oznacza zarazem, że ten ostatni ma obowiązek – niezależnie od tego z jakich uprawnień korzysta lub ma zamiar korzystać - zawiadomić sprzedawcę przedmiotu leasingu o jego wadzie (art. 563 § 1 KC). Zawiadomienie warunkuje korzystanie z jakichkolwiek uprawnień. Bierność leasingobiorcy – brak zawiadomienia uniemożliwia skuteczne odstąpienie przez leasingodawcę od umowy sprzedaży. W tym stanie rzeczy zaniechanie przez leasingodawcę złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży nie stanowi uchybienia w wykonywaniu jego zobowiązania względem leasingobiorcy”.

Rękojmia za wady fizyczne samochodu

Jednakże zwracam uwagę też na fakt, że w myśl przepisów obowiązujących w 2014 roku, które mają nadal zastosowanie do umów zawartych w tamtym czasie, konkretnie zgodnie z art. 5681 Kodeksu cywilnego  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, chyba że sprzedawca wadę podstępnie zataił, czyli po prostu wiedział o wadzie auta i ją ukrył, dlatego niestety obawiam się, że odstąpienie od umowy przez leasingodawcę może być niemożliwe z powodu upływu okresu rękojmi. Wydaje się, że w tej sytuacji pozostaje naprawa w ramach gwarancji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »