Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie od kary za brak ubezpieczenia OC

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-07-04

Zakupiłem samochód ponad dwa lata temu. Samochód posiadał ubezpieczenie OC poprzedniego użytkownika. Mój agent ubezpieczeniowy ubezpieczył mi ten sam AC, nie pytał o OC. Tym sposobem przez dwa lata miałem ubezpieczenie AC i brak ubezpieczenia OC. Aktualnie Fundusz żąda ode mnie kilku tysięcy złotych kary. Czy jest jakaś możliwość odwołania się od kary za brak ubezpieczenia OC?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od kary za brak ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia OC i kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Podaje Pan, iż zakupił samochód ponad dwa lata temu wraz z ubezpieczeniem OC samochodu. W międzyczasie umowa ubezpieczenia wygasła (aktualnie nie przedłuża się już ona po nabyciu samochodu na kolejny rok, por. art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 392 z późn. zm., zwana dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych). Pan nie wykupił nowego OC, bowiem jak zrozumiałam z pytania, był Pan przekonany o tym, że Pana agent ubezpieczeniowy zapewnił Panu także wykupienie ubezpieczenia OC, bowiem zakupił Pan u niego ubezpieczenie AC, które było kontynuowane. Jest to oczywiście kuriozalna sytuacja, bowiem miał Pan zapewnione ubezpieczenie nieobowiązkowe, droższe, brak natomiast było ubezpieczenia obowiązkowego, niejako podstawowego. Rodzi się pytanie, czy nie powinien Pan wiedzieć o braku ubezpieczenia OC, skoro na każdy rok wystawiana jest odrębna polisa, którą winien się Pan legitymować przy kontroli drogowej, więc winien Pan ją mieć przy sobie. Niemniej jednak my mamy rozpatrzyć sprawę od strony roszczeń wobec Pana Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który przy przeprowadzeniu kontroli ujawnił, że nie posiada Pan ubezpieczenia OC.

Jak uniknąć kary nałożonej przez UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

UFG już nałożył na Pana karę. Ustawa przewiduje szczególny tryb nakładania kary. Nie odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej. Otrzymuje Pan wezwanie do uiszczenia kary, w razie braku tego uiszczenia sprawa kierowana jest do egzekucji. Niestety obowiązek uiszczenia opłaty za brak OC został uregulowany metodą zero-jedynkową. Jeśli OC nie wykupiono, UFG nakłada karę. Jedynym sposobem, by uniknąć nałożenia kary, jest dowiedzenie, że umowę ubezpieczenia OC zawarto za ten sporny okres, ewentualnie – gdyby obowiązek wykupienia polisy nie istniał, wystąpienie z powództwem o ustalenie braku obowiązku ubezpieczenia w spornym okresie (art. 10 ust. 2 ustawy). Po nałożeniu kary jedno i drugie może Pan uczynić w drodze powództwa cywilnego o ustalenie. Gdyby sąd stwierdził, że w danym okresie był Pan ubezpieczony albo obowiązek ubezpieczenia nie istniał, UFG powinno zwrócić Panu uiszczoną karę.

W Pana wypadku nie można ani dowodzić, że w spornym okresie był Pan ubezpieczony, ani też, że w spornym okresie obowiązek ubezpieczeniowy nie istniał. Nie da się zatem podważyć nałożenia kary.

Podam jeszcze, że roszczenia z tytułu opłaty karnej ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że bieg przedawnienia przerywa m.in. każda czynność podjęta przez organ egzekucyjny w celu wyegzekwowania opłaty (art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). U Pana jednak nie może być mowy o przedawnieniu.

Zwracam uwagę, że karę uiszcza Pan tylko za rok, w którym dokonano kontroli.

Czy jest możliwe umorzenie bądź ulga w spłacie kary nałożonej przez UFG za brak ubezpieczenia OC?

Przepisy dają także możliwość uzyskania umorzenia bądź ulgi w spłacie kary (już po jej nałożeniu).

Po nałożeniu kary (tj. po otrzymaniu wezwania do zapłaty) można dążyć do umorzenia nałożonej kary w całości lub części albo do ulgi w spłacie (odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty). Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach, które mają miejsce przede wszystkim przy „wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego”, trudnej sytuacji życiowej (art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Dochodzenie roszczeń przez Fundusz nie może bowiem prowadzić do pozbawienia środków niezbędnych do życia zarówno dłużnika, jak i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie lub na jego utrzymaniu. Możliwość spełnienia przez dłużnika obowiązku uiszczenia opłaty jest oceniana przy uwzględnieniu dochodu uzyskiwanego przez dłużnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, stanu majątkowego dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy), stanu rodzinnego, realnych możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania dłużnika, sytuacji zdrowotnej dłużnika i osób bliskich, podejmowanych przez dłużnika starań w celu spełnienia roszczenia oraz innych czynników mających istotny wpływ na ocenę jego możliwości płatniczych (§ 53 ust. 2 i 3 Statutu UFG).

Wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie kary za brak OC

Gdyby zatem sytuacja Pana uzasadniała zastosowanie ulgi, po obciążeniu opłatą, może Pan wystosować wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie płatności z dokładnym opisem sytuacji dochodowej, majątkowej i osobistej i przedłożeniem dokumentów dowodzących przywoływanych okoliczności (można wypełnić „oświadczenie o stanie majątkowym” znajdujące się na stronach internetowych Funduszu). Komisja działająca przy Zarządzie UFG może wystąpić wtedy do właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu pracy w celu zweryfikowania przedstawionych przez Pana okoliczności.

Reasumując, co do UFG nie widzę możliwości, skoro umowa OC rzeczywiście nie została zawarta, na uniknięcie nałożenia kary (uniknięcie jej zapłaty zależeć już będzie od podstaw do umorzenia kary).

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego za wprowadzenie klienta w błąd

Inną kwestią pozostaje działanie agenta ubezpieczeniowego – jeśliby zdołał Pan udowodnić, że zlecił agentowi także dokonanie ubezpieczenia OC, można by zastanawiać się nad dochodzeniem od niego zwrotu zapłaconej kary tytułem odszkodowania. Agent za błędy przy wykonywaniu swoich obowiązków ponosi odpowiedzialność (por. art. 471 K.c., art. 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym). Niemniej jednak w podanym przypadku myślę, że trudno byłoby tego dowieść. Ponadto zapewne ewentualny sąd uznałby Pana przyczynienie się do szkody, bowiem mógł Pan rozeznać, że nie pozostaje Pan ubezpieczony właśnie ze względu na to, że nie otrzymywał Pan corocznie polisy OC, informacji o upływie terminu ubezpieczenia, itd. Sygnalizuję tylko te kwestie, nie omawiając ich precyzyjnie, ponieważ pozostają poza przedmiotem pytania głównego, które dotyczy UFG.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »