Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna samochodu dla żony

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-04-17

Mamy z żoną dwa samochody, ale tylko ja jestem wpisany do dowodów rejestracyjnych. Chciałbym zrobić darowiznę jednego samochodu na żonę, żeby mogła zarejestrować go na siebie. Samochód ten stanowi wspólnotę majątkową i wiem, że po zrobieniu darowizny będzie to majątek osobisty żony. Czy jest możliwe zrobienie takiej umowy darowizny samochodu dla żony, żeby darowany samochód dalej był zaliczany do wspólnego majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podaje Pan, że wraz z żoną posiada Pan dwa samochody – w ich dowodach rejestracyjnych jest Pan jednak wpisany jako jedyny właściciel. Pan chciałby móc zarejestrować jeden samochód na żonę. Wie Pan, że po dokonaniu darowizny samochód będzie wchodził w skład majątku osobistego żony. Pyta Pan, czy jest możliwe zawarcie takiej umowy darowizny, żeby samochód nadal wchodził w skład majątku wspólnego.

Na mocy art. 31 § 1 zd. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ta wspólność majątkowa ma charakter współwłasności łącznej – oznacza to, że żadne z Państwa nie posiada udziału w majątku, ale jest właścicielem całości wraz z drugim małżonkiem. Żadne z Państwa nie może zatem rozporządzić swoim prawem na rzecz osób trzecich. Musieliby to Państwo zrobić wspólnie.

Zgodnie z art. 47 K.r.o. „Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

Powyższy przepis reguluje tzw. umowę intercyzy małżeńskiej, której zawarcie powoduje, że od określonego momentu prawa określone w umowie co do ich rodzaju nabyte przez małżonka będą wchodziły do majątku osobistego bądź majątku wspólnego na innych, zmodyfikowanych co do ustawy zasadach. Przepis ten cytuję z tego względu, iż pokazuje on wolę ustawodawcy dopuszczalności modyfikowania ustroju wspólności małżeńskiej majątkowej, w tym także co do niektórych tylko rodzajów składników majątku. Umowa intercyzy jednakże, co do zasady nie polega na przeniesieniu konkretnych praw majątkowych z jednego majątku do drugiego (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1964 r., III CO 64/63, OSNC 1964, nr 11, poz. 220). Takie przeniesienie jest dopuszczalne na zasadzie swobody umów określonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, nie stanowi ono jednak rozszerzenia wspólności / ustanowienia rozdzielności majątkowej, co do danych składników majątku (nie ma tu bowiem rozstrzygnięcia „organizacyjnego” na przyszłość podającego zasady zaliczania do majątku wspólnego i osobistego), ale jest „rozporządzeniem dotyczącym konkretnego, indywidualnie oznaczonego przedmiotu majątku wspólnego, który z woli małżonków ma wejść do majątku odrębnego jednego z nich” (wyrok SN z dn. 25 listopada 2003 r., sygn. akt II CK 273/02, LEX nr 424449). Nie jest to pogląd jednolity w orzecznictwie, bowiem w uchwale z dn. 23 marca 1995 r., sygn. akt III CZP 32/95 (OSNC 1995, nr 6, poz. 98) Sąd Najwyższy wskazał, że intercyzy wywierają także skutek rozporządzający, powodują bowiem zazwyczaj przesunięcia majątkowe.

Niezależnie jednak od kwestii rozważań, co do charakteru umowy „wydzielającej” składnik majątku z majątku wspólnego, trzeba stwierdzić, że taka umowa jest dopuszczalna i może być zawarta bez dokonywania podziału majątku wspólnego, czy też ustanawiania rozdzielności majątkowej w pełnym zakresie. Z racji różnych stanowisk, co do jej charakteru, wskazane jest zawarcie tej umowy w formie aktu notarialnego (por. art. 47 K.r.o.).

Z powyższego wynika, że może Pan z żoną zawrzeć umowę, zgodnie z którą samochód, będący własnością wspólną, zostanie „przesunięty” do majątku osobistego żony.

Sensem zatem umowy, zgodnie z którą przekaże Pan żonie na wyłączną własność samochód, jest właśnie rozporządzenie tym przedmiotem tak, by stał się majątkiem osobistym żony. Gdyby pozostał on w majątku wspólnym, nadal musiałby być przedmiotem Państwa współwłasności łącznej, nie byłby pod względem własnościowym tylko samochodem żony. Nie ma zatem możliwości przekazania żonie samochodu tak, by ten samochód nadal był przedmiotem majątku wspólnego, bo pozostawałoby to całkowicie sprzeczne z istotą majątku wspólnego i przesunięć majątkowych między majątkiem wspólnym i osobistym. Albo Pan go daruje żonie i stanie się jej majątkiem osobistym, albo pozostawia go Pan w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, gdzie nie jest wyłączną własnością żony.

Inną kwestią jest dociekanie przez Urząd Komunikacji w razie podpisania umowy darowizny, czy samochód mimo zarejestrowania tylko na Pana już wcześniej był współwłasnością żony i mógł go Pan żonie darować. Urząd może do tej kwestii podejść czysto formalnie i zaakceptować umowę, wedle której tylko Pan darowuje żonie samochód „w całości”, a z racji istnienia takiego dokumentu potwierdzającego własność tylko żony (urząd rejestruje na podstawie dokumentu potwierdzającego własność samochodu), wpisać tylko żonę do dowodu rejestracyjnego. Byłaby to praktyka nieprawidłowa, ale nie można wykluczyć, że jest w urzędach stosowana. Rzeczywista skuteczność takiej umowy, z racji niezawarcia jej w formie aktu notarialnego (notariusz takiego aktu na pewno by nie sporządził, bowiem dokładnie badałby zakres majątków wspólnego i osobistych), byłaby wątpliwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odebranie darowanych pieniędzy

Mama dała mi pewną kwotę pieniędzy, a teraz chce je odebrać, grożąc sądem. Traktowałam ją bardzo dobrze. Darowizny notarialnej nie było. Pieniądze...

 

Czy można darować udział domu bez zgody współwłaściciela?

Rodzice męża posiadają wspólnie dom, jednak są po rozwodzie i mają go po połowie udziałów. Czy teść może darować swój udział domu mojemu...

 

Zmiana przedmiotu darowizny

Czy jest możliwe cofnięcie darowizny, a w zasadzie zmiana przedmiotu darowizny. Syn podarował w chwili rozpadu małżeństwa swojej jeszcze wtedy...

 

Zamiana umowy darowizny na umowę dożywocia

Przed laty zawarta została umowa darowizny nieruchomości na rzecz syna z dożywotnią służebnością. Czy istnieje możliwość uzupełnienia bądź...

 

Jak sprawdzić umowę dożywocia bez posiadania aktu notarialnego?

Dziadek przepisał mieszkanie na swoją córkę. W zamian ma mieć dożywotnią opiekę. Dziadek nie pamięta i nie posiada aktu notarialnego, bo zabrała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »