Odmowa wydania samochodu przez mechanika do momentu otrzymania zapłaty

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Jestem mechanikiem i prowadzę zakład naprawy samochodów. Czy mam prawo odmówić wydania samochodu do momentu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wydania samochodu przez mechanika do momentu otrzymania zapłaty

Przepisy dopuszczają co do zasady dwie możliwości zatrzymania rzeczy ruchomej do czasu spełnienia świadczenia wzajemnego (zapłaty).

Prawo zatrzymania rzeczy

Pierwsza z nich, tzw. prawo zatrzymania wynika z art. 461 Kodeksu cywilnego:

„Art. 461. § 1. Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania)”.

Zgodnie z tym przepisem rzecz może zostać zatrzymana do czasu spełnienia roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na rzecz, czyli np. kosztów jej naprawy. Jednakże, jak wynika z orzeczeń sądowych, w przypadku naprawy pojazdu nie mamy do czynienia z nakładami na rzecz, jako że podstawą dokonania naprawy jest umowa o dzieło, nie mamy w tym przypadku do czynienia z nakładami. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy np. w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt III Ca 287/14:

„Apelującemu jako wykonawcy usługi naprawy pojazdu nie przysługuje wobec powoda jako właściciela pojazdu prawo zatrzymania z art. 461 k.c. Uregulowane w art. 461 k.c. prawo zatrzymania realizuje się jedynie w przypadku posiadania przez zobowiązanego do wydania rzeczy roszczenia o zwrot nakładów na tę rzecz dokonanych (opisanych szczegółowo w art. 226 k.c.), zgodnie zaś z ugruntowanym już orzecznictwem wynagrodzenie za wykonanie dzieła nie jest nakładem na rzecz w rozumieniu art. 461 § 1 k.c. – por. np. wyrok SN z dnia 23.11.1998 r., II CKN 53/98”.

Jak czytamy, Sąd Okręgowy powołuje się także na wciąż aktualne orzeczenie Sądu Najwyższego w podobnej sprawie.

Oprócz możliwości, o której mowa w art. 461 Kodeksu cywilnego, pod rozwagę w podobnych przypadkach były brane także postanowienia art. 488 Kodeksu cywilnego dotyczące świadczeń wzajemnych:

„Art. 488. § 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odmowa wydania samochodu

Przepis § 2 cytowanego artykułu pozwala powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego (czyli zapłaty). Jednakże i w tym przypadku z orzecznictwa wynika niestety, że przepis ten nie znajduje zastosowania w przypadku umowy, której przedmiotem jest naprawa pojazdu:

„W ocenie Sądu Okręgowego apelujący nie może powołać się także na prawo jednoczesnego spełnienia świadczeń wynikające z przepisów o umowach wzajemnych. Po pierwsze to czy powód zapłacił za naprawę pojazdu czy też nie jest okolicznością między stronami sporną. Sporna jest także wysokość należności za naprawę. Twierdzenia apelującego w w/w kwestiach pozostały niewykazane. Po drugie świadczeniem wzajemnym apelującego nie miało być wydanie samochodu (jak przy umowie sprzedaży pojazdu) lecz dokonanie usługi naprawy” (wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt III Ca 287/14).

W związku z przedstawionym orzecznictwem oraz brakiem innych przepisów, na mocy których możliwe byłoby zatrzymanie pojazdu do czasu uiszczenia zapłaty, nie można niestety uznać, iż zatrzymanie pojazdu jest prawnie dopuszczalne w przedstawionym stanie faktycznym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »