Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyrobienie paszportu za granicą przez osobę poszukiwaną

Autor: Katarzyna Bereda

Jestem poszukiwany od 5 lat z art. 288 Kodeksu karnego, skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Obecnie mieszkam za granicą i chciałbym wyrobić sobie paszport. Obawiam się, że mogę zostać zatrzymany lub mieć z tego powodu jakieś problemy. Czy mógłbym uzyskać jakieś informacje, co mógłbym, a czego nie powinienem w takiej sytuacji robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrobienie paszportu za granicą przez osobę poszukiwaną

Wystawienie listu gończego

Mógł zostać wystawiony list gończy, dlatego niniejsza informację może Pan sprawdzić w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z treścią art. 1 ustawy Prawo konsularne „zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, umacnianie więzi między Rzecząpospolitą Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym, a także popieranie rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18 ustawy Prawo konsularne „konsul w ramach wykonywania funkcji konsularnych:

1) chroni prawa i interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawo międzynarodowe;

2) działa na rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

3) podejmuje działania na rzecz umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a obywatelami polskimi, osobami polskiego pochodzenia oraz osobami deklarującymi przynależność do Narodu Polskiego, zamieszkałymi w państwie przyjmującym;

4) działa na rzecz polskiej mniejszości narodowej oraz praw i wolności osób należących do tej mniejszości, określonych w ustawodawstwie państwa przyjmującego, w umowach międzynarodowych, a także w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

5) czuwa w zakresie swojej właściwości nad wykonywaniem umów międzynarodowych obowiązujących w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

6) działa na rzecz rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym, jak również na rzecz promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz języka polskiego;

7) przedstawia organom i opinii publicznej państwa przyjmującego informacje o polityce zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rozwoju polskiej gospodarki, nauki i kultury;

8) zapoznaje się z sytuacją w państwie przyjmującym, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury, oraz z ustawodawstwem państwa przyjmującego i umowami zawieranymi przez to państwo, jak również udziela informacji w tym zakresie zainteresowanym obywatelom polskim oraz właściwym organom i instytucjom w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powiadomienie organów przez konsula

Na podstawie art. 34 pkt 1 powyższej regulacji konsul także wydaje paszporty, co jest przedmiotem Pana rozważań. Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, zadania konsula zostały określone w sposób enumeratywny i zamknięty, a więc konsul nie ma w swoich zadaniach określonej czynności, jaką jest aresztowanie czy też zatrzymanie osoby poszukiwanej.

Zdarza się jednak, iż jeżeli konsul poweźmie informację, że jest Pan poszukiwany, zawiadomi lokalną policję w celu dokonania ekstradycji – jednak sam konsul co do zasady Pana nie zatrzyma, a jedynie powiadomi miejscowe organy ścigania. Dlatego też, jak wskazałam powyżej sam konsul Pana nie zatrzyma, ani też nie aresztuje – przyjmując od Pana wniosek o paszport. Jednak jak najbardziej, w przypadku powzięcia informacji o poszukiwaniu – o ile został wystosowany list gończy – konsul może powiadomić organy ścigania w celu rozpoczęcia procedury ekstradycji.

Dlatego, jeżeli nie jest Pana pewien stanu swojej karalności, proponuję wystosować do Krajowego Rejestru Karnego wniosek o stan karalności, co wykluczy lub potwierdzi okoliczność, czy jest Pan osobą poszukiwaną, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl