Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym?

Autor: Hanna Żurowska

Jesteśmy właścicielami obiektu biurowego, ogrodzonego, na którym znajduje się parking dla naszych klientów i ich gości. Przed wjazdem nie ma żadnego regulaminu, bramy są otwarte, z najemcami podpisujemy umowy i regulamin, w którym zawarty jest obowiązek zgłaszania aut pozostawionych na noc i od nich pobierana jest opłata. Miesiąc temu ktoś porzucił auto na naszym parkingu i się po nie nie zgłasza. Pytaliśmy najemców, nikt się nie przyznaje do tego samochodu. Co możemy zrobić tej sytuacji, by pozbyć się go z parkingu? Czy żeby go odholować, musimy zadzwonić najpierw na policję/straż miejską? Czy gdyby przy wjeździe były jakieś znaki, procedury można by było uprościć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak możemy pozbyć się samochodu porzuconego na parkingu prywatnym?

Co zrobić z samochodem porzuconym na prywatnym parkingu?

W opisanej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które na początek zacytuję :

„Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2”.

Jak wynika z powyższych przepisów, policja oraz straż miejska mogą interweniować tylko w przypadku dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu. Na drogach wewnętrznych, parkingach prywatnych o usunięcie pojazdu musi się postarać właściciel danego terenu, a później domagać się zwrotu poniesionych kosztów i ewentualnych opłat postojowych.

Wezwanie właściciela pojazdu do usunięcia go z prywatnego parkingu

Co zatem możecie Państwo zrobić? Jeżeli auto ma tablice rejestracyjne, możecie zwrócić się do policji (najlepiej na piśmie) o udostępnienie danych osobowych właściciela auta.

Po uzyskaniu danych właściciela wezwać go do usunięcia auta z parkingu. Wezwanie wysłać za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W wezwaniu należy wyznaczyć termin na usunięcie auta, np. 7 dni, licząc od dnia odebrania wezwania, zaznaczając jednocześnie, że w przypadku nieusunięcia auta właściciel zostanie obciążony kosztami holowania na strzeżony parking.

Jeśli właściciel tego nie zrobi, to pozostaje postępowanie sądowe, poparte odpowiednimi dowodami.

Oznakowanie parkingu prywatnego

Na drogach wewnętrznych, parkingach prywatnych Prawa ruchu drogowego również mają zastosowanie, ale tylko jeśli jest zagrożenie bezpieczeństwu osób lub jeśli wynika to z umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych. Czyli jeżeli taki samochód stwarza zagrożenie (np. cieknie z niego paliwo) albo nie stosuje się do znaków pionowych lub poziomych.

Zatem gdyby były odpowiednie znaki, np. płatny parking, parking tylko dla …, ponadto w regulaminie byłaby informacja o tym, że pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela auta, wówczas policja lub straż miejska podjęłaby odpowiednie kroki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl