Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa odpowiedzi na pytania sądu w sprawie spadkowej

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-05-28 • Aktualizacja: 2021-06-29

Jako wnioskodawca zostałem wezwany do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu celem złożenia zapewnienia spadkowego. Postępowanie jednak skomplikowało się, bowiem jedna z uczestniczek złożyła kopię testamentu babci, w którym babcia mnie wydziedzicza z powodu złego prowadzenia. Zapewne na rozprawie będą mi zadawane pytania, by ustalić, czy istniały podstawy do wydziedziczenia. Podejrzewam, że będą także zadawane pytania, które nie są związane ze sprawą, co będzie miało na celu postawienie mnie w złym świetle (że jestem pijakiem). Czy mogę i na podstawie jakiego przepisu odmówić odpowiedzi na konkretne pytanie sądu lub stron?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa odpowiedzi na pytania sądu w sprawie spadkowej

Odmowa odpowiedzi na pytania w sądzie

W sprawie pozostaje Pan stroną – wnioskodawcą, nie zaś świadkiem. Jednakże zgodnie z art. 304 zd. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do przesłuchania stron stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadków, z wyjątkiem przepisów o środkach przymusowych. Wobec powyższego może Pan odmówić odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 304 zd. 3 w zw. z art. 261 § 2 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. (ten ostatni dotyczy odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących procesu do postępowania nieprocesowego – takiego, z którym u Pana mamy do czynienia), jeśli zeznanie narazi Pana lub Pana bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeśli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Do Pana – jako strony – nie będzie się jednak stosowało środków przymusu, gdy odmówi Pan odpowiedzi także w innych sytuacjach.

Zgodnie z art. 261 i 276 K.p.c.:

Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.”

Art. 276. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, skaże świadka na grzywnę.

§ 2. Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek złoży zeznanie lub przyrzeczenie albo jeżeli sprawę ukończono w instancji, w której dowód z tego świadka został dopuszczony”.

Ocena odmowy odpowiedzi dokonana przez sąd

W Pana przypadku, w razie odmowy odpowiedzi, sąd po prostu odpowiednio oceni taką odmowę:

Art. 233. § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu”.

Zbyteczne pytania na sprawie spadkowej

Przesłuchanie Pana w trybie nieinformacyjnym (na początku – określenie stanowisk stron, zakresu sporu), jest konieczne, a wysłuchanie stron jest dowodem w postępowaniu. Tymczasem zgodnie z art. 227 K.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Nie powinien Pan zatem być pytany o rzeczy, które nie mają dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia.

Na mocy art. 155 § 2 K.p.c.:

§ 2. Przewodniczący może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne”.

W razie zadawania takich pytań może się Pan zwrócić do sądu, by uchylił pytanie, ponieważ nie pozostaje ono w związku ze sprawą (jest zbyteczne).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »