Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-17

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty w terminie tygodniowym, czy konieczne jest jeszcze ponowne (fizyczne) wniesienie wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 511(1) Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.”

Na podstawie tego przepisu, jeśli wnioskodawca nie opłacił wniosku o wpis w księdze wieczystej, a wniosek taki podlega opłacie stałej, sąd wydaje zarządzenie o zwrocie pisma, wskazując wysokość opłaty i dając pouczenie, że w razie uiszczenia brakującej opłaty w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (§ 198 regulaminu urzędowania sądów powszechnych). Jeżeli w tym tygodniowym terminie uiści się brakującą opłatę, „wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia”.

Wraz z zarządzeniem o zwrocie nie zwraca się samego pisma. Zwrot pisma następuje dopiero po bezskutecznym upływie tygodniowego terminu (por. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.7.2012 r., II CZ 72/12, Legalis na gruncie art. 130(2) K.p.c.).

Samo opłacenie wniosku „uaktualnia” zatem wniosek, który został wcześniej złożony (z datą jego wniesienia). Dla takiego „uaktualnienia” nie ma potrzeby składania fizycznie wniosku po raz kolejny – wystarczy wniosek złożony wcześniej w aktach sprawy. Skoro pismo nie zostaje zwrócone (fizycznie), nie ma żadnej racji dla wnoszenia go po raz drugi.

Warto jednak po uiszczeniu opłaty przesłać do sądu pismo z potwierdzeniem uiszczenia przelewu, to zapewne przyspieszy sprawę rozpoznania wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Czy da się przyspieszyć uprawomocnienie wyroku?

Zostało ogłoszone postanowienie w sprawie o podział majątku. Strony wystąpiły o uzasadnienie postanowienia. Niestety w tym czasie sędzia...

 

Separacja a rozdzielność majątkowa

W związek małżeński wstąpiłam 16 lat temu. Od 11 lat pozostajemy z mężem w separacji. Mamy troje dzieci: syn i córka są już samodzielni, najmłodszy syn...

 

Czy otrzymam zwrot opłaty w wysokości 5% wartości sporu?

Toczę spór sądowy o zadośćuczynienie. Zapadł wyrok w I instancji (sąd okręgowy) i wniosłem apelację do sądu apelacyjnego....

 

Powództwo o naruszenie posiadania jako roszczenie posesoryjne

Czy użyte w art. 333 § 2 K.p.c. sformułowanie: „powództwo o naruszenie posiadania” dotyczy wyłącznie powództwa posesoryjnego...

 

Na czym polega rola adwokata z urzędu w e-sądzie?

Od dwóch lat toczy się sprawa z pewną firmą żądającą ode mnie (niesłusznie) spłaty zobowiązania. Akta mają już 100 stron. Komornik ściągnął...

 

Czy zmiany w umowie można zatwierdzić aneksem?

Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję. W przyszłym miesiącu kończy się umowa, jest to najem okazjonalny. Moje pytanie dotyczy jej...

 

Niepoinformowanie przez sąd pełnomocnika o sprawie a odroczenie

Przed sądem toczy się sprawa cywilna. Sędzia wyznaczył na rozprawie kolejny termin, a ja zdecydowałem się na pełnomocnika. Pełnomocnik złożył...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »