Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powołanie zarządcy dla nieruchomości która ma kilku współwłaścicieli

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-09

Nieruchomość ma kilku współwłaścicieli (współwłasność ułamkowa). Jaka jest procedura podejmowania decyzji o powołaniu zarządcy (podstawa prawna)? Jakie są jego uprawnienia? Jak podejmowane są decyzje przekraczające kompetencje zarządcy (np. remonty)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Współwłasność to problematyczny temat. Odpowiem kolejno na Pana pytania.

Kwestię tę regulują kolejne przepisy Kodeksu cywilnego:

„Art. 200. Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Art. 202. Jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Art. 203. Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

Art. 204. Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.

Art. 205. Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy”.

Macie Państwo możliwość sami powołać zarządcę. Zgodnie, dobrze byłoby pisemnie, aby nie było potem niejasności, dobrze byłoby udzielić mu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności.

Zasadniczo bowiem zarządca może podejmować czynności dotyczące zakresu zwykłego zarządu. Te samych czynności mogą podejmować właściciele mający większość udziałów.

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

„Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jeśli nie wyrażą zgody, sąd może rozstrzygnąć spór wydając zezwolenie, zastępujące zgodę.

Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.

Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu) czy z art. 201 (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze tj. w zakresie art. 169, art. 170 czy art. 5, art. 9 lub art. 80 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Decyzję o powołaniu zarządcy podejmuje się umownie, poprzez wybór spomiędzy właścicieli lub osoby trzeciej, lub sądownie, jeśli brak jest zgody współwłaścicieli.

Uprawnienia zarządcy są zasadniczo takie jakie dadzą mu współwłaściciele. Umownie najlepiej określić do czego jest uprawniony, Inaczej mogą być to tylko czynności zwykłego zarządu, czyli zachowawcze, w interesie nieruchomości, niezbędne, pilne.

Przyjmuje się, że za czynności zwykłego zarządu uważa się „załatwianie spraw związanych z normalną eksploatację rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów, uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadanie, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli” (Komentarz do kodeksu cywilnego, wydanie 5, s. 265).

Decyzje przekraczające kompetencje zarządcy podejmowane są zgodnie przez wszystkich lub konieczne jest skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie sądowego upoważnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Użyczenie części nieruchomości bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości (bez podziału fizycznego). Na podstawie nieznanych mi ustaleń, najprawdopodobniej ustnej zgody drugiego...

 

Czy pozwolić sąsiadowi wysunąć dach na moją działkę?

Zajmuję działkę od kilkunastu lat, dom sąsiada był wybudowany dużo wcześniej w samej granicy. Kilka lat temu sąsiad ocieplił dom, wchodząc tym...

 

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Razem z żoną na podstawie darowizny od rodziców posiadamy od przeszło 20 lat działkę, na której stały za czasów rodziców i stoją do dzisiaj...

Własność domu na działce teściów

Teściowie posiadają działkę z jednym domem, na którego budowę wzięli kredyt hipoteczny (nadal spłacany). Po naszym ślubie pozwolili, abyśmy...

 

Wynajęcie nieruchomości przez współwłaściciela

Dostałem po śmierci cioci w spadku pół domu. Druga połowa była wujka i stała się własnością jego nieślubnego syna. Taki wpis widnieje...

 

Zacienienie działki przez płot i drzewa sąsiada

Zacienienie działki przez płot i drzewa sąsiada

Tuje sąsiada – rosnące wzdłuż granicy naszych działek w odległości pół metra od mojego ogrodzenia i 4 m od okien mojego domu –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »