Budynek bez odbioru po latach - śmierć kierownika budowy i brak wpisów w dzienniku budowy

• Data: 2022-09-12 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Zmarł kierownik budowy, odzyskałem dziennik, ale nie ma w nim wpisów, budowa jest zgłoszona. Budynek już stoi, minęło jakieś 10 lat od rozpoczęcie budowy i budynek nie ma odbioru. Jestem za granicą i chcę wrócić do kraju. Jak uregulować tę kwestię i odebrać budynek po tylu latach? Budynek ma jeż okna i drzwi, elektrykę i hydraulikę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek bez odbioru po latach - śmierć kierownika budowy i brak wpisów w dzienniku budowy

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Z opisu wynika, iż budowa była prowadzona na podstawie ważnego pozwolenia na budowę. Nie zgłoszono zakończenia budowy, nie wiem, czy przystąpiono do użytkowania budynku przed zgłoszeniem.

Stosownie do treści art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego „decyzja o pozwoleniu na budową wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata”.

Nie ulega wątpliwości, że na podstawie ww. przepisu pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa z dniem ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1, a wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę na podstawie art. 37 ust. 1 ma charakter deklaratoryjny. Deklaratoryjność tej decyzji (stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę), a więc jej charakter potwierdzający a nie stricte prawnokształtujący, nie oznacza jednak, że przesłanki stanowiące podstawę jej wydania mogą być ustalane jako element stanu faktycznego w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę, a zatem że bez uzyskania odrębnej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę można rozstrzygać (w postępowaniu o zmianę pozwolenia na budowę), czy to pozwolenie wygasło czy też nie.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy a dziennik budowy

Stosownie do art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego „do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;

8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”.

Do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy więc dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy;
 • protokoły odbiorów przyłączy dokonanych przez stosowne instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
 • protokół kontroli przewodów kominowych;
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
 • kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę).

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane art. 54 do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można co do zasady przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obecnie konieczne będzie:

 • uzyskanie wpisów w dzienniku budowy przez nowego kierownika,
 • zgłoszenie zakończenia budowy
 • lub uzyskanie nowego pozwolenia z inwentaryzacją wykonanych robót i zgłoszenie zakończenia.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzupełnienie dokumentacji

Jeśli w wyniku sprawdzenia przedłożonych przez inwestora dokumentów właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że są one niekompletne lub posiadają braki (m.in. brak dziennika budowy) i nieścisłości, wezwie inwestora do ich uzupełnienia, w trybie art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

W sytuacji realizowania inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, należy dokumentować jej przebieg w jednym, czy większej liczbie dzienników budowy. Jak wynika bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, podobnie stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dziennika budowy. z przepisów tych wynika, że dziennik budowy, dokumentuje przebieg inwestycji, a nie jej wycinku, objętego jednym pozwoleniem budowlanym. Taka wykładnia i praktyka pozwala w sposób ciągły prześledzić przebieg prac, zakres i sposób ich wykonania i najlepiej umożliwia realizację kompetencji nadzoru budowlanego.

Śmierć kierownika i dalsze działania inwestora

Trzeba będzie przedłożyć projekt techniczny uwzględniający zakres wykonanych robót budowlanych – projekt powykonawczy – albo wykazać się wpisami w dzienniku budowy przynajmniej raz na 3 lata, aby nie wygasło pozwolenie na budowę. A jeśli jest to niemożliwe, to właściwie konieczna będzie procedura od początku – projekt powykonawczy, pozwolenie zgłoszenie zakończenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »