Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniżona wartość samochodu przez ubezpieczyciela przy orzeczeniu szkody całkowitej

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-08-08

Przed 2 miesiącami nabyłem auto za 38 tys. zł, po czym wymieniłem w nim zawieszenie na nowe za 1500 zł. W urzędzie skarbowym zapłaciłem 2% od kwoty zakupu. Po 20 dniach od zakupu miałem szkodę nie ze swojej winy. Rzeczoznawca ubezpieczyciela sprawcy uznał szkodę całkowitą i wycenił wartość auta przed szkodą na znacznie mniej, bo na 32 tys. zł. Jeśli ostatecznie zakład ubezpieczeniowy nie uzna moich roszczeń, czy sprawa będzie do wygrania w sądzie? Jeśli decydowałbym się na skierowanie sprawy do sądu, czy powinienem pozostawić sobie wrak auta do ewentualnych dodatkowych oględzin? Dodam jeszcze, że ubezpieczyciel wycenił wrak na 11 tys. zł, ja nie chcę wraku, gdyż uważam, że cena jest zawyżona i będzie ciężko go sprzedać. Ubezpieczyciel oferuje pomoc w zbyciu wraku za tę kwotę, z tym że ta oferta jest ważna tylko przez 2 tygodnie. Chciałbym skorzystać z tej pomocy, ale obawiam się, że jak sprzedam wrak, to zamknie mi to drogę do dochodzenia roszczeń, bo nie będzie już możliwości zrobienia ponownych oględzin. Co powinienem zrobić w takim wypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naprawienie szkody a wartość samochodu

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W treści zd. 2 tego przepisu zawarty jest jednak wyjątek, zgodnie z którym – gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie zobowiązanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Szkoda całkowita na samochodzie

Ocena, czy o takiej nadmierności można mówić, zależy od konkretnego stanu faktycznego. W każdym razie należy mieć na uwadze nie tylko gospodarczy, ale też racjonalny aspekt zagadnienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1970r., II CR 371/70, OSNCP 1971, nr 5, poz. 93). Przykładem takiej sytuacji jest tzw. szkoda całkowita, zachodząca wówczas, gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość sprzed wypadku. W przypadku szkody całkowitej, odpowiedzialność dłużnika powinna ograniczać się do zapłaty odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu przed wypadkiem, a ceną tzw. pozostałości.

Jak wynika z podanych informacji – na podstawie kalkulacji kosztów naprawy TU przyjął powstanie szkody całkowitej w Pana pojeździe. W związku z tym rozmiar szkody został określony jako różnica między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym (32 tys. zł) a wartością pojazdu uszkodzonego (11 tys. zł – zapewne na podstawie aukcji). W rezultacie TU wypłaci Panu kwotę 20 500 zł. Winien Pan zatem w pierwszym rzędzie sprawdzić, czy akurat ten ubezpieczyciel ma w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia opcję, która przewiduje możliwość dokonywania przez niego wyceny tak zwanych pozostałości, poprzez wystawienie na platformę aukcyjną do licytacji. Z doświadczenia wiem, że TU robią to często bez zgody klienta i wbrew postanowieniom OWU. TU korzysta z tej formy wyceny tzw. pozostałości, ponieważ jest to dla niego sytuacja ekonomicznie korzystniejsza, ale powołując się na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1970 r. (sygn. akt. II CR 371/70) może Pan wskazać, że nie ma obowiązku przyjmowania formy odszkodowania, które jest ekonomicznie korzystniejsza dla zakładu ubezpieczeń.

Odszkodowanie i zaniżona wartość

W znakomitej swojej większości OWU wskazuje, że w razie powstania szkody całkowitej, TU ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości. Wartość pozostałości powinna odpowiadać ich wartości rynkowej i ustalana miała być indywidualnie w zależności od rozmiaru uszkodzeń, stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części, w odniesieniu do tej samej wartości pojazdu, jaką przyjęto do wyliczenia szkody całkowitej. Najczęściej OWU wymienia program ekspercki (np. Audatex), jako narzędzie służące do wyceny wartości pojazdu. Niedopuszczalną zatem praktyką zastosowaną byłoby tu wystawienie pojazdu na platformie internetowej, co w rezultacie prowadzi do arbitralnego wyboru najlepszego wariantu dla TU poprzez jednostronnie ukształtowanie treści swojego zobowiązania.

Wartość pojazdu sprzed szkody i po niej

Tymczasem logika szkody różnicowej (całkowitej) powinna się opierać o kryteria obliczania wartości pojazdu przed szkodzą i wartości pojazdu uszkodzonego o tę sama metodę obliczeń tych wartości, czyli poprzez program ekspercki.

Dlatego też rekomendowałabym zlecenie wykonania kosztorysu szkody całkowitej i wartości pozostałości rzeczoznawcy i przedstawienie tej kalkulacji TU. W razie nieuznania kalkulacji przez TU pozostaje droga sądowa. Jeżeli natomiast zdecyduje się Pan, aby TU sprzedał pozostałości, to jednak cały czas będzie brana pod uwagę różnica pomiędzy kwotą 32 tys. zł a kwotą uzyskaną ze sprzedaży pozostałości. Jeżeli kwestionuje Pan już wycenę samochodu w stanie nieuszkodzonym, to raczej zaczęłabym od własnej wyceny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki