Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa użyczenia chroni przed roszczeniami komornika?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-16

Czy posiadanie na piśmie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego i umowy użyczenia samochodu najbliższemu członkowi rodziny chroni użyczającego (który jest właścicielem także całego wyposażenia i sprzętu w lokalu) przed roszczeniem komornika? Czy komornik może zając ruchomości, jeżeli dłużnik nie mieszka w danym lokalu, ale jest zameldowany (współmałżonek), poza tym małżonkowie zawarli notarialną umowę o rozdzielności majątkowej, a dług został zaciągnięty po jej zawarciu?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego:

„Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych”.

Zajęciu podlegają ruchomości będące:

  • we władaniu dłużnika,
  • we władaniu wierzyciela, który skierował do nich egzekucję,
  • we władaniu osoby trzeciej, gdy ona wyraźnie się na to zgadza albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz
  • w wypadkach wskazanych w ustawie.

Jeżeli w tytule wykonawczym zaznaczono, że na zabezpieczenie roszczeń wierzyciela należy zająć oznaczone ruchomości będące we władaniu wskazanej w nim osoby trzeciej (art. 739, 747 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego), to komornik – zajmując je mimo sprzeciwu tej osoby i zaprzeczenia przez nią własności dłużnika (art. 743, 845) – nie narusza przepisów prawa egzekucyjnego. Osoba trzecia więc może bronić swych praw podmiotowych – przez tę czynność naruszonych – tylko w drodze powództwa o zwolnienie zajętych przedmiotów od egzekucji (art. 841, uchwała SN z dnia 13 lutego 1981 r., sygn. akt III CZP 71/80, OSNCP 1981, nr 8, poz. 143).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zajęcie następuje z chwilą wpisania ruchomości do protokołu zajęcia (art. 847 Kodeksu postępowania cywilnego).

W toku czynności zajęcia komornik winien na zajętej ruchomości zamieścić znak informujący o dokonanej czynności. Podkreśla się, że ten znak winien być umieszczony na każdej z zajętej rzeczy ( J. Jankowski, Kodeks…, s. 24).

Rozporządzenie ruchomością, oddanie w użytkowanie czy użyczenie, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, nie wpływa na egzekucję.

Samochód i nieruchomość mają tytuły własności. Nie ma potrzeby, aby osoba trzecia potwierdzała własność tych rzeczy. Komornik może je zająć. Użyczenie nie chroni dłużnika.

Jeśli zaś chodzi o ruchomości dłużnika i małżonka, to „przez rzeczy będące we władaniu dłużnika (art. 845 § 2 k.p.c.) należy rozumieć zarówno rzeczy, którymi dłużnik włada wyłącznie, jak i takie, którymi włada on wraz z inną osobą, w szczególności wraz ze swym małżonkiem” (uchwała SN z dnia 21 sierpnia 1975 r., sygn. akt III CZP 59/75, OSNCP 1976, nr 4, poz. 81).

Jeśli tytuł wykonawczy jest skierowany przeciwko jednemu małżonkowi, to zasadniczo nie ma podstaw, aby kierować egzekucję do majątku wspólnego. Jeśli wyposażenie mieszkania stanowi majątek wspólny, to w skardze na komornika należy tę kwestię podnieść – o ile dokona zajęcia majątku wspólnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »