Kategoria: Darowizna, umowa dożywocia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Comiesięczna darowizna od rodzica

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-04-13

Chciałbym co miesiąc przelewać na konto syna 900 zł. Czy muszę udokumentować przelewy środków, które mieszczą się w kwocie wolnej – 9657 zł, czy dopiero od momentu przekroczenia tej kwoty? Czy mogą to być dowody polecenia stałego przelewu z jednego konta na drugie? Jak technicznie zgłaszać taką darowiznę do US – co miesiąc, dodawać comiesięczne darowizny do siebie na kolejnych formularzach? Czy można sumować kwoty zbiorcze z okresów np. 6-miesięcznych lub krótszych?

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Jak się Pan orientuje, kwota wolna od podatku przy darowiźnie od Pana dla syna wynosi 9657 zł. Wynika to wprost z ustawy o podatku od spadków darowizn. Nadto wynika z niej, że:

„Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.”

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W opisanej sytuacji nabycie w drodze darowizny od tej samej osoby (od Pana) następować będzie więcej niż jeden raz – w związku z tym do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych za ostatnim razem dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku – syn powinien udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy jako nabywcy, na swój rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obowiązek dokumentowania powstaje dopiero w sytuacji, gdyby Pana darowizny dla syna przekroczyły kwotę wolną od podatku (biorąc pod uwagę darowizny dla syna w okresie 5 lat wstecz od ostatniej darowizny).

Taki obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wartość majątku nabytego łącznie przez syna od Pana tytułem darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Comiesięczna darowizna może być realizowana, tak jak Pan to proponuje – polecenia stałego przelewu z Pana konta na konto syna. Syna będzie miał dowód na to, że pieniądze wpłynęły na jego rachunek bezpośrednio z Pana rachunku – co jest jednym z warunków uzyskania zwolnienia z podatku od darowizny. Możliwe jest także przekazanie pieniędzy w drodze przekazu pocztowego.

Czas na zgłoszeniem darowizny do US, aby była ona zwolniona z podatku, wynosi 6 miesięcy od dnia postawiania obowiązku podatkowego, a więc od dnia wpływu pieniędzy na konto syna. Nie ma potrzeby, by co miesiąc składać zeznanie podatkowe.

Dopuszczalne jest łączenie darowizn miesięcznych, albowiem póki nie upłynie 6 miesięcy od daty darowizny, możliwe jest jej zwolnienie z podatku. Nadto ustawa nie nakazuje składania zeznania podatkowego za każdym razem, jeżeli darowizny są w krótkich odstępach czasu. Syn jako podatnik ma na to 6 miesięcy do daty otrzymania darowizny.

Wystarczy, że złoży się jej raz za jakiś okres (np.: 5 miesięcy – tak by pierwsza darowizna wskazana w zeznaniu nie wypadała dawniej niż 6 miesięcy.

Syn jako nabywca obowiązany jest w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w danym okresie. A to oznacza wskazanie, że chodzi o darowiznę pieniężną od ojca, jej wysokość, datę otrzymania, załączenie kopii dowodów jej otrzymania (wyciągi z rachunku syna). US łatwo więc sprawdzi i obliczy, czy wskazane darowizny korzystają ze zwolnienia od podatku.

Należy pamiętać by wskazać, że darowizna przekroczyła już kwotę wolną od podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »