Comiesięczna darowizna od rodzica

Chciałbym co miesiąc przelewać na konto syna 900 zł. Czy muszę udokumentować przelewy środków, które mieszczą się w kwocie wolnej – 9657 zł, czy dopiero od momentu przekroczenia tej kwoty? Czy mogą to być dowody polecenia stałego przelewu z jednego konta na drugie? Jak technicznie zgłaszać taką darowiznę do US – co miesiąc, dodawać comiesięczne darowizny do siebie na kolejnych formularzach? Czy można sumować kwoty zbiorcze z okresów np. 6-miesięcznych lub krótszych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Comiesięczna darowizna od rodzica

Kwota wolna od podatku od darowizny

Jak się Pan orientuje, kwota wolna od podatku przy darowiźnie od Pana dla syna wynosi 9657 zł. Wynika to wprost z ustawy o podatku od spadków darowizn. Nadto wynika z niej, że:

„Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.”

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Comiesięczne darowizny dla syna od rodzica

W opisanej sytuacji nabycie w drodze darowizny od tej samej osoby (od Pana) następować będzie więcej niż jeden raz – w związku z tym do wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych za ostatnim razem dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku – syn powinien udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na swój rachunek płatniczy jako nabywcy, na swój rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dokumentowanie darowizn

Obowiązek dokumentowania powstaje dopiero w sytuacji, gdyby Pana darowizny dla syna przekroczyły kwotę wolną od podatku (biorąc pod uwagę darowizny dla syna w okresie 5 lat wstecz od ostatniej darowizny).

Taki obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wartość majątku nabytego łącznie przez syna od Pana tytułem darowizny w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Comiesięczna darowizna może być realizowana, tak jak Pan to proponuje – polecenia stałego przelewu z Pana konta na konto syna. Syna będzie miał dowód na to, że pieniądze wpłynęły na jego rachunek bezpośrednio z Pana rachunku – co jest jednym z warunków uzyskania zwolnienia z podatku od darowizny. Możliwe jest także przekazanie pieniędzy w drodze przekazu pocztowego.

Czas na zgłoszeniem darowizny do US, aby była ona zwolniona z podatku, wynosi 6 miesięcy od dnia postawiania obowiązku podatkowego, a więc od dnia wpływu pieniędzy na konto syna. Nie ma potrzeby, by co miesiąc składać zeznanie podatkowe.

Dopuszczalne jest łączenie darowizn miesięcznych, albowiem póki nie upłynie 6 miesięcy od daty darowizny, możliwe jest jej zwolnienie z podatku. Nadto ustawa nie nakazuje składania zeznania podatkowego za każdym razem, jeżeli darowizny są w krótkich odstępach czasu. Syn jako podatnik ma na to 6 miesięcy do daty otrzymania darowizny.

Wystarczy, że złoży się jej raz za jakiś okres (np.: 5 miesięcy – tak by pierwsza darowizna wskazana w zeznaniu nie wypadała dawniej niż 6 miesięcy).

Syn jako nabywca obowiązany jest w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w danym okresie. A to oznacza wskazanie, że chodzi o darowiznę pieniężną od ojca, jej wysokość, datę otrzymania, załączenie kopii dowodów jej otrzymania (wyciągi z rachunku syna). US łatwo więc sprawdzi i obliczy, czy wskazane darowizny korzystają ze zwolnienia od podatku.

Należy pamiętać by wskazać, że darowizna przekroczyła już kwotę wolną od podatku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »