Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opóźnienie wykonania usługi a ważność umowy

Współpracuję z architektem wnętrz od 2 miesięcy (zapłaciłem już mu 2 faktury), pozostała 3. faktura, natomiast projektu nadal nie dostałem. Opóźnienie sięga już prawie miesiąca. Czy umowa, którą sporządziliśmy, jest w ogóle wiążąca? Zapis na niej jest taki: „Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach”. Tymczasem architekt przesłał mi umowę, ja ją podpisałem, zeskanowałem i odesłałem e-mailem. Nie dostałem maila zwrotnego z podpisem. Czy umowa jest wiążą? Czy musi zostać podpisana osobiście, skoro jest zapis, że została spisana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie wiążącej umowy

Umowa jest jak najbardziej wiążąca. Nawet jeśli nie została podpisana przez architekta. To on przygotował umowę, przesłał ją do Pana, Pan ją zatwierdził.

Przesłanie formularza umowy przez architekta na Pana adres stanowiło w ocenie klasyczną ofertę zawarcia kontraktu. Ten tryb zawierania umowy reguluje art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 powołanego przepisu oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Forma złożenia oferty pozostaje dowolna (z zastrzeżeniem wypadków, w których do zawarcia konkretnej umowy wymagana jest forma szczególna). Zatem przesłanie formularza obejmującego kompletne postanowienia proponowanej umowy , należy traktować niewątpliwe jako ofertę, która uzależnia zawarcie kontraktu jedynie od akceptacji swoich postanowień przez adresata. Tym samym złożenie przez Pana podpisu na formularzu i przesłanie go faksem do architekta skutkowało przyjęciem oferty. Należy uznać, że strony łączy umowa o dzieło.

Podstawę prawną rozwiązania problemu stanowią przepisy art. 635 w zw. z art. 494 § 1 i 2. Zgodnie z art. 635 „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Natomiast w myśl art. 494 „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Stosownie do § 2 tego przepisu zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie”.

Zobacz też: Opóźnienie w realizacji zamówienia

Odstąpienie od umowy

Termin umowny na oddanie dzieła minął.

Przyjmujący zamówienie nie ukończył dzieła w umówionym terminie, co zaktualizowało prawo Pana do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Skoro bowiem zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, to tym bardziej na podstawie art. 635 k.c. dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła” (tak wyrok SN z dnia 12.01.2012 r., IV CSK 182/11, OSNC 2012/7-8/90).

Nie rozumiem, czemu zapłacił Pan drugą część – skoro nie ma Pan jeszcze nic. Proszę wystosować pismo do architekta, dając mu 7-dniowy termin na ukończenie dzieła – jeśli chce Pan jednak mieć ten projekt, pod rygorem odstąpienia od umowy i żądania zwrotu należności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl