Awarie w samochodzie firmowym na gwarancji, odstąpić od umowy czy żądać wymiany?

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Proszę o poradę odnośnie reklamacji samochodu firmowego. Kupiłem samochód w leasingu (do celów prywatnych i służbowych), po niecałym roku auto zaczęło się niespodziewanie wyłączać podczas jazdy, co zagrażało mojemu bezpieczeństwu. Oddałem je do naprawy gwarancyjnej – poinformowano mnie, że to wina oprogramowania i że usterka została usunięta. Przez chwilę wszystko było w porządku, ale miesiąc temu usterka pojawiła się znowu, tym razem podczas jazdy po autostradzie. Na szczęście miałem wolny pas awaryjny i wyhamowałem samochód hamulcem ręcznym. Niezwłocznie oddałem samochód do serwisu. Niestety mijają 3 tygodnie, a oni ciągle go naprawiają. Z powodu tych przygód mam coraz większe obawy co do jazdy tym autem. Czy przysługuje mi możliwość odstąpienia od umowy lub żądanie wymiany na nowe auto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awarie w samochodzie firmowym na gwarancji, odstąpić od umowy czy żądać wymiany?

Reklamacja firmowego samochodu

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem czynionym przez producenta danej rzeczy. Zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 577. § 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.”

Treść gwarancji może być co do zasady kształtowana w sposób dowolny, dlatego proszę koniecznie zapoznać się z oświadczeniem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną) – w celu poznania Pana uprawnień wynikających z gwarancji pojazdu. Tam też powinien być wskazany termin, w jakim naprawa rzeczy powinna nastąpić. Jednak muszę uprzedzić, iż wątpię, żeby znalazła się tam możliwość wymiany pojazdu na nowy wolny od wad, bądź odstąpienia od umowy. Inna sytuacja dotyczy jednakże uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 579 K.c.:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Art. § 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.”

W przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi należy oprzeć je na art. 556 K.c., zgodnie z którym: „Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. W takim przypadku roszczenie kierujemy bezpośrednio do sprzedawcy rzeczy, a nie do producenta. Uprawnienia wynikające z rękojmi statuuje art. 560 K.c.:

Art. 560 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Zobacz też: Awaria samochodu po naprawie

Odstąpienie od umowy ze względu na wadę towaru

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Cytowany przepis pozwala odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej wady zakupionego towaru. Jednakże należy zwrócić uwagę na zdanie drugie § 1, zgodnie z którym za pierwszym razem korzystania z rękojmi sprzedawca nie musi zgodzić się na odstąpienie od umowy, a może rzecz niezwłocznie naprawić lub wymienić na wolną od wad. Ograniczenie to nie występuje w przypadku, jeśli rzecz była już wcześniej naprawiona lub wymieniona. Przy czym zauważyć należy, iż powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie i doktrynie, że dotyczy to jedynie przypadku, kiedy wymiana lub naprawa rzeczy nastąpiły z tytułu rękojmi, a nie zaś z tytułu gwarancji.

Alternatywnie do uprawnienia z art. 560 możliwe jest skorzystanie bezpośrednio z żądania wymiany lub naprawy rzeczy. W tym przypadku wybór, z której możliwości skorzysta, należy do kupującego:

Art. 561 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”

Należy zauważyć jednak, iż sprzedawca może odmówić przywrócenia stanu zgodnego z umową w sposób wskazany przez kupującego, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim sposobem.

Korzystający (lizingobiorca) korzysta co do zasady z rękojmi za wady jak właściciel pojazdu zgodnie z art. 709(8) Kodeksu cywilnego. Jedyne ograniczenie dotyczy tego, że od umowy nie odstępuje sam, a za pośrednictwem finansującego (lizingodawcy):

Art. 709(8) Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

§ 2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.

§ 3. Wykonanie przez korzystającego z uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

§ 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

§ 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.”

Przeczytaj też: Odstąpienie od umowy naprawy samochodu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »