Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zerwanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym z powodu zmiany miejsca zamieszkania

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-01-05

Przez kilkanaście lat mieszkałam w lokalu socjalnym, ale skończyła mi się umowa z gminą i zakupiłam mieszkanie własnościowe. Miałam podpisaną umowę na dostarczanie usług (TV, Internet, telefon domowy) z operatorem telekomunikacyjnym na adres lokalu socjalnego. Po przeprowadzce okazało się, że mój dostawca nie świadczy usług w moim nowym miejscu zamieszkania. Zgłosiłam się do operatora z prośbą o rozwiązanie umowy ze względu na to, że nie świadczy usług i nie mogę być dalej klientem. Usługodawca stwierdził, że zmiana miejsca zamieszkania to moja sprawa, a za zerwanie umowy nakazał mi zapłatę kary w kwocie 4000 zł. Jak ja mam rozumieć taką sytuację? Czy dostawca ma rację? Dołączam kopię umowy.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Niestety, żaden przepis polskiego prawa nie obliguje do łagodniejszego potraktowania abonenta, który nie może kontynuować umowy z operatorem na skutek zmiany miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy w nowym miejscu operator ten nie może świadczyć usług.

Operatora i abonenta łączy zwykła umowa, która szczegółowo regulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z Kodeksem cywilnym zawartych umów należy dotrzymywać. W przypadku operatorów możliwe są zmiany do umów jednostronne, ale wiążą się one z uprawnieniem abonenta do wcześniejszego zerwania umowy bez zwrotu przydzielonych ulg. W każdym pozostałym przypadku tylko wola stron może doprowadzić do zmiany postanowień umowy.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telewizyjnych, internetowych także) zawierana jest na konkretną lokalizację. Operator zobowiązuje się dostarczać określone usługi do lokalu mieszkalnego, zazwyczaj takiego, do którego abonent posiada tytuł prawny. Zmiana lokalizacji, jest zmianą treści zobowiązania operatora, a to nie mieści się w katalogu zmian jednostronnych.

Wprawdzie zgodnie z art. 70 Prawa telekomunikacyjnego – w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru, jednak tylko w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego – w przypadku numerów geograficznych;

2) całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.

Jeśli operator nie ma sieci w nowej lokalizacji, wówczas nie jest zobligowany do przeniesienia lokacji numeru. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji nie może być też uznane za rozwiązanie z przyczyn dotyczących operatora, które zwalnia z ponoszenia kar umownych. Operator jest gotów świadczyć swoje zobowiązanie zgodnie z umową, tj. we wskazanej w umowie lokalizacji. W tej sytuacji rozwiązanie umowy następuje z przyczyn dotyczących abonenta.

Jeszcze raz należy podkreślić, że przepisy prawa obligują operatora do przeniesienia numeru tylko i wyłącznie w ramach posiadanej sieci. Brak sieci zwalnia operatora z odpowiedzialności.

Sprawdziłam regulamin świadczenia usług Pani operatora i wszystkie zapisy tam zawarte są zgodne z wymaganiami Prawa telekomunikacyjnego. To, co może Panią ratować, to propozycja przeniesienia numeru abonenckiego na aktualnego posiadacza lokalu, w którym świadczone są usługi (oczywiście wymaga to zgody tego właściciela). Zgodnie z § 34 regulaminu „za zgodą dostawcy usług abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy abonenckiej na osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, spełniającą wymogi określone w regulaminie. Dostawca usług może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej w szczególności od wykonania przez abonenta wszystkich zobowiązań wobec dostawcy usług. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej dostawca usług może pobierać opłatę w wysokości określonej w cenniku.

Trzeba jednak przyjrzeć się wysokości żądanej „kary”. Kwestie z tym związane wynikają bezpośrednio z umowy i obowiązującego Panią cennika. Trzeba zwrócić uwagę, czy żądana kwota zgodna jest z poniższą regułą, wynikającą z art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego: „W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »