Zerwanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym z powodu zmiany miejsca zamieszkania

• Data: 2024-06-07 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Przez kilkanaście lat mieszkałam w lokalu socjalnym, ale skończyła mi się umowa z gminą i zakupiłam mieszkanie własnościowe. Miałam podpisaną umowę na dostarczanie usług (TV, Internet, telefon domowy) z operatorem telekomunikacyjnym na adres lokalu socjalnego. Po przeprowadzce okazało się, że mój dostawca nie świadczy usług w moim nowym miejscu zamieszkania. Zgłosiłam się do operatora z prośbą o rozwiązanie umowy ze względu na to, że nie świadczy usług i nie mogę być dalej klientem. Usługodawca stwierdził, że zmiana miejsca zamieszkania to moja sprawa, a za zerwanie umowy nakazał mi zapłatę kary w kwocie 4000 zł. Jak ja mam rozumieć taką sytuację? Czy dostawca ma rację? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zerwanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym z powodu zmiany miejsca zamieszkania

Zmiana miejsca zamieszkania a umowa z operatorem telekomunikacyjnym

Niestety, żaden przepis polskiego prawa nie obliguje do łagodniejszego potraktowania abonenta, który nie może kontynuować umowy z operatorem na skutek zmiany miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy w nowym miejscu operator ten nie może świadczyć usług.

Operatora i abonenta łączy zwykła umowa, która szczegółowo regulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z Kodeksem cywilnym zawartych umów należy dotrzymywać. W przypadku operatorów możliwe są zmiany do umów jednostronne, ale wiążą się one z uprawnieniem abonenta do wcześniejszego zerwania umowy bez zwrotu przydzielonych ulg. W każdym pozostałym przypadku tylko wola stron może doprowadzić do zmiany postanowień umowy.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telewizyjnych, internetowych także) zawierana jest na konkretną lokalizację. Operator zobowiązuje się dostarczać określone usługi do lokalu mieszkalnego, zazwyczaj takiego, do którego abonent posiada tytuł prawny. Zmiana lokalizacji, jest zmianą treści zobowiązania operatora, a to nie mieści się w katalogu zmian jednostronnych.

Wprawdzie zgodnie z art. 70 Prawa telekomunikacyjnego – w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, abonent będący stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora, wykorzystujący przydzielony numer należący do planu numeracji krajowej, może żądać przeniesienia przydzielonego numeru, jednak tylko w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze:

1) o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego – w przypadku numerów geograficznych;

2) całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy operator telekomunikacyjny ma obowiązek przeniesienia lokalizacji numeru?

Jeśli operator nie ma sieci w nowej lokalizacji, wówczas nie jest zobligowany do przeniesienia lokacji numeru. Rozwiązanie umowy w takiej sytuacji nie może być też uznane za rozwiązanie z przyczyn dotyczących operatora, które zwalnia z ponoszenia kar umownych. Operator jest gotów świadczyć swoje zobowiązanie zgodnie z umową, tj. we wskazanej w umowie lokalizacji. W tej sytuacji rozwiązanie umowy następuje z przyczyn dotyczących abonenta.

Jeszcze raz należy podkreślić, że przepisy prawa obligują operatora do przeniesienia numeru tylko i wyłącznie w ramach posiadanej sieci. Brak sieci zwalnia operatora z odpowiedzialności.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej na inną osobę

Sprawdziłam regulamin świadczenia usług Pani operatora i wszystkie zapisy tam zawarte są zgodne z wymaganiami Prawa telekomunikacyjnego. To, co może Panią ratować, to propozycja przeniesienia numeru abonenckiego na aktualnego posiadacza lokalu, w którym świadczone są usługi (oczywiście wymaga to zgody tego właściciela). Zgodnie z § 34 regulaminu „za zgodą dostawcy usług abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy abonenckiej na osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, spełniającą wymogi określone w regulaminie. Dostawca usług może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej w szczególności od wykonania przez abonenta wszystkich zobowiązań wobec dostawcy usług. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej dostawca usług może pobierać opłatę w wysokości określonej w cenniku.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Kara za zerwanie umowy telekomunikacyjnej

Trzeba jednak przyjrzeć się wysokości żądanej „kary”. Kwestie z tym związane wynikają bezpośrednio z umowy i obowiązującego Panią cennika. Trzeba zwrócić uwagę, czy żądana kwota zgodna jest z poniższą regułą, wynikającą z art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego: „W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.”

Przykłady

 

Zerwanie umowy przez zmiany w sieci operatora

Pani Anna mieszkała przez wiele lat w wynajmowanym mieszkaniu w centrum miasta i korzystała z usług telekomunikacyjnych (TV, Internet, telefon) od lokalnego operatora. Gdy jej sytuacja finansowa poprawiła się, zdecydowała się na zakup domu na obrzeżach miasta. Po przeprowadzce okazało się, że nowy adres nie jest objęty zasięgiem jej dotychczasowego operatora. Pani Anna zgłosiła się do firmy z prośbą o rozwiązanie umowy, jednak operator poinformował ją, że musi zapłacić karę umowną za przedwczesne zerwanie kontraktu. Po konsultacji z prawnikiem dowiedziała się, że zmiana miejsca zamieszkania nie zwalnia jej z obowiązku płacenia kary, ponieważ operator jest gotów świadczyć usługi zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy.

 

Brak możliwości przeniesienia numeru

Pan Marek miał podpisaną umowę na usługi telekomunikacyjne z dużym ogólnopolskim operatorem, obejmujące telefon stacjonarny, internet i telewizję. Kiedy przeprowadził się do innego województwa z powodu zmiany pracy, odkrył, że jego nowy adres nie jest obsługiwany przez tego samego dostawcę. Skontaktował się z operatorem z prośbą o przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego, jednak operator odmówił, argumentując, że nie ma infrastruktury w nowym miejscu. Pan Marek musiał zerwać umowę, co wiązało się z koniecznością zapłacenia kary umownej, ponieważ zmiana miejsca zamieszkania była jego decyzją, a nie wynikała z winy operatora.

 

Przeniesienie usług na nowego lokatora

Pani Katarzyna mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu w bloku, gdzie korzystała z pełnego pakietu usług telekomunikacyjnych od lokalnego dostawcy. Gdy zakupiła własne mieszkanie i planowała przeprowadzkę, dowiedziała się, że jej nowy adres nie jest obsługiwany przez tego operatora. Zamiast płacić karę za zerwanie umowy, Pani Katarzyna skontaktowała się z właścicielem wynajmowanego mieszkania, który zgodził się przejąć jej umowę telekomunikacyjną, ponieważ nowi lokatorzy byli zainteresowani korzystaniem z tych samych usług. Dzięki temu rozwiązaniu udało się uniknąć kary umownej, a operator zyskał nowych klientów bez konieczności inwestowania w nową infrastrukturę.

Podsumowanie

 

Zmiana miejsca zamieszkania nie zwalnia abonenta z obowiązku płacenia kary za zerwanie umowy z operatorem telekomunikacyjnym, jeśli nowy adres nie jest objęty zasięgiem usług. Operatorzy są zobligowani do świadczenia usług zgodnie z warunkami umowy, a ewentualne przeniesienie usług jest możliwe tylko w ramach istniejącej sieci. Abonenci powinni więc dokładnie przeanalizować warunki umowy oraz możliwości przeniesienia usług przed podjęciem decyzji o przeprowadzce.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism związanych z umowami telekomunikacyjnymi, zapewniając skuteczne wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną pomoc dostosowaną do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Nosal

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »