Usytuowanie altany na działce ROD

• Data: 2022-05-20 • Autor: Kinga Karaś

Na swojej działce ROD postanowiłem postawić altanę. Ma to być domek murowany, posadowiony na fundamencie, o powierzchni 35 m2, wysoki 2,70 m (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Na stosownym druku otrzymanym od prezesa RPD sporządziłem szkic, podałem wymiary, zachowując również wymagane 3 m od sąsiednich działek i alei. Prezes zgłoszenie przyjął, po kilku godzinach powiadomił mnie telefonicznie, że wszystko jest w porządku i życzył mi powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Przystąpiłem więc do prac. I wówczas zaczęły się „schody”. Wykonałem wykop pod fundament. Zjawił się wówczas prezes, twierdząc, że domek nie może być posadowiony w tym miejscu, bo nie zgadza się to z „przestrzennym planem ROD”. Altanę chcę umiejscowić 3 m od alei, a nie w głębi działki, jak to jest ogólnie przyjęte. Działka jest w kształcie prostokąta o wymiarach 21/15 m, przy czym jeden z krótszych boków biegnie wzdłuż – równolegle do alei. Wszelkie informacje, jakie udało mi się przeczytać co do umiejscowienia altany na ROD, mówią o dopuszczalnych gabarytach budowli, jej odległości od granic działki – te wszystkie warunki spełniam. Nigdzie nie znalazłem informacji, że altana musi być posadowiona w tej, a nie innej części działki, w jakiejś „linii zabudowy”, która to i tak w bardzo wielu przypadkach jest bardzo wątpliwa, nieprzestrzegana. Jakie mam szanse na zachowanie lokalizacji, którą wyznaczyłem, kto tu właściwie ma rację w tej kwestii? Czy jeżeli faktycznie taki przepis funkcjonuje, to czy są od niego jakieś odstępstwa, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach i kto jest władny podjąć taką decyzję – wydać pozwolenie? Czy może chodzi tu o zwykły akt dobrej woli ze strony zarządu ROD albo dowolną interpretację przepisów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usytuowanie altany na działce ROD

Lokalizacja altany na działce ROD

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z budową altany na ROD.

ROD może określić w swoim regulaminie lub uchwale sposób lokalizacji altany na nieruchomościach ROD. Jednak musi to być oficjalnie podjęty dokument. Często takiego określenia dokonuje się w planie zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego. Jeżeli takiego dokumentu nie uchwalono to pozostaje zasada ogólna przewidująca usytuowania takiej altany minimum 3 metry od granicy nieruchomości. Dlatego też należałoby zweryfikować, czy taki dokumenty został podjęty oraz jaka jest jego treść. Najczęściej wszystkie podjęte uchwały i akty dostępne są na stronie internetowej ROD.

Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy „przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2”.

Zobacz też: Budynek w granicy a spadek dachu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przepisy dotyczące altan na działkach ROD

Stosownie do art. 12:

„1. Na terenie działki nie może znajdować się:

1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;

2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3”.

Warto wskazać również na art. 13a ustawy o ROD, zgodnie z którym:

„1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa w art. 51;

2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.

3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty skarbowej”.

Ograniczenia dotyczące lokalizacji altany

Podsumowując, o tym, czy istnieje ograniczenie w zakresie miejsca lokalizacji altany ogrodowej, decydujące znaczenie ma regulamin ROD albo inne uchwały, w tym plan zagospodarowania ROD. Aby jednak miały one moc wiążącą, muszą zostać podjęte i ogłoszone. Dlatego tez najlepiej albo poprosić stowarzyszenie o udostępnienie takiego dokumentu, albo zweryfikować jego treść na stronie internetowej stowarzyszenia ROD.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »