Wycięcie drzew samosiejek z działki i przywrócenie ziemi do użytkowania rolniczego

• Data: 2023-05-19 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zakupiłem działkę rolną o powierzchni 60 arów, nie będąc rolnikiem. Działka w całości figuruje jako rolna kl. IV. Jej połowa jest porośnięta brzozowym lasem – samosiejkami. Chciałbym wyciąć ten lasek i przywrócić ziemię do użytkowania rolniczego. Gdzie, i czy w ogóle, muszę to zgłosić? W KOWR-e nie mogę się niczego dowiedzieć, natomiast w urzędzie gminy dowiedziałem się, że muszę to zgłosić jako normalną wycinkę. Czy rzeczywiście przywracając tym gruntom funkcję rolniczą, jestem zobowiązany złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycięcie drzew samosiejek z działki i przywrócenie ziemi do użytkowania rolniczego

Wycinka drzew w celu przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody osoba fizyczna, która chce usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu. Natomiast art. 83 f ust. 1 pkt 3b tejże ustawy wskazuje, że nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Rolnik zwolniony z uzyskania zezwolenia na wycinkę

A zatem rolnik, który jest w stanie wykazać, że usuwa drzewa (krzewy) w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie. Pan jednak rolnikiem nie jest, zatem w mojej ocenie z tego zwolnienia nie będzie Pan mógł skorzystać. Wobec tego niezbędne będzie dokonanie zgłoszenia.

Obowiązek utrzymania gruntów rolnych we właściwym stanie

Z drugie strony włada Pan nieruchomością rolną, zaś sądy, np. WSA w Krakowie w wyroku z 3 marca 2021 r. II SA/ Kr 931/19, wskazują: „Każdy posiadacz nieruchomości rolnej powinien podejmować w pierwszej kolejności działania zmierzające do utrzymania jej we właściwym stanie, którego standardem jest sposób zagospodarowania nieruchomości wynikający z ewidencji gruntów. Dlatego też podmiot władający nieruchomością rolną zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu jej utrzymanie we właściwym stanie zagospodarowania lub przywrócenia takiego stanu. Jednym z takich działań może być usuwanie drzew kolidujących z działalnością rolniczą”.

Podobnie WSA w Rzeszowie w wyroku z 21 lipca 2021 r. II SA/ Rz 653/21: „Jeżeli właściciel gruntu rolnego oświadcza, że usuwa drzewa w trybie art. 83 f ust. 1 pkt 3b u.o.p., wskazując przy tym sposób zagospodarowania gruntu dotychczas nieużytkowanego, to organ powinien wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary administracyjnej odpowiednio umorzyć. Przywrócenie nieużytkowanego gruntu rolnego do użytkowania rolniczego wcale nie musi być bowiem jednoznaczne z obowiązkiem natychmiastowego jego wykorzystania. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, grunt rolny po usunięciu drzew i pni powinien nadawać się do rolniczego wykorzystania”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nierolnik właścicielem gruntu rolnego – wycinka drzew

Pan jest właścicielem gruntu rolnego, włada nieruchomością rolną, lecz nie jest rolnikiem i niestety, ale powinien Pan uzyskać interpretację z gminy, czy może Pan skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 83 f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody, czy też winien Pan dokonać zgłoszenia w oparciu o art. 83 f ust. 1 pkt 3a w zw. z ust. 4, tj. skorzystać ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę z uwagi na usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale dokonać zgłoszenia w trybie ustępu 4, który wskazuje, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie czy wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew samosiejek?

Zapewne gmina stoi na stanowisku, że skoro rolnikiem Pan nie jest, a drzewa przekraczają wymiary z ust. 4, to powinien Pan dokonać zgłoszenia, przy czym to nadal zgłoszenie, nie zaś występowanie o zezwolenie. Podkreślam jednak, że mimo ww. wyjątku, bez zezwolenia i tak nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podsumowując, skoro gmina uważa, że jako nierolnik nie może Pan skorzystać z art. 83 f ust. 1 pkt 3b, to pozostaje Panu dokonać zgłoszenia w trybie art. 83 f ust. 1 pkt 3a w zw. z ust. 4 i następnie ustawy o ochronie przyrody, ale wcześniej upewnić się w gminie, czy takowe zgłoszenie będzie wystarczające. Zalecam wystąpić o to na piśmie w celach dowodowych – na wypadek, gdyby potem gmina uznała zgłoszenie za niewystarczające.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »