Czy montażyście filmów przysługują prawa autorskie?

• Data: 2023-05-31 • Autor: Kamil Kiecana

Nagrywam materiały wideo, w których występuję przed kamerą. Samodzielnie kręcę filmy, ale chcę, aby montażem zajął się ktoś inny. Czy osoba, która montuje nagrane materiały i przesyła zmontowane wideo, jest w tym wypadku autorem, jak i właścicielem materiału? Jeśli montażysta to autor i właściciel, to czy dotyczą go prawa autorskie osobiste i majątkowe? Jeżeli tak, to nie jest możliwe całkowite zrzeknięcie się montażysty z praw autorskich. Czy w takim razie mogę korzystać z tego materiału dopiero po uzyskaniu licencji? Czy po spisaniu umowy dotyczącej zrzeknięcia się praw majątkowych przez montażystę? Jeżeli tak, to czy umowa może trwać przez czas nieokreślony? Czy montażysta może ją zerwać? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Zależy mi na tym, aby chronić moją pracę. Tworzę filmy, na których chcę zarabiać. Płacę montażyście za wykonaną pracę, ale nie chcę, aby miał prawa majątkowe do moich utworów. Czy to jest możliwe? Jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić? Zależy mi też na tym, abym mógł edytować, jak i udostępniać materiały na YouTubie bez pozwolenia montażysty, bo skoro ja występuję i ja nagrywam filmik, to powinienem mieć pełne prawo do tego materiału. Montażysta tylko to skleja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy montażyście filmów przysługują prawa autorskie?

Utwór według prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”.

Autorskie prawa zależne

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy:

„1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Autorskie prawa osobiste

Zgodnie z art. 16 ww. ustawy:

„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu”.

Autorskie prawa majątkowe

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy:

„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

Autorstwo nagrywanych filmów

Z powyższego wynika, że z pewnością Pan jest autorem nagrywanych filmów i utwór pierwotny (nagrany surowy film) należy do Pana.

Natomiast, jak wskazuje piśmiennictwo, twórczy może być także montaż (R. M. Sarbiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, Warszawa 2019, art. 1.). To by oznaczało, że montażysta także jest autorem, ale innego utworu – opracowania. Byłoby to opracowanie przez montażystę Pańskiego utworu, które skutkuje powstaniem autorskich praw po stronie montażysty.

Montażysta jako autor opracowania utworu

Montażysta jako autor opracowania jest twórcą odrębnego dzieła, do którego przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. W ocenie Sądu Najwyższego twórcze opracowania cudzego utworu podlegają pełnej ochronie.

„Przedmiotem autorskich praw zależnych jest całe dzieło wchodzące w obrót w stosunkach zewnętrznych. »Zależność« dzieła ujawnia się w stosunkach wewnętrznych między autorami dzieła macierzystego i opracowania. Nie powoduje ona natomiast ograniczeń w stosunkach zewnętrznych. Dzieło zależne jest, jako całość, odrębnym utworem, a twórcy opracowania przysługują wszystkie roszczenia o ochronę praw autorskich do dzieła zależnego” (por. wyr. SN z 28.11.2006 r., sygn. akt IV CSK 203/06, oraz wyr. SA w Warszawie z 15.10.2010 r., sygn. akt I ACa 604/10).

Umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych

W mojej ocenie najkorzystniejsze będzie zawarcie przez Pana z montażystą umowy o przeniesienie na Pana praw autorskich majątkowych przez montażystę z ograniczeniem korzystania przez niego z praw osobistych. W umowie takiej należałoby określić, czy przeniesienie jest odpłatne, czy nie. Jeśli odpłatne, to należałoby wskazać wynagrodzenie, chyba że wynagrodzenie za montaż ma obejmować wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Inaczej montażysta byłby uprawniony osobno dochodzić jeszcze takiego wynagrodzenia. Powinno się także sprecyzować pola eksploatacji. Przeniesienie na Pana praw autorskich jest nieograniczone czasowo i terytorialnie. Umowy takie zwykle nie przewidują rozwiązania umowy przez twórcę utworu. Dla bezpieczeństwa można tę kwestię wyraźnie uregulować w umowie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kamil Kiecana

O autorze: Kamil Kiecana

Kamil Kiecana, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Doradza też osobom fizycznym.

Specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie handlowym, cywilnym oraz żywnościowym.

Od 2013 r. doradza firmom z branży FMCG.

Ponadto, współpracuje z dużymi kancelariami prawnymi obsługującymi spółki kapitałowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »