Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2020-03-02

Pracuję w USA od kilku lat bez pozwolenia na pracę. Obecnie czekam na zieloną kartę, bo ożeniłem się z obywatelką USA. Chcemy kupić mieszkanie w Polsce. Ja oficjalnie nie mam żadnych dochodów. Czy ona jako obywatelka USA może zakupić mieszkanie na nas oboje? Jak to będzie wyglądać, gdy na połowę ceny mieszkania chcemy wziąć pożyczkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obywatelkę USA

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. Zgodnie, bowiem z treścią art. 1 ust. 1 nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek cudzoziemca. Wydaje się je w formie decyzji administracyjnej. Tryb złożenia wniosku, postępowania przed organem, wnoszenia środków zaskarżenia reguluje procedura administracyjna i należy stosować do niej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nie obowiązuje urzędowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia. Wniosek należy sporządzać zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach komentowanej ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 729).

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje zezwolenie, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Z tego uregulowania wynika obowiązek uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zezwolenia odpowiednio Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W każdym postępowaniu Minister Spraw Wewnętrznych musi ich poinformować o toczącym się postępowaniu – doręczyć wystąpienie, w którym powinien wskazać informacje dotyczące cudzoziemca i nieruchomości. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia ww. ministrowie mogą wnieść sprzeciw. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie sprzeciw, to Minister Spraw Wewnętrznych uznaje, że właściwy minister wyraża zgodę na nabycie nieruchomości przez wskazanego cudzoziemca, zgodnie z jego wnioskiem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem 14-dniowego terminu na wyrażenie sprzeciwu na wniosek ministra, któremu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, Minister Spraw Wewnętrznych przedłuża termin na wniesienie sprzeciwu do 2 miesięcy od dnia doręczenia temu organowi wystąpienia. O tym, czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, decyduje organ, który zwraca się z takim wnioskiem.

Kiedy wydawane jest zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca według ustawy?

Ustawa wskazuje, kiedy istnieje możliwość uzyskania przedmiotowego zezwolenia. Otóż zgodnie z art. 1a:

„1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

2. Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską mogą być w szczególności:

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;

2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zawarcie związku małżeńskiego z Panem stanowi podstawę prawną dla wykazania szczególnej okoliczności związku z RP, a co za tym idzie, uzyskania stosownego pozwolenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki