Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Pracuję w USA od kilku lat bez pozwolenia na pracę. Obecnie czekam na zieloną kartę, bo ożeniłem się z obywatelką USA. Chcemy kupić mieszkanie w Polsce. Ja oficjalnie nie mam żadnych dochodów. Czy ona jako obywatelka USA może zakupić mieszkanie na nas oboje? Jak to będzie wyglądać, gdy na połowę ceny mieszkania chcemy wziąć pożyczkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania w Polsce przez cudzoziemca - obywatelkę USA

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez obywatelkę USA

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. Zgodnie, bowiem z treścią art. 1 ust. 1 nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych, na wniosek cudzoziemca. Wydaje się je w formie decyzji administracyjnej. Tryb złożenia wniosku, postępowania przed organem, wnoszenia środków zaskarżenia reguluje procedura administracyjna i należy stosować do niej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nie obowiązuje urzędowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia. Wniosek należy sporządzać zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach komentowanej ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 729).

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje zezwolenie, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Z tego uregulowania wynika obowiązek uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zezwolenia odpowiednio Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W każdym postępowaniu Minister Spraw Wewnętrznych musi ich poinformować o toczącym się postępowaniu – doręczyć wystąpienie, w którym powinien wskazać informacje dotyczące cudzoziemca i nieruchomości. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia ww. ministrowie mogą wnieść sprzeciw. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie sprzeciw, to Minister Spraw Wewnętrznych uznaje, że właściwy minister wyraża zgodę na nabycie nieruchomości przez wskazanego cudzoziemca, zgodnie z jego wnioskiem.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem 14-dniowego terminu na wyrażenie sprzeciwu na wniosek ministra, któremu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, Minister Spraw Wewnętrznych przedłuża termin na wniesienie sprzeciwu do 2 miesięcy od dnia doręczenia temu organowi wystąpienia. O tym, czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, decyduje organ, który zwraca się z takim wnioskiem.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy wydawane jest zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca według ustawy?

Ustawa wskazuje, kiedy istnieje możliwość uzyskania przedmiotowego zezwolenia. Otóż zgodnie z art. 1a:

„1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

2. Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską mogą być w szczególności:

1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;

2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zawarcie związku małżeńskiego z Panem stanowi podstawę prawną dla wykazania szczególnej okoliczności związku z RP, a co za tym idzie, uzyskania stosownego pozwolenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Tomasz Krupiński

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »