Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie wyroku w celu przyspieszenia uprawomocnienia wyroku?

• Data: 2024-01-29 • Autor: Radca prawny Anna Sufin

W artykule omówiony zostanie proces przyspieszenia uprawomocnienia wyroku sądowego poprzez cofnięcie wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Do analizy tego zagadnienia skłonił nas opisany przez pana Miłosza problem. Mianowicie zostało ogłoszone postanowienie w sprawie o podział majątku. Strony wystąpiły o uzasadnienie postanowienia. Niestety w tym czasie sędzia uległ wypadkowi i przebywa na długim zwolnieniu. Wciąż nie napisał uzasadnienia. Nasz klient pyta, co można zrobić, żeby przyspieszyć uprawomocnienie wyroku. Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie? Byli małżonkowie chcą szybko się spłacić i zamknąć ten rozdział życia. Pytają więc, co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie wyroku w celu przyspieszenia uprawomocnienia wyroku?

Cofnięcie wniosku o uzasadnienie

Zdecydowanie najszybszym sposobem na uprawomocnienie się orzeczenia będzie złożenie przez obie strony oświadczeń o cofnięciu wniosku o uzasadnienie.

Jak podaje się w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CZ 129/09, nie ma wątpliwości tak w doktrynie, jak i orzecznictwie, że czynności procesowe strony w postępowaniu są fakultatywne – na stronach nie spoczywa prawny obowiązek ich podejmowania, a mają one jedynie służyć realizacji interesu prawnego strony. Wobec powyższego są one uzależnione tylko od woli strony – strona może ich dokonywać, ale może je też odwoływać (tj. cofać czynność już dokonaną). Jednakże odwołać można tylko czynności, które nie wywołały jeszcze skutków prawnoprocesowych (por. wyrok SN z 24.03.2009 r., sygn. akt I PK 194/08, wyrok SN z 28.06.2007 r., sygn. akt IV CSK 110/07).

Wniosek o uzasadnienie jest czynnością procesową strony, która – jak wynika z poprzedniego wywodu – może być cofnięta, ale tylko do momentu, zanim wywoła skutki procesowe. Wniosek o uzasadnienie wyroku wywołuje skutek dopiero z momentem doręczenia tego uzasadnienia – wtedy bowiem otwiera się termin do wniesienia apelacji od wyroku (art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), wniosek taki można cofnąć do tej chwili (zatem nawet jeśli upłynął już 7-dniowy termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie).

W opisanej sprawie, ponieważ nie doręczono jeszcze wyroku z uzasadnieniem, a nawet nie sporządzono uzasadnienia, można skutecznie cofnąć złożone wnioski o uzasadnienie. W tym celu należy jedynie złożyć w sądzie pismo o cofnięciu wniosku podpisane przez wnioskodawcę.

W przypadku skutecznego cofnięcia wniosku należy przyjąć, że nie żądano nigdy dokonania tej czynności procesowej, zatem wyrok uprawomocnił się w terminie 3 tygodniu po jego ogłoszeniu (art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 369 § 1 i § 2 w zw. z 328 § 1).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uprawomocnienie wyroku po wycofaniu wniosku

Na mocy art. 364 § 1 prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje się jednoosobowo. Postanowienia o stwierdzeniu prawomocności może wydać także referendarz sądowy (§ 2).

Na mocy art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Taką samą opłatę na podstawie pkt 3 tego przepisu pobiera się od odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności. Opłatę należy uiścić albo w znakach opłaty sądowej naklejonych na wniosku o odpis orzeczenia, albo na rachunek bankowy sądu (rachunek dochodów budżetowych), a potwierdzenie dokonania przelewu załączyć do wniosku.

Nieobecność sędziego

Z powyższego wynika, że mimo uprawomocnienia się orzeczenia małżonkowie mogą nadal nie móc uzyskać odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności z uwagi na nieobecność sędziego, chyba że w sądzie będzie orzekał referendarz sądowy, który wyda odpowiednie postanowienie.

Proponuję uzyskać informację we właściwym wydziale sądu, czy będzie możliwość wydania takiego postanowienia przez referendarza w razie dalszej nieobecności sędziego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek o zmianę sędziego

Gdyby okazało się, że nie ma takiej możliwości, a panu Miłoszowi zależy także na uzyskaniu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, proponuję sporządzenie pisma skierowanego do przewodniczącego wydziału o zmianę w sprawie sędziego referenta z wyjaśnieniem, że sprawa zakończyła się i orzeczenie jest prawomocne, natomiast z uwagi na przedłużającą się nieobecność sędziego, którego termin powrotu nie jest znany, a może ulegać dalszemu przedłużaniu, strony nie mają możliwości uzyskania odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności i prawomocności, który to wniosek złożyły dnia …. Ponieważ w interesie stron jest szybkie uzyskanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności i zakończenie sprawy, co pozwoli uporządkować ważne sprawy życiowe, zachodzi konieczność niezwłocznej zmiany referatu. Długotrwała choroba może natomiast być uznana za wyjątkowy wypadek, o którym mowa w § 50 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Na mocy tego paragrafu przy rozdziale pracy pomiędzy sędziów przewodniczący wydziału przestrzega zasady niezmienności składu orzekającego w toku załatwiania sprawy, a w szczególności, aby zmiana sędziego sprawozdawcy zachodziła tylko wyjątkowo.

Oczywiście na tym etapie, bez cofnięcia wniosku o uzasadnienie, uzyskanie zmiany referatu byłoby niezwykle trudne, bowiem niecelowe byłoby przekazywanie obowiązku sporządzenia uzasadnienia osobie, która nie wydała orzeczenia (jednak nie byłoby to wykluczone, gdyby np. powrót sędziego stanął pod znakiem zapytania).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przyspieszenie uprawomocnienia wyroku

Podsumowując, proponuję, najlepiej jednoczesne, złożenie trzech pism: z cofnięciem wniosku o uzasadnienie (to pismo powinny złożyć obydwie strony), z wnioskiem o wydanie odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności (ew. wykonalności), a w przypadku uzyskania informacji o niemożliwości wydania postanowienia o powyższym przez referendarza sądowego (bo taki np. w wydziale nie orzeka) – wniosku o zmianę referatu.

Przykłady

Sprawa rozwodowa

Katarzyna i Tomasz zdecydowali się na rozwód. Po ogłoszeniu wyroku Katarzyna złożyła wniosek o uzasadnienie, mając wątpliwości co do podziału majątku. Jednakże po konsultacji z adwokatem i uznając, że dalsze prolongowanie sprawy tylko pogorszy sytuację, postanowiła cofnąć wniosek. Dzięki temu wyrok uprawomocnił się szybciej, umożliwiając obu stronom rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu bez długotrwałego oczekiwania na finalizację procesu.

 

Spór o dziedziczenie

W przypadku spadkobierców Anny po orzeczeniu sądu w sprawie podziału majątku, jeden z członków rodziny złożył wniosek o uzasadnienie decyzji. Z czasem jednak, po naradach rodzinnych i dojściu do porozumienia co do podziału spadku, wnioskodawca zdecydował się cofnąć wniosek. Ten krok pozwolił na przyspieszenie uprawomocnienia wyroku, co umożliwiło szybsze formalne zakończenie sprawy spadkowej i rozpoczęcie procesu podziału majątku.

 

Spór mieszkaniowy

W konflikcie pomiędzy wynajmującym a najemcą dotyczącym warunków umowy najmu sąd wydał wyrok na korzyść wynajmującego. Najemca złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, planując apelację. Po głębszej analizie sytuacji i zrozumieniu, że dalsze działania prawne są mało skuteczne i kosztowne, zdecydował się on na cofnięcie wniosku. Dzięki temu wyrok szybko uprawomocnił się, pozwalając obu stronom na zakończenie sporu i uniknięcie dalszych kosztów sądowych.

Podsumowanie

Podsumowując, cofnięcie wniosku o uzasadnienie wyroku sądowego jest skutecznym narzędziem pozwalającym na przyspieszenie procesu uprawomocnienia orzeczenia. Ta strategia, choć wymaga dokładnej analizy i porozumienia stron, może znacznie skrócić czas oczekiwania na finalizację sprawy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub wsparcia w sporządzeniu pism procesowych? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych on-line - szybko, wygodnie i profesjonalnie. Już teraz opisz swój problem w formularzu pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz.U. 2007 nr 38 poz. 249
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CZ 129/09
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.03.2009 r., sygn. akt I PK 194/08
6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2007 r., sygn. akt IV CSK 110/07

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Anna Sufin

O autorze: Radca prawny Anna Sufin

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »