Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy da się przyspieszyć uprawomocnienie wyroku?

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-02-25

Zostało ogłoszone postanowienie w sprawie o podział majątku. Strony wystąpiły o uzasadnienie postanowienia. Niestety w tym czasie sędzia uległ wypadkowi i przebywa na długim zwolnieniu. Wciąż nie napisał uzasadnienia. Co można zrobić, żeby przyspieszyć uprawomocnienie wyroku? Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie? Chcemy szybko się spłacić i zamknąć ten rozdział życia. Co robić?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Zdecydowanie najszybszym sposobem na uprawomocnienie się orzeczenia będzie złożenie przez obie strony oświadczeń o cofnięciu wniosku o uzasadnienie.

Jak podaje się w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CZ 129/09, nie ma wątpliwości tak w doktrynie, jak i orzecznictwie, że czynności procesowe strony w postępowaniu są fakultatywne – na stronach nie spoczywa prawny obowiązek ich podejmowania, a mają one jedynie służyć realizacji interesu prawnego strony. Wobec powyższego są one uzależnione tylko od woli strony – strona może ich dokonywać, ale może je też odwoływać (tj. cofać czynność już dokonaną). Jednakże odwołać można tylko czynności, które nie wywołały jeszcze skutków prawnoprocesowych (por. wyrok SN z 24.03.2009 r., sygn. akt I PK 194/08, wyrok SN z 28.06.2007 r., sygn. akt IV CSK 110/07).

Wniosek o uzasadnienie jest czynnością procesową strony, która – jak wynika z poprzedniego wywodu – może być cofnięta, ale tylko do momentu, zanim wywoła skutki procesowe. Wniosek o uzasadnienie wyroku wywołuje skutek dopiero z momentem doręczenia tego uzasadnienia – wtedy bowiem otwiera się termin do wniesienia apelacji od wyroku (art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), wniosek taki można cofnąć do tej chwili (zatem nawet jeśli upłynął już 7-dniowy termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W Państwa sprawie, ponieważ nie doręczono jeszcze wyroku z uzasadnieniem, a nawet nie sporządzono uzasadnienia, można skutecznie cofnąć złożone wnioski o uzasadnienie. W tym celu należy jedynie złożyć w sądzie pismo o cofnięciu wniosku, podpisane przez wnioskodawcę.

W przypadku skutecznego cofnięcia wniosku, należy przyjąć, że nie żądano nigdy dokonania tej czynności procesowej, zatem wyrok uprawomocnił się w terminie 3 tygodniu po jego ogłoszeniu (art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 369 § 1 i § 2 w zw. z 328 § 1).

Na mocy art. 364 § 1prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Stwierdzenia dokonuje się jednoosobowo. Postanowienia o stwierdzeniu prawomocności może wydać także referendarz sądowy (§ 2).

Na mocy art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności pobiera się w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Taką samą opłatę na podstawie pkt 3 tego przepisu pobiera się od odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności. Opłatę należy uiścić albo w znakach opłaty sądowej naklejonych na wniosku o odpis orzeczenia, albo na rachunek bankowy sądu (rachunek dochodów budżetowych), a potwierdzenie dokonania przelewu załączyć do wniosku.

Z powyższego wynika, że mimo uprawomocnienia się orzeczenia mogą Państwo nadal nie móc uzyskać odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności z uwagi na nieobecność sędziego, chyba że w sądzie będzie orzekał referendarz sądowy, który wyda odpowiednie postanowienie.

Proponuję uzyskać informację we właściwym wydziale sądu, czy będzie możliwość wydania takiego postanowienia przez referendarza w razie dalszej nieobecności sędziego.

Gdyby okazało się, że nie ma takiej możliwości, a zależy Państwu także na uzyskaniu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, proponuję sporządzenie pisma skierowanego do przewodniczącego wydziału o zmianę w sprawie sędziego referenta z wyjaśnieniem, że sprawa zakończyła się i orzeczenie jest prawomocne, natomiast z uwagi na przedłużającą się nieobecność sędziego, którego termin powrotu nie jest znany, a może ulegać dalszemu przedłużaniu, strony nie mają możliwości uzyskania odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności i prawomocności, który to wniosek złożyły dnia …. Ponieważ w interesie stron jest szybkie uzyskanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności i zakończenie sprawy, co pozwoli uporządkować ważne sprawy życiowe, zachodzi konieczność niezwłocznej zmiany referatu. Długotrwała choroba może natomiast być uznana za wyjątkowy wypadek, o którym mowa w § 50 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Na mocy tego paragrafu przy rozdziale pracy pomiędzy sędziów przewodniczący wydziału przestrzega zasady niezmienności składu orzekającego w toku załatwiania sprawy, a w szczególności, aby zmiana sędziego sprawozdawcy zachodziła tylko wyjątkowo.

Oczywiście na tym etapie, bez cofnięcia wniosku o uzasadnienie, uzyskanie zmiany referatu byłoby niezwykle trudne, bowiem niecelowe byłoby przekazywanie obowiązku sporządzenia uzasadnienia osobie, która nie wydała orzeczenia (jednak nie byłoby to wykluczone, gdyby np. powrót sędziego stanął pod znakiem zapytania).

Podsumowując, proponuję, najlepiej jednoczesne, złożenie trzech pism: z cofnięciem wniosku o uzasadnienie (to pismo powinny złożyć obydwie strony), z wnioskiem o wydanie odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności (ew. wykonalności), a w przypadku uzyskania informacji o niemożliwości wydania postanowienia o powyższym przez referendarza sądowego (bo taki np. w wydziale nie orzeka) – wniosku o zmianę referatu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »