Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawyżona kwota za usługę - jak odzyskać pieniądze?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-09-06

Ostatnio korzystałem z usług firmy ogrodniczej. Główny zakres prac obejmował prace ziemne, za które ustaliliśmy stawkę za metr kwadratowy. Wykonawca zmierzył powierzchnię i obliczył należność (stawki i powierzchnie mam w korespondencji od wykonawcy). Po wykonaniu robót obszar prac wydawał mi się za mały w stosunku do tego, który wymierzył i podał mi wykonawca, więc przy pomocy dalmierza laserowego sam dokonałem pomiaru działki. Okazuje się, że według ustalonych stawek, kwota za rzeczywistą usługę powinna być około 30% niższa. Popełniłem dwa błędy – nie spisałem umowy i nie wziąłem potwierdzenia wpłaty. Napisałem do wykonawcy prośbę o polubowne rozwiązanie sporu, ale na razie nie odpowiada. Czy mam szansę na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego ustalonego na podstawie udzielonych przez Pana wyjaśnień wynika, że zlecił Pan przedsiębiorcy usługi z zakresu prac ziemnych, przy czym podstawą do określenia wynagrodzenia była ustalona przez strony stawka za metr kwadratowy powierzchni objętej zleceniem.

Niezależnie od formy, w jakiej doszło do zawarcia umowy, strony związane zostały stosunkiem prawnym odpowiadającym w treści umowie o dzieło.

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) nie zastrzegają dla umowy o dzieło żadnej szczególnej formy, w konsekwencji do jej skutecznego zawarcia dochodzi także w przypadku zgodnego złożenia oświadczenia woli przez zleceniodawcę i wykonawcę, także w formie ustnego porozumienia.

W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zostało według stawki jednostkowej, wykonawcy przysługiwać będzie ono stosownie do ilości wykonanej pracy. W omawianym przypadku zleceniodawca zobowiązany będzie zatem do świadczenia na rzecz wykonawcy w wymiarze odpowiadającym osiągniętemu rezultatowi. Rezultat ten należy identyfikować jako powierzchnię wykonanych prac ziemnych, za które wynagrodzenie odpowiadać będzie iloczynowi stawki jednostkowej (za 1 metr kwadratowy) oraz pola powierzchni terenu objętego tymi pracami (w metrach kwadratowych).

Całkowicie odmiennie kształtowałby się obowiązek świadczenia na rzecz wykonawcy w przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (wynagrodzenia niezależnego od rozmiarów wykonanych prac, o stałej wartości). Samo wówczas ustalenie, że prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, stanowiłoby podstawę do uznania rezultatu za osiągnięty, uprawniając wykonawcę do żądania zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.

W opisanej przez Pana sytuacji wynagrodzenie należne wykonawcy uzależnione jest od ilości wykonanej pracy, mierzonej powierzchnią terenu objętego zleceniem. W konsekwencji powyższego, kwota stanowiąca nadwyżkę ponad wynagrodzenie za prace rzeczywiście wykonane stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego.

Co do zasady, w każdym przypadku, osoba bezpodstawnie wzbogacona obowiązana będzie do zwrotu kwoty uzyskanej bez podstawy prawnej. Uprawniony będzie mógł także dochodzić odsetek z tego tytułu od dnia, w którym upłynie wyznaczony przez niego termin do zwrotu świadczenia.

Na gruncie niniejszego przypadku rekomenduję Panu pisemne wezwanie dłużnika (wykonawcy) do zwrotu na wskazany rachunek sumy odpowiadającej pobranemu niesłusznie wynagrodzeniu w oznaczonym terminie (np. 7 dni od dnia otrzymania wezwania) pod rygorem naliczenia odsetek oraz dochodzenia nienależnie uzyskanego świadczenia na drodze sądowej.

Po bezskutecznym upływie tego terminu będzie Pan mógł wystąpić z powództwem o zapłatę przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) pozwanego. Właściwość rzeczowa sądu uzależniona będzie wówczas od wartości przedmiotu sporu – jeżeli nie będzie przekraczać 75 000 złotych – sprawę rozstrzygnie sąd rejonowy, roszczenia powyżej tej kwoty dochodzi się przed sądem okręgowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odmowa zapłaty za zamówione części zamienne z powodu wady jednej z nich

Zajmuję się sprzedażą i serwisem maszyn rolniczych, a także części zamiennych. Pięć miesięcy temu klient kupił u nas części zamienne,...

 

Roszczenia wobec dewelopera ze względu na hałas

Kupiłem w lutym mieszkanie od dewelopera. Po ukończeniu robót tydzień temu wprowadziłem się do mieszkania. Mieszkanie jest na ostatnim piętrze...

 

Nierozwiązanie umowy OC przez poprzedniego właściciela pojazdu

Poprzedni właściciel auta miał rozwiązać umowę OC, gdyż od dnia następnego mam już swoje OC. Nie zrobił tego, a mnie nie było w kraju. Nie...

 

Rezygnacja z umowy zakupu materaca po przewidzianym czasie

Mój ojciec po udarze wybrał się na pokaz produktów. Podpisał umowę na zakup materaca za 7700 zł, dostając przy okazji kilka dodatkowych rzeczy w tzw....

 

Problem z zakupem mieszkania połączonego z dwóch mieszkań

Nasz problem wygląda następująco. Chcieliśmy z mężem kupić mieszkanie na kredyt, spisaliśmy umowę przedwstępną kupna mieszkania pół roku temu,...

 

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną transakcja ta jest bardziej...

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Mieliśmy termin spłaty zadłużenia za lokal do końca lutego. Płatność wyszła z konta 28 lutego, w ADM-ie zaksięgowana 1 marca, czyli jeden dzień...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »