Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas rozpatrzenia zażalenia na opieszałość sądu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-02

Pół roku temu wysłałem wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości. Po pierwszej rozprawie sąd wezwał mnie do uzupełnienia dokumentacji, którą w terminie uzupełniłem. Trzy miesiące temu sąd zawiesił postępowanie bez podania wyraźnej przyczyny. Tydzień później wysłałem do sądu zażalenie wnioskodawcy na postanowienie sądu rejonowego o zawieszeniu postępowania. Wczoraj (czyli po ok. 2 miesiącach od złożenia zażalenia) dowiedziałem się, że zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone i dopiero mają zamiar je wysłać do sądu okręgowego. Czy w tej sytuacji należy złożyć skargę na opieszałość sąd i ile oni będą to rozpatrywać? Jaki jest czas na rozpatrzenie zażalenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz przepisy ustawy dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Owszem, możliwe jest złożenie w sądzie skargi na przewlekłość postępowania, ale w mojej ocenie, zanim zdecyduje się Pan na ten krok, zasadnym będzie dokładne zapoznanie się z aktami sprawy. Obecnie większość sądów posiada czytelnie, w których możliwe jest zapoznanie się z treścią akt sprawy. Koniecznym jest jednak uprzednie zamówienie akt do przeglądania. Wydanie akt sprawy następuje po okazaniu dowodu w sprawie. Akta sprawy dobrze byłoby przejrzeć, żeby ustalić, czy sędzia wydał zarządzenie o przesłaniu akt do sądu II instancji, czy też nie. Data takiego zarządzenia miałaby istotny wpływ na dalsze Pana uprawnienia.

Składając skargę na przewlekłość, może Pan dochodzić odszkodowania. Jednakże zauważyć należy, iż „przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej” stanowi względem skarżącego rekompensatę tego, co w orzecznictwie określane jest jako „szkoda niepieniężna”, „szkoda niemajątkowa”, „krzywda moralna”. Zasądzenie od sądu odpowiedniej sumy pieniężnej w związku ze stwierdzoną przewlekłością postępowania uzależnione jest bowiem od uznania przez sąd rozpoznający skargę, że zadośćuczynienie w tej formie stanowi in concreto spełnienie powinności podyktowanych ideą humanitaryzmu postępowania i będzie stanowić słuszną rekompensatę za krzywdzące swą nadmiernością negatywne doznania moralne i przeżycia psychiczne skarżącego, wiarygodnie i przekonywająco wykazane przez niego w skardze. Z kolei Pan zmuszony byłby do wykazania w skardze okoliczności uzasadniających wyrządzenie w wyniku prowadzonego postępowania sądowego krzywdy.

Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena terminowości pracy sądu może być dokonana jedynie po uprzedniej analizie akt sprawy.

Z przewlekłością postępowania możemy mieć do czynienia wówczas, gdy sąd będzie zwlekał (bez powodu) z przesłaniem akt sprawy, lecz tego bez analizy akt nie jest Pan w stanie stwierdzić. Konieczne jest zatem przeanalizowanie akt pod kątem dat i podejmowanych przez sąd czynności. Sąd nie jest przy tym związany żadnym terminem, w sensie określonego czasu, do rozpatrzenia zażalenia. Należy jednak zauważyć, że złożenie takiej skargi spowoduje, że sędzia prowadzący sprawę będzie musiał napisać wyjaśnienia w sprawie, a to z kolei spowoduje, że akta nie zostaną przesłane do sądu II instancji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Czy da się przyspieszyć uprawomocnienie wyroku?

Zostało ogłoszone postanowienie w sprawie o podział majątku. Strony wystąpiły o uzasadnienie postanowienia. Niestety w tym czasie sędzia...

 

Separacja a rozdzielność majątkowa

W związek małżeński wstąpiłam 16 lat temu. Od 11 lat pozostajemy z mężem w separacji. Mamy troje dzieci: syn i córka są już samodzielni, najmłodszy syn...

 

Czy otrzymam zwrot opłaty w wysokości 5% wartości sporu?

Toczę spór sądowy o zadośćuczynienie. Zapadł wyrok w I instancji (sąd okręgowy) i wniosłem apelację do sądu apelacyjnego....

 

Odmowa wykonania postanowień aktu notarialnego

W roku 2014 zawarłam umowę w formie aktu notarialnego zamiany nieruchomości bez spłat i dopłat. Umowa przyrzeczona miała być zawarta do 31 stycznia...

 

Powództwo o naruszenie posiadania jako roszczenie posesoryjne

Czy użyte w art. 333 § 2 K.p.c. sformułowanie: „powództwo o naruszenie posiadania” dotyczy wyłącznie powództwa posesoryjnego...

 

Czy obowiązkiem geodety jest zapoznanie się ze wszystkimi mapami i dokumentami?

Czy geodeta biegły sądowy ma obowiązek weryfikacji dokumentów otrzymanych przez jedną ze stron, czy otrzymując informację o innych mapach, ma obowiązek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »