Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rzeczy pozostawione w wynajmowanym garażu

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-02-08

Wynajęłam garaż Panu, który przestał płacić za najem. Wypowiedziałam więc pisemnie umowę. Nie odebrał jej (był to list za potwierdzeniem odbioru) z poczty. W tej sytuacji zmieniliśmy zamki. Niestety w garażu pozostały rzeczy tego pana i nie wiemy, co robić. Chcemy wynająć garaż innej osobie.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z art. 672 Kodeksu cywilnego jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia. Zatem Pani dokonała prawidłowego rozwiązania stosunku najmu. Fakt, że wynajmujący nie odebrał korespondencji, nie ma znaczenia, o ile list wysłano na adres wskazany przez niego w umowie jako adres zamieszkania.

W przypadku, gdy właściciel rzeczy pozostawionych w przedmiocie najmu nie odbiera ich pomimo wezwania do odbioru skierowanego na adres zamieszkania, można założyć, że rzeczy te porzucił. Kwestie porzucenia rzeczy reguluje Kodeks cywilny w art. 180. Zgodnie z tym przepisem właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Wówczas mamy do czynienia z rzeczą niczyją, której własność nabywa się przez objęcie w posiadanie.

Jeśli jednak właściciel rzeczy pozostawił je bez zamiaru wyzbycia się ich, wówczas należy przyjąć, ze rzeczy te są zgubione. Tu przepisy wymagają więcej zachodu, jeśli chodzi o traktowanie takich rzeczy. Artykuł 187 Kodeksu stanowi, że rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis wspomina o obowiązkach, które należy wykonać, aby móc przejąć własność rzeczy zgubionych. W chwili obecnej obowiązuje ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Zgodnie z tą ustawą (art. 4) kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru. Następnie według reguł tej ustawy znalazca powinien rzeczy odpowiednio przechować. Zgodnie z art. 8 ustawy w przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami, znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje. Pani zna osobę uprawnioną do odbioru, więc nie ma tu zastosowania reguła, iż należy zawiadamiać starostę. W takim przypadku rzeczy należy przechować przez rok od dnia zawiadomienia właściciela w sposób zapobiegający zniszczeniu, aby nie narazić się na zarzut zniszczenia i utraty rzeczy. Można jej jednak rzeczy usunąć z garażu i wykorzystać go zgodnie z celem.

W opisanej przez Panią sytuacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że właściciel pozbył się rzeczy w celu ich wyzbycia się. Stąd bezpieczniej jest przyjąć, że rzeczy należy traktować jako rzeczy zgubione i stosować reguły odnoszące się do takiego przypadku. Artykuł 9 ustawy o rzeczach znalezionych stanowi, że do przechowania rzeczy przez znalazcę lub przechowującego stosuje się odpowiednio przepisy tytułu XXVIII księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, z tym, że przechowanie jest nieodpłatne.

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »