Jak pozbyć się z domu alkoholika który awanturuje się i za nic nie płaci?

Mój prawie 30-letni brat alkoholik nigdzie nie pracuje, robi problemu w domu, zdarzała się przemoc fizyczna, wszczyna awantury, rozkręca głośno muzykę zakłóca ciszę nocną, oczywiście za nic nie płaci, nie ma statusu bezrobotnego. Wspólnie z rodzicami chcemy się go pozbyć, jednak on nie ma zamiaru się wyprowadzić. Jak w miarę szybko pozbyć z domu awanturnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się z domu alkoholika który awanturuje się i za nic nie płaci?

Wypowiedzenie ustnej umowy bezpłatnego użyczenia mieszkania

Jeśli chce Pan uzyskać eksmisję brata (lub Pana rodzice w zależności od tego, kto ma tytuł prawny do lokalu), najpierw należy wypowiedzieć mu ustną umowę bezpłatnego użyczenia mieszkania – bo na takiej zasadzie obecnie przebywa on w lokalu.  

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek brata w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Reasumując, Pana (lub Pana rodziców) prawem jest wypowiedzenie bratu umowy użyczenia, która z braku zachowania formy pisemnej obowiązuje w dniu dzisiejszym (na czas nieokreślony). W tymże wypowiedzeniu należy wskazać bratu okres do którego ma się wyprowadzić (np. miesiąc). W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie przysługuje Panu (lub Pana rodzicom) uprawnienie do żądania wydania lokalu poprzez jego opuszczenie ze wszystkimi prawami i rzeczami reprezentującymi brata. Jeśli tego nie uczyni macie wówczas Państwo prawo wnieść do sądu pozew o eksmisję. Po uzyskaniu wyroku – jeśli mimo to brat się nadal nie wyprowadzi – należy skierować wniosek do komornika. Jak stanowi art. 759 kodeksu postępowania cywilnego czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

Zobacz też: Umowa użyczenia lokalu ojciec syn

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o nakazanie opuszczenia domu przez awanturnika

Ewentualnie możecie Państwo rozważyć (procedura będzie wówczas szybsza) złożenie wniosku o nakazanie opuszczenia mieszkania na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Nie ma w tym przypadku znaczenia, jaki tytuł prawny przysługuje danej osobie do lokalu mieszkalnego – czy jest to mieszkanie wynajmowane, użyczone itp., spółdzielcze, czy własnościowe – przesłanką do wydania przez sąd nakazu eksmisji jest bowiem fakt, że członek rodziny czyni szczególnie uciążliwym „wspólne zamieszkiwanie”.

Nakaz opuszczenia lokalu orzekany na podstawie tego przepisu nie powoduje utraty tytułu prawnego, a jedynie czasowe ograniczenie korzystania z lokalu. Nakaz ma charakter czasowy, bowiem w razie zmiany okoliczności może być zmieniony lub uchylony. Postanowienie sądu jest wykonalne z chwilą jego ogłoszenia – niezależnie od tego, czy osoba której nakaz dotyczy odwołała się od postanowienia – czyli niezwłocznie może być wszczęta przez komornika procedura eksmisyjna. W uzasadnieniu wniosku kierowanym do sądu należy podać dlaczego wnioskodawca domaga się zobowiązania przez sąd uczestnika do opuszczenia lokalu, wskazując na konkretne okoliczności (przemoc w rodzinie) i powołując konkretne dowody na poparcie tych twierdzeń (zeznania świadków z imienia i nazwiska, dokumenty – zaświadczenie lekarskie, kserokopię wypełnionego formularza Niebieskie Karty, umowę najmu lokalu, odpis z księgi wieczystej, itp., notatki z wezwań Policji).

Jako przyczynę wystąpienia z wnioskiem należy wskazać dopuszczanie się aktów przemocy w rodzinie wobec wnioskodawcy, ewentualnie wobec innych osób wspólnie zamieszkujących przez uczestnika – podać kiedy i w jaki sposób do przemocy doszło, wobec kogo przemoc była stosowana, jakie były ich skutki (np. uszkodzenia ciała, zniszczenie mienia itp.), podkreślić że uczestnik postępowania swym rażąco nagannym (przemocowym) postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Należy podać stopień bliskości wnioskodawcy i uczestnika (np. że są rodzeństwem, matką/ ojcem), wskazać że osoby te razem zamieszkują pod danym adresem, można podać tytuł prawny do lokalu i komu przysługuje.

Wniosek należy opłacić (100 zł), ale w jego treści domagać się zwrotu kosztów od uczestnika (barat) uzasadniając żądanie zobowiązania uczestnika do zwrotu poniesionych przez wnioskodawcę kosztów sądowych należy wskazać, że żądanie to jest zasadne z uwagi na treść art. 520 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, a nadto podać, że złożenie wniosku było skutkiem wyłącznie zachowania uczestnika. Pozew o eksmisję należy skierować do właściwego sądu. Rzeczowo właściwym sądem będzie zawsze sąd rejonowy, wydział cywilny, zaś miejscowo będzie właściwy sąd według miejsca zamieszkania brata (czyli wspólnie zajmowanej przez Państwa nieruchomości).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »