Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klient nie zapłacił, a żąda zapłaty za usunięcie usterek, co robić?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2017-10-11

Problem dotyczy zlecenia, które obejmowało montaż ścian i sufitów GK. Kontrahent nie uregulował zapłaty za usługę, za to zażądał usunięcia usterek. Obecnie żąda zapłaty za usunięcie usterek przez jego pracowników. Czy ma do tego prawo, jeżeli wcześniej nie wywiązał się z warunków umowy – brak zapłaty za fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót, który sam sporządził i podpisał?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Zawartą między Panem a kontrahentem umowę trzeba uważać za umowę o dzieło. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa została wykonana – zamawiający podpisał protokół odbioru robót. Państwo wystawili fakturę. Jak rozumiem, wedle umowy zapłata miała nastąpić po odbiorze dzieła. Zgodnie z art. 642 § 1 K.c. – w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Ponieważ protokół robót został podpisany, trzeba uznać, że dzieło zostało wykonane i oddane. Jak rozumiem, w protokole nie wskazywano zastrzeżeń. W razie zauważenia wad, które nie dyskwalifikowałyby dzieła, ale wymagałyby naprawy, byłoby to postępowanie pożądane.

Zapewne zatem po wykonaniu dzieła ujawniły się wady, na które teraz powołuje się zamawiający. Aktualnie (na mocy art. 638 K.c.) przysługują mu roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

W związku z późniejszym zauważeniem wad zamawiający wstrzymał wypłatę. Stosując odpowiednio przepisy o rękojmi (art. 638 K.c. w zw. z art. 557 K.c.) należałoby przyjąć, że jeśli zamawiający wiedział o wadzie w chwili odbioru, nie będą przysługiwały roszczenia wynikające z rękojmi (choć jest to kwestia kontrowersyjna w doktrynie, czy można art. 557 § 1 K.c. stosować do umowy o dzieło). U Państwa zapewne nie zdołałby Pan dowieść, że zamawiający wiedział o wadzie w chwili odbioru – istotna byłaby bowiem wiedza, nie zaś możność zauważenia wady. „Wiedza nabywcy o wadzie, w świetle art. 557 § 1 K.c., nie zwalnia sprzedawcy od odpowiedzialności z rękojmi – gdy nabywca nie zauważył wady w chwili zawarcia umowy na skutek własnego niedbalstwa” (Z. Gawlik, Komentarz do art. 557 k.c., Lex). Zatem nawet gdyby wada była zauważalna, ale zamawiający nie dostrzegł by jej albo nawet w ogóle nie sprawdził rzeczy, Pan i tak będzie odpowiadał. Tu należy tylko zrobić zastrzeżenie, że nieco inna sytuacja zachodzi, gdyby druga strona sama była przedsiębiorcą i zlecała prace w ramach swojej działalności gospodarczej – wtedy ciążyłby na niej obowiązek zbadania rzeczy w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a o wadzie musiałaby zawiadomić niezwłocznie po jej wykryciu – dopiero spełnienie tych przesłanek umożliwiałoby dochodzenie roszczeń z rękojmi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W orzecznictwie przyjmuje się, że zamawiający może odmówić odebrania dzieła i zapłaty wynagrodzenia, gdy w chwili oddania dzieło ma wady istotne (por. np. wyrok SN z dn. 17.04.2015 r., III CZP 9/15, wyrok z 27.11.2013 r., V CSK 544/12).

Jeśli w niedługim czasie po odbiorze – w szczególności jeszcze przed terminem zapłaty faktury – takie wady się ujawniły, nie ma powodu, by podanych wniosków orzecznictwa nie zastosować także do takiej sytuacji. Umowa o dzieło zakłada świadczenia ekwiwalentne, a jest umową rezultatu. Jeśli rezultat nie spełnia umówionych wymagań, druga strona może, zgodnie z zasadą art. 488 § 1 K. c. wstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, tj. zapłaty. Zgodnie z art. 488 § 1 K.c.:

§ 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego.”

Tu jednak trzeba podkreślić, że jeśli wady nie mają charakteru istotnego i kwalifikują dzieło do odbioru, nie ma podstaw, by wstrzymać się z zapłatą całości wynagrodzenia.

W Państwa przypadku druga strona powstrzymała się ze spełnieniem świadczenia, aż zaproponuje Pan naprawę. Pan nie naprawił rzeczy. Druga strona zleciła więc zastępcze wykonanie czynności.

W Kodeksie cywilnym wyraźnie wskazano przypadki, w których można powierzyć zastępcze wykonanie zobowiązania.

Przy umowie o dzieło taką możliwość przewiduje art. 636 § 1 K.c.: „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”. Taki przypadek u Pana nie zachodzi, bowiem sposób wykonania dzieła w trakcie jego wykonywania nie był kwestionowany, dzieło zostało odebrane.

Ponadto możliwość zlecenia zastępczego wykonania została przewidziana w art. 480 K.c.: „W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika (§ 1). W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczyni (§ 3)”.

W Pana przypadku, o ile nie zachodzi wypadek nagły, kontrahent musiałby zwrócić się do sądu, by ten upoważnił do wykonania czynności na Pana koszt. Podam tu, że wypadek nagły oznacza zdarzenia nadzwyczajne: „Przez »nagłe wypadki« rozumieć należy sytuacje awaryjne, w szczególności niosące zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożące poważną szkodą w mieniu (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 6 września 2005 r., VI ACa 1087/2004, niepubl.). Nagłość należy oceniać w okolicznościach poszczególnych przypadków (zob. K. Zagrobelny (w:) Kodeks..., s. 860). W razie zajścia takich sytuacji oczekiwanie na upoważnienie sądu mogłoby spowodować znaczną szkodę dla wierzyciela, której dochodzenie od dłużnika byłoby utrudnione. Nadto wykonanie czynności lub usunięcie przeciwstawnej zobowiązaniu zmiany po upływie czasu potrzebnego dla uzyskania upoważnienia sądu mogłoby nie mieć znaczenia dla wierzyciela ze względu na naturę zobowiązania lub niemożność osiągnięcia celu, dla którego zobowiązanie powstało (zob. M. Podrecka, Zaspokojenie..., s. 97; T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 536; W. Popiołek (w:) Kodeks..., s. 64).” (A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 480 k.c.).

W Pana wypadku, o ile nie zachodzi przypadek nagły (tu trzeba indywidualnie ocenić charakter prac), kontrahent nie miał uprawnień do zlecenia zastępczego wykonania czynności na Pana koszt. W takim wypadku nie można zatem żądać stricte zwrotu kosztów zastępczego wykonania.

Kontrahent może jednak żądać zapłaty kosztów zastępczego wykonania jako szkody, którą poniósł z Pana winy wskutek nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 K.c. – tu należałoby wykazać, że Pan nienależycie wykonał swoje zobowiązanie, niezgodnie ze sztuką) albo też jako obniżenia ceny jako roszczenie z rękojmi. Obniżenia ceny można żądać tylko w określonych wypadkach. Zgodnie z art. 560 K.c.:

Art. 560 § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.”

Jeśli Pan zaproponował usunięcie wady, a wcześniej nie poprawiano montażu, co więcej, chciał Pan to uczynić niezwłocznie i bez znacznych niedogodności, druga strona nie miała jeszcze uprawnień do wystosowania roszczenia o obniżenie ceny.

Nie podaje Pan też, iżby druga strona odstąpiła od umowy – w takim razie nie powinna obciążać Pana kosztami zastępczego wykonania, stąd zakładam, że taka sytuacja nie nastąpiła.

Nie może jednak być tak, by Pan dwukrotnie odpowiadał za nienależyte wykonanie zobowiązania, to jest nie otrzymując zapłaty, jak i ponosząc odpowiedzialność za zastępcze wykonanie (tj. za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem umowy). W ostatecznym rozliczeniu efekt powinien być taki, jakby Pan otrzymał całość wynagrodzenia, ale zapłacił za poniesioną szkodę w postaci kosztów zastępczego wykonania. Szkodą jest uszczerbek, jaki powstał w majątku drugiej strony na skutek tego, że Pan nienależycie wykonał umowę. Skoro druga strona doprowadziła dzieło do odpowiedniego stanu, jest rzeczywistym uszczerbkiem (stratą, bo nie utraciła żadnych korzyści) tylko to, co musiała nadpłacić ponad Pana wynagrodzenie za wykonanie właśnie takiego dzieła. Tylko zatem do takiej kwoty może Pan odpowiadać. Zgodnie z art. 361 K.c.:

„Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”

Co więcej, jeśli kwota zastępczego wykonania została znacznie zawyżona, może Pan twierdzić, że takie koszty nie stanowią normalnego następstwa Pana nienależytego wykonania dzieła – normalne następstwo obejmuje bowiem koszty celowe i uzasadnione. Tu z racji usunięcia wad przez pracowników kontrahenta zapewne rzeczywista szkoda była niższa niż wtedy, gdyby te prace zlecano zewnętrznej firmie.

Podobnie gdyby żądanie drugiej strony wynikało z obniżenia ceny, należy „wychodzić” od umówionego z Panem wynagrodzenia. Jak wskazano w cytowanym wcześniej art. 560 § 3 K.c.:

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.”

W Pana wypadku, jeśliby wady nie były istotne i druga strona nie miała podstaw do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia, cały czas ma Pan do niej roszczenie o zapłatę i może z tym roszczeniem występować. Jeśli nawet druga strona miałaby roszczenie o zapłatę odszkodowania, którego Pan by nie podważał, może Pan potrącić należność drugiej strony ze swoją należnością i zażądać różnicy. Zgodnie z art. 498 K.c.:

Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Art. 499. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.”

Podsumowując, gdyby wady nie były istotne i kwalifikowały rzecz do odbioru, może Pan żądać zapłaty wynagrodzenia. Jeśli druga strona wystosowuje roszczenie o odszkodowanie (gdyż tylko takie najprawdopodobniej w świetle przedstawionych okoliczności może wystosować), może Pan potrącić swoje roszczenie z roszczeniem drugiej strony i zażądać zapłaty różnicy.

Jeśli wady byłyby istotne, ale druga strona rzecz odebrała, a następnie naprawiła we własnym zakresie, nadal może Pan żądać zapłaty, także po odliczeniu odszkodowania należnego za stratę drugiej strony, którą poniosła przez to, że nienależycie wykonał Pan umowę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwrot zadatku za rezerwację miejsca na imprezę

Osoba Y wpłaciła zadatek z umowy rezerwacyjnej miejsca na imprezę, którą to umowę podpisała osoba X (prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Zadatek wpłaciła osoba Y, gdyż osoba X nie posiadała takich środków. Impreza ta łączyła osoby Y, X i jeszcze dwie inne wspólnym zamiarem założenia spółki handlowej. Ostatecznie jednak nie zawarto umowy spółki. Z uzyskanych informacji wynika, iż X nie odwołał imprezy i się ona odbyła. Jak więc odzyskać od X wpłacony za nią zadatek?

Jak przekazać mieszkanie znajomej?

Jestem żonaty, ale mam z żoną rozdzielność majątkową. Chciałbym darować mieszkanie mojej znajomej, która również jest mężatką. Mieszkanie zakupiłem po ustanowieniu rozdzielności majątkowej z moich środków finansowych. Jak przekazać to mieszkanie znajomej?

Wycofanie się z transakcji sprzedaży samochodu

Sprawa dotyczy wycofania się z transakcji sprzedaży samochodu. Otrzymałem przelewem zadatek (2 tys. zł) tytułem zakupu – z informacją o cenie za samochód, z którą się nie zgadzam. Dlatego chcę wycofać się z tej transakcji. Czy mogę to zrobić i czy muszę zwrócić podwójną wartość zadatku? Rozmowa dotycząca transakcji została przeprowadzona telefonicznie.

Zadośćuczynienie za niewykonanie usługi na czas

Prowadzę biuro tłumaczeń. Mój klient zamówił tłumaczenie z datą realizacji na wczoraj, niestety tłumacz, któremu zleciłem wykonanie tłumaczenia (prowadzi własną działalność) nie wywiązał się z usługi i nie dostarczył mi do tej pory tekstu. Wysłał mi tylko wczoraj rano maila, że posiada już tłumaczenie, tylko musi go skorygować i że wyśle je tego samego dnia do godz. 18, czego nie zrobił. Wysyłałem mu upomnienia mailem oraz SMS i próbowałem się dodzwonić, jednak nie odbiera. Umowa, jaką z nim zawarłem, polegała jedynie na przesłaniu mu tekstu do tłumaczenia z umówieniem się na termin i cenę całości. Proszę o informację, czego mogę domagać się od tłumacza, w jaki sposób powinienem postąpić, aby nie być stratnym. Proszę o informacje czy za to niewykonanie usługi na czas mogę domagać się zadośćuczynienia. Niestety mój klient nie otrzymał tłumaczenia na czas, a ja nie mam nawet jednego przetłumaczonego zdania.

Problem z wykonawcą ocieplenia domu

Mam problem z wykonawcą ocieplenia domu, z którym niestety nie mam żadnej umowy. Wykonawca wykonał dla mnie do tej pory kilka prac i byłem zadowolony z jego pracy. W tym roku dałem mu do wykonania ocieplenie mojego domu. W połowie prac zapłaciłem mu całość pieniędzy, które były ustalone za wykonanie pracy. Niestety pewnego dnia wykonawca odszedł z budowy i już nie wrócił. Na początku odbierał telefony i mówił, że za 2-3 tygodnie dokończy. W tej chwili nie mogę się do niego dodzwonić. Mam jedynie jego przybliżony adres zamieszkania. Czy w takiej sytuacji mam szansę na jakiekolwiek odzyskanie pieniędzy?

Odsetki za opóźnienie zapłaty za usługę a kara umowna

Nasza firma podpisała z pewną firmą umowę na usługę remontu urządzenia. W umowie zawarty został zapis, że w przypadku gdy kontrahent nie zapłaci nam w terminie należności, przysługują nam kary umowne w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki. Teraz szef tej firmy twierdzi, że ów zapis w umowie jest nieskuteczny, ponieważ za brak terminowego świadczenia pieniężnego można wyłącznie otrzymać odsetki ustawowe. Czy tak jest w istocie?

Niezaakceptowanie umowy przedwstępnej a zadatek na mieszkanie

Kupuję mieszkanie na rynku wtórnym. Wczoraj przelałam kwotę zadatku na rachunek biura nieruchomości. Dzisiaj przysłano mi e-maila z propozycję umowy przedwstępnej, której nie mogę zaakceptować. Chodzi o to, że biuro upiera się, żebym wyraziła zgodę na warunki sprzedających. To znaczy w grudniu akt notarialny, ale wydanie mieszkania 2 miesiące później, bo właściciele nie mogą wcześniej. Nikt mnie o tym wcześniej nie uprzedził, a ja się nie zgadzam. Straciłam zaufanie do tego biura. Czy mogę się wycofać i zażądać zwrotu pieniędzy, ponieważ nie akceptuję warunków umowy przedwstępnej i jej nie podpisałam?

Kupno domu niezgodnego z oświadczeniem sprzedającego

Kupiłam pół roku temu dom. W akcie notarialnym sprzedający oświadczyli, że cały dom jest murowany i to było też zapisane w projekcie. Teraz zaczęłam remont i okazało się, że część domu nie jest murowana tylko drewniana. Remont wymaga większych kosztów niż zakładałam. A ponadto jeśli w przyszłości będę chciała sprzedać dom, to będzie on niezgodny z projektem zgłoszonym do gminy. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »