Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż domu w Anglii a podatek w Polsce

Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-04-12

Obecnie jesteśmy rezydentami podatkowymi w Anglii, od 2006 roku. W listopadzie przeprowadzamy się, najprawdopodobniej na stale, do Polski. W Anglii sprzedajemy dom. Czy możemy całą kwotę przelać na polskie konto bez rozliczania się z polskim urzędem skarbowym? Podatek od sprzedaży w Anglii nas nie obowiązuje, bo sprzedajemy jedyny posiadany dom w Anglii. Będzie to kwota około 400 000 zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż domu w Anglii a podatek w Polsce

Ustalenie rezydencji podatkowej

W pierwszej kolejności należy odnieść się do polskich przepisów regulujących kwestię rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie miał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Na gruncie prawa polskiego kwestie związane z ustaleniem rezydencji podatkowej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1–1a ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

W konsekwencji w przypadku, gdy osoba przeprowadza się na terytorium Polski ,może ona zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego w dwóch przypadkach:

  1. W momencie, gdy przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (nawet jeżeli jej ośrodek interesów życiowych znajduje się w innym kraju).

  2. W momencie, gdy na stałe przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do Polski (wtedy nie ma znaczenia, jak długo mieszka w kraju, już od dnia przeprowadzki staje się Polskim rezydentem podatkowym).

Dwie rezydencje podatkowe w jednym roku

W tym miejscu wskazać należy, że możliwa jest sytuacja, w której jedna osoba w danym roku ma dwie następujące po sobie rezydencje podatkowe. Możliwe jest to w przypadku, gdy osoba fizyczna w danym roku przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do innego kraju. Wtedy do dnia przeprowadzki osoba ma rezydencję podatkową w pierwszym kraju, natomiast po przeprowadzce rezydencja podatkowa zostaje przeniesiona do drugiego kraju.

Potwierdzają to także pisma wydawane przez organy podatkowe. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.12.2017 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.313.2017.1.MK:

„Zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia podatku za ww. okres wszelkie dochody uzyskane do czasu zmiany rezydencji Wnioskodawca rozliczył w Wielkiej Brytanii, a w rozliczeniu za 2016 r. wykazał tylko dochodowy, które uzyskał już jako polski rezydent.

W tym miejscu należy wskazać, że zmiana miejsca zamieszkania dla celów podatkowych przez osobę fizyczną w trakcie roku podatkowego oznacza zmianę zasad opodatkowania w zakresie nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce w trakcie roku podatkowego.

Wnioskodawca, który zmienił rezydencję podatkową w sierpniu 2016 r. za okres do dnia zmiany miejsca zamieszkania, miał obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym wyłącznie dochody krajowe (ograniczony obowiązek podatkowy). Z kolei z dniem zmiany miejsca zamieszkania, Wnioskodawca już jako rezydent podlega opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiągniętych na terytorium Polski jak i poza nim (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

Sprzedaż domu w Anglii

Jak wnioskuję z przedstawionego przez Pana opisu sprawy, najpierw sprzedadzą Państwo dom znajdujący się w UK, mieszkając tam na stałe (i będąc tamtejszymi rezydentami), a następnie planują Państwo przeprowadzkę do Polski. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy stwierdzić zatem, że dopiero w momencie przeprowadzki do Polski staną się Państwo polskimi rezydentami podatkowymi. W konsekwencji, dokonując sprzedaży domu w UK (w czasie, kiedy jeszcze będziecie Państwo mieszkać w UK), to nadal będziecie rezydentami UK, a więc sprzedaż domu tam znajdującego się powinna zostać rozliczona zgodnie z brytyjskimi przepisami. Sprzedaży tej nie należy wykazywać przed polskim urzędem skarbowym.

Opodatkowanie sprzedaży domu w Anglii

W rezultacie sprzedaż nieruchomości znajdującej się w UK w chwili, gdy byli Państwo rezydentem podatkowym UK, podlega opodatkowaniu wyłącznie w UK.

Jeżeli bowiem w momencie sprzedaży nieruchomości będą Państwo rezydentami podatkowym UK, to na gruncie prawa polskiego będą Państwo mieli status nierezydenta. Zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy PIT za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości. W konsekwencji skoro w chwili sprzedaży posiadają Państwo jeszcze status rezydenta podatkowego UK i tam też położona jest nieruchomość, to sprzedaż tej nieruchomości należy opodatkować zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym. Dochodu tego nie wykazuje się przed polskim fiskusem.

Podsumowując powyższe, jeżeli przed przeprowadzką do Polski sprzedadzą Państwo nieruchomość położoną w UK (jako brytyjscy rezydenci podatkowi), to taka sprzedaż będzie opodatkowana wyłącznie w UK (w tym akurat przypadku będzie zwolniona od brytyjskiego podatku co jednak nie zmienia faktu, że podlega wyłącznie pod brytyjskie ustawodawstwo). W rezultacie takiej sprzedaży nie wykazuje się w żadnym polskim rozliczeniu podatkowym ani też nie opodatkowuje w Polsce (nawet po powrocie do Polski).

Sprzedaż nieruchomości w Anglii a polski US

Jeżeli kiedykolwiek urząd skarbowy zainteresowałby się, skąd pochodzą pieniądze, wystarczy, że wskaże Pan, że ze sprzedaży domu położonego w UK, która to sprzedaż była opodatkowana/zwolniona od podatku w UK. Trzeba bowiem zaznaczyć, że polski fiskus może opodatkować jedynie dochody nieujawnione i nieopodatkowane. Jeżeli jednak dochód ze sprzedaży nieruchomości w UK zostanie zwolniony w UK, to polski US nie może środków uzyskanych ze sprzedaży opodatkować, ponieważ nie jest to jego jurysdykcja podatkowa. Wystarczające będzie zatem przedstawienie przed polskim US brytyjskiego zeznania podatkowego czy aktu notarialnego umowy sprzedaży. Podkreślam jednak, że takie dokumenty należy przedłożyć jedynie na wyraźne wezwanie US. Żaden przepis ustawy nie wymaga od Państwa, aby pieniędzy pochodzących ze sprzedaży domu z w UK zgłaszać do urzędu skarbowego. Dopiero w razie wszczęcia przez US kontroli i jedynie na wyraźne żądanie należy okazać ww. dokumenty.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Gdańsku z 04.09.2018 r., sygn. akt I SA/Gd 670/18:

„Polska administracja podatkowa może weryfikować jedynie to, czy nierezydent ujawnił do celów podatkowych wszystkie dochody ze źródeł usytuowanych w Polsce. W odniesieniu do osoby nierezydenta problem opodatkowania dochodów nieujawnionych dotyczy zatem tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »