Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uczynić córkę współwłaścicielem mieszkania?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-06-20

Moja mama ma mieszkanie własnościowe i chce dopisać mnie do księgi wieczystej jako współwłaściciela (10% udziału w lokalu). Jakich formalności musimy dopełnić i z jakimi kosztami się to wiąże? Jeżeli zostanę współwłaścicielką tego mieszkania, czy prawo do niego nabędzie też mój mąż?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania w akcie notarialnym

Mama może przekazać Pani udział w nieruchomości czy w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w drodze umowy darowizny.

Zapytanie dotyczy mieszkania własnościowego, niemniej należy doprecyzować, czy chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też o odrębną własność (odrębną nieruchomość). Okoliczność ta będzie miała znaczenie dla dokumentów, które trzeba będzie dostarczyć do notariusza. Darowizna udziału w nieruchomości, podobnie jak w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, wymaga bowiem zachowania formy aktu notarialnego, czyli, inaczej mówiąc, wizyty u notariusza. Bez zachowania tej formy umowa darowizny byłaby w tym wypadku nieważna.

Koszty uczynienia córki współwłaścicielem mieszkania

Jeśli chodzi o koszty umowy darowizny, to przede wszystkim w grę wejdzie wynagrodzenie notariusza, czyli taksa notarialna. Wysokość wynagrodzenia notariusza zależy od wartości darowizny i wynosić będzie maksymalnie 1/2 niżej wskazanych stawek:

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. jeśli wartość przedmiotu darowizny nie przekracza 3000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do każdej z tych stawek należy doliczyć jeszcze 23% podatek VAT.

Należy zwrócić uwagę, iż wymienione stawki są stawkami maksymalnymi, tym samym notariusz może pobrać stawkę mniejszą. Warto więc zapytać kilku notariuszy o cenę sporządzenia umowy darowizny, podając wartość darowizny (wartość tę proszę określić samodzielnie, mając na uwadze ceny rynkowe w okolicy, w której znajduje się lokal mieszkalny, jego standard itd.).

Oprócz wspomnianych kosztów, będzie trzeba ponieść koszty wpisu do księgi wieczystej w wysokości ok. 100-150 zł. Opłatę tę pobierze i odprowadzi na konto sądu notariusz.

Dokumenty potrzebne do transakcji

Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego, to kwestię tę należy ustalić już z wybranym notariuszem, który będzie sporządzał dla Państwa akt notarialny. W przypadku gdy mieszkanie stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na pewno potrzebne będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające tytuł prawny do lokalu.

Proszę pamiętać, że jako osoba należąca do pierwszej grupy podatkowej może Pani skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że przedmiotowa darowizna zostanie zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu notarialnego.

Córka i jej mąż a współwłasność mieszkania

Natomiast jeśli chodzi o kwestię, czy prawo do lokalu nabędzie Pani mąż, to wszystko zależy od woli mamy. Zasada jest taka, że przedmioty nabyte w drodze darowizny nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków, chyba że darczyńca w akcie notarialnym wyraźnie zastrzeże inaczej. Tym samym, jeśli Pani mama wyraźnie nie zastrzeże, iż darowizna ma wejść do Państwa majątku wspólnego, udział w nieruchomości (we spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu) wejdzie do Pani majątku osobistego (Pani mężowi nie będzie wówczas przysługiwał tytuł do tego lokalu). Nie oznacza to jednak, że mąż nie będzie miał prawa zamieszkiwać w przedmiotowym lokalu. Zgodnie bowiem z art. 28 [1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Powyższe prawo do zamieszkiwania wygasa w przypadku ustania małżeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki