Konsekwencje podszywania się pod inną osobę w internecie

• Autor: Marta Wawrzyniak

Moje pytanie dotyczy konsekwencji, jakie mogą zostać wyciągnięte wobec mnie za podszywanie się pod inną osobę w internecie. Sytuacja wygląda następująco. Niedawno „bawiłem się” w pisanie przez internet z obcymi osobami . Za zdjęcie profilowe obrałem sobie zdjęcie znalezione na Instagramie pewnego mężczyzny. W profilu nie zawarłem żadnych jego danych osobowych. Niestety kilka razy w trakcie rozmowy zdarzyło mi się wysłać to samo zdjęcie. Kilka dni temu podczas jednej z takich rozmów niechcący wysłałem swojemu rozmówcy link do profilu na Instagramie tego mężczyzny. Boję się, że ta osoba go powiadomiła i że grożą mi konsekwencje za podszywanie się pod inną osobę i użycie jego zdjęć. Proszę o pomoc, co zrobić w tej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje podszywania się pod inną osobę w internecie

Podszywanie się pod inną osobę

Odpowiadając na zadane pytanie, w pierwszej kolejności uspokoję Pana, iż za opisane przez Pana zachowanie nie grozi odpowiedzialność karna. Art. 190a Kodeksu karnego penalizujący podszywanie się pod inną osobę nie może zostać uznany za właściwą kwalifikację prawną Pana czynu. Przytoczony przepis brzmi bowiem:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Opisane przez Pana zachowanie nie spełnia również znamion takich przestępstw jak kradzież czy oszustwo ani wykroczenia samowolnego użycia cudzej rzeczy. W sytuacji, gdy osoba, której zdjęciem się Pan posłużył zgłosi się po pomoc do organów ścigania powinna zostać pouczona o ewentualnej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Zobacz też: Co grozi za ubliżanie drugiej osobie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie dóbr osobistych przez używanie cudzych zdjęć

Z uwagi na fakt, iż posłużył się Pan wizerunkiem innej osoby w prywatnej korespondencji, jedyne zasadne roszczenie przeciwko Panu może być związane z naruszeniem dóbr osobistych. Kodeks cywilny stanowi bowiem:

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Przeczytaj też: Wizerunek w internecie

Żądania właściciela zdjęć

W związku z powyższym osoba, której wizerunkiem Pan się posłużył, może żądać od Pana:

  • zaniechana dalszego używania jej zdjęć,
  • złożenia oświadczenie osobie, która została wprowadzona w błąd, że na zdjęciach nie figuruje Pan, lecz inna osoba,
  • przeproszenia,
  • zadośćuczynienia pieniężnego,
  • zapłaty określonej kwoty na cel społeczny.

W celu uzyskania orzeczenia, w którym sąd zobowiąże Pana do któregoś z powyższych zachowań, powód musi udowodnić, że jego dobro osobiste zostało naruszone. W przypadku wnoszenia o zadośćuczynienie pieniężne istotne jest również wykazanie krzywdy adekwatnej do żądanej kwoty. W opisanej sytuacji będzie to niezwykle trudne, gdyż Pana zachowanie najprawdopodobniej nie miało żadnego realnego wpływu na osobę, której zdjęciem się Pan posłużył. Za uzasadnione należałoby natomiast uznać roszczenie osoby ze zdjęcia, jeżeli Pana rozmówcami byliby jej znajomi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marta Wawrzyniak

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »