Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-09-03

Mam pytanie odnośnie możliwości rozwiązania podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu w salonie. 5 dni temu podpisałem umowę przedwstępną na zakup samochodu. Do umowy zapłacona została przedpłata. Czy istnieje możliwość rozwiązania przeze mnie umowy bez ponoszenia konsekwencji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

W przedstawionej przez Pana sprawie należy przeanalizować kwestię odstąpienia od umowy. Tematykę odstąpienia od umowy reguluje natomiast Kodeks cywilny. W świetle tych przepisów odstąpienie może wystąpić w dwóch odmianach: jako odstąpienie umowne oraz ustawowe.

Umowne prawo do odstąpienia może zostać ustanowione zgodną wolą stron w umowie. Przeważnie w takim przypadku strony określają termin, w którym można odstąpić od umowy. Jeżeli odstąpienie dojdzie do skutku strony zobowiązane są zwrócić wszelkie świadczenia, które otrzymały, a więc również zaliczkę. Zakładam jednak, że skoro zwrócił się Pan z pytaniem, zapisu o możliwości odstąpienia od umowy i zwrocie zaliczki nie ma w umowie.

Ustawowe prawo odstąpienia regulują natomiast art. 493-494 Kodeksu cywilnego:

„Art. 493. § 1. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić.

§ 2. W razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe.

Art. 494. § 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie”.

Rozwiązanie umowy bez konsekwencji

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wskazują wprost, że można bez żadnego uzasadnienia i bez żadnej przyczyny odstąpić od umowy. Na gruncie powołanych przepisów odstąpić od umowy można jedynie, gdy wykonanie świadczenia (w tym wypadku sprzedaż samochodu) stanie się niemożliwe do wykonania na skutek okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność. W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym takich okoliczności nie ma.

Klauzule niedozwolone a rozwiązanie podpisanej umowy

Pewną szansę na odstąpienie daje fakt, że dodatkowo w przypadku dokonywania transakcji z konsumentem trzeba spoglądać przez pryzmat art. 3853 Kodeksu cywilnego. Zawiera on katalog niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami. Zgodnie z tym przepisem za niedozwolone należy uznać takie postanowienia umów, które przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy oraz nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Ponadto w oficjalnym rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK można znaleźć przykładowe niedozwolone zapisy umowne:

„Kupujący może odstąpić w drodze pisemnej od niniejszej umowy na każdym etapie jej obowiązywania, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. W takim przypadku Sprzedający zwróci kupującemu – w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nabywcą mieszkania, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty odstąpienia – wpłacone przez niego kwoty, ale zatrzymując zadatek (tj. kwotę określoną w par. 6.3).”

„Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako »I wpłata zaliczka« jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro”.

Fakt, iż powyższe przykłady dotyczą sprzedaży nieruchomości czy też udziału w pielgrzymce, jednak klauzule niedozwolone należy rozumieć w sposób ogólny, co oznacza, że zapisy w umowie mówiące o braku możliwości otrzymania zwrotu zaliczki przy odstąpieniu od umowy są zapisami niedozwolonymi niezależnie jakiego przedmiotu dotyczą. W rezultacie niedozwolone są takie postanowienia i działania, które odmawiają konsumentowi prawa do zwrotu zaliczki.

Podsumowując, zauważyć należy, że przepisy przewidują możliwość odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy sprzedawca nie będzie mógł dostarczyć towaru ze swojej winy. Przepisy Kodeksu cywilnego nie dają wprost możliwości odstąpienia od zawartej umowy tak po prostu, na skutek zwykłej zmiany zdania lub rozmyślenia się. Jest pewna szansa na odstąpienie od umowy w oparciu o klauzule niedozwolone, jednak z pewnością sprzedawca będzie się przed nimi bronił i sprawa może zakończyć się na drodze sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »