Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydzielenie fragmentu korytarza i zniesienie współwłasności

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-04-20

Mam wydzielone mieszkanie z zasobów SM. W akcie notarialnym mam przydzielone 7,1 m2 powierzchni pomieszczeń wspólnych. Mam również wpis do księgi wieczystej. Przed wejściem do mojego mieszkania postawiłem ściankę działową i tym samym oddzieliłem fragment 1,9 m2 korytarza (klatki schodowej). Czy i w jaki sposób mogę sądownie znieść współwłasność tego 1,9 m2 powierzchni pomieszczeń wspólnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, jest Pan właścicielem wyodrębnionego lokalu z zasobów spółdzielni. Zakładam, że budynek jest wielolokalowy oraz że w budynku jest WM (wspólnota mieszkaniowa). Z prawem Pana odrębnej własności lokalu nierozerwalnie związane jest prawo właściciela lokalu do udziału w nieruchomości wspólnej. Jak stanowi art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej u.w.l.), w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali.

Nieruchomością wspólną, w świetle art. 3 ust. 2 u.w.l. jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z poglądami doktryny i judykatury za elementy wspólne uważa się dach, ściany nośne, klatkę schodową, przewody, instalacje wodne, ogrzewcze itp. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 115/09, LEX nr 600123). W praktyce zatem na części wspólne nieruchomości, oprócz działki gruntu, składać się będą ściany i stropy konstrukcyjne budynku, elewacje, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia służące do wspólnego użytku (najczęściej są to piwnice, strychy, komórki, pralnie, suszarnie, wózkownie itp.)

W myśl ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej powinien odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. W uproszczeniu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej jest równa stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z przynależnościami (np. piwnica) do łącznej powierzchni lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Określenie wysokości udziału związanego z danym lokalem w nieruchomości wspólnej następuje w akcie notarialnym i podlega wpisowi w księdze wieczystej.

Niemniej jednak pomimo wskazania Pana udziału w nieruchomości wspólnej w myśl postanowienia art. 12 ust. 1, właściciel lokalu może korzystać z nieruchomości wspólnej jako współkorzystający. Oznacza to, że właściciel może korzystać z tej nieruchomości w sposób, jaki można pogodzić z korzystaniem przez pozostałych właścicieli lokali. Poza tym, może z niej korzystać, ale tylko „zgodnie z jej przeznaczeniem”. Z całą pewnością klatka schodowa jako jej element służy do korzystania przez wszystkich pozostałych właścicieli wyodrębnionych lokali na takich samych zasadach. Jeżeli jednak Pan jako właściciel lokalu chce wybudować ściankę odgradzającą na korytarzu i wykorzystywać tę część nieruchomości wspólnej jedynie na własne potrzeby, musi uzyskać przede wszystkim zgodę wspólnoty, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 4 (zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej). Może się to oczywiście wiązać z dodatkowymi opłatami, jakie się ponosić ze względu na wyłączne korzystanie z części nieruchomości wspólnej. Należy także pamiętać, że zawsze na żądanie zarządu będzie Pan obowiązana zezwalać na wstęp do odgrodzonej części korytarza - ilekroć będzie to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także gdy zachodzi potrzeba wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. W związku jednak z tym, że udział w nieruchomości wspólnej przysługuje każdemu właścicielowi lokalu to nie można żądać zniesienia tej współwłasności, dopóki trwa odrębna własność lokali (art. 136 § 2 zd. drugie Kodeksu cywilnego). Przepis ten uniemożliwia przekształcenie WM funkcjonującej w budynku gdzie ustanowiono odrębną własność lokali w twór inny, który funkcjonowałby w sposób nieokreślony żadnymi regulacjami prawnymi. Przepis ten potwierdza zasadę związania indywidualnej własności lokalu z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Ponadto warto zauważyć, że wyodrębnieniu może ulec tylko lokal samodzielny, czyli taki, który jest wydzielony trwałymi ścianami i samodzielnie pełni funkcję, do jakiej jest przeznaczony. O samodzielności lokalu stwierdza właściwy organ (jest nim starosta) w formie zaświadczenia. Jeżeli do ustanowienia odrębnej własności dochodzi w trybie sądowym, sąd ustala samodzielność lokalu na podstawie opinii biegłego.

Fakt, że wyodrębnił Pan część klatki schodowej i wyłącznie Pan z tej części korzysta w wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, niczego nie zmienia w zakresie stanu własności ani, co więcej, nie powoduje konieczności dokonania takich zmian. Stan ten może wynikać np. z umowy pomiędzy współwłaścicielami albo z umowy pomiędzy Panem z WM. W tej sytuacji jest Pan obowiązany do rozliczenia uzyskanej z tego tytułu korzyści (wyrok SN z 10.05.2006 r., sygn. akt III CZP 9/06), ale nie może żądać Pan wyodrębnienia własności tej części.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zakup nieruchomości w konkubinacie

Żyję w konkubinacie – mój partner czeka na rozwód, ma ustanowioną notarialnie rozdzielność majątkową. Planujemy za miesiąc kupić dom...

 

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Jestem po rozwodzie z orzeczonym i uprawomocnionym podziałem majątku. W jego wyniku dom stał się wyłącznie moją własnością. Co należy...

Sprawa o wydanie nieruchomości zamiast rozgraniczenia

Miesiąc temu kupiliśmy działkę o powierzchni 1500 m 2 , co potwierdzają zapisy w księdze wieczystej oraz wypisie i wyrysie...

 

Czy współwłaściciel może zamieścić ofertę sprzedaży nieruchomości?

Sprawa o zniesienie współwłasności jest w toku i wszystkim współwłaścicielom zależy na szybkiej sprzedaży nieruchomości. Czy zatem...

 

Podatek gruntowy za wywłaszczony teren

Około 25 lat temu przebudowano drogę graniczącą z moją nieruchomością (obecnie jest to droga krajowa). Po przebudowie nowa droga przechodziła przez...

 

Wiedza o przesuniętej granicy działki

Jestem w trakcie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie pomiarów geodezyjnych siatka ogrodzeniowa znajduje się 10 cm od wyznaczonej granicy działki na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »