Wyprowadzka z dzieckiem od męża przed orzeczeniem separacji

• Data: 2022-01-10 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Dwa tygodnie temu złożyłam pozew o separację bez orzekania o winie i bez pozbawiania męża praw rodzicielskich. Mamy 6-tygodniowe dziecko, które karmię piersią. W pozwie zawarłam, że formą zabezpieczenia mają być alimenty i wyznaczenie miejsca pobytu dziecka przy mnie. Nadal mieszkam z mężem, ale chcę się z dzieckiem wyprowadzić do wynajętego mieszkania. Mąż stwierdził, że ja mogę sobie iść, ale dziecko zostaje. Doradzono mi, żebym wyprowadziła się bez jego wiedzy i tylko go o tym poinformowała w sposób udokumentowany lub przy świadku, podając nowy adres. Nie chcę utrudniać mu kontakty z dzieckiem i jak najbardziej może nas odwiedzał w wynajmowanym mieszkaniu. Co więc zrobić, jeśli mąż nie pozwoli mi zabrać dziecka, a sprawa naszej separacji nie jest jeszcze rozstrzygnięta sądownie? Co zrobić w tym okresie przed sądownie rozstrzygniętą sprawą? Czy mąż ma prawo zrobić to samo, tzn. wziąć dziecko, oznajmić mi, gdzie będzie i tam je przetrzymywać? Co jeśli będzie chciał zabrać dziecko na cały dzień, nie patrząc na to, że jest karmione piersią? Jak długo czeka się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyprowadzka z dzieckiem od męża przed orzeczeniem separacji

Wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców

Istota Pani pytania sprowadza się do rozważań nad kwestią wykonywania władzy rodzicielskiej. Ponieważ przysługuje Pani i mężowi pełnia władzy rodzicielskiej, oznacza to, iż każdy z rodziców jest uprawniony do wykonywania władzy rodzicielskiej i może samodzielnie podejmować czynności dotyczące majątku i osoby dziecka, w tym także występować w jego imieniu na zewnątrz. Stanowi to tym art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Oczywiście, zawsze należy przypomnieć, iż zasadniczo rodzicem się jest, a małżonkiem można być. Czyli prawa dotyczące władzy rodzicielskiej dotyczą przede wszystkim rodziców jako instytucji prawnej, niezależnie czy są rozwiedzeni, w separacji, w małżeństwie lub bez niego. A więc, mimo że każdy z rodziców może wykonywać swoje prawa samodzielnie, to jednak pamiętać należy, iż skoro jeden z rodziców może tak postępować, to drugi musi o tym wiedzieć. Bo w przeciwnym przypadku – czyli bez jego wiedzy, będzie tego prawa pozbawiony, bo po prostu o danej czynności nie wiedział.

W orzecznictwie prawa polskiego oraz teorii prawa ustalono, iż wykładnia wymienionego przepisu wprowadza tzw. istotne sprawy dziecka, do których z pewnością zaliczono prawo do decydowania o miejscu jego zamieszkania.

Zobacz też: Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejsce zamieszkania dziecka orzeczone postanowieniem sądu rodzinnego

Pani pytania wiążą się z problemem miejsca zamieszkania dziecka. Skoro ma ono zostać przy Pani (stale i formalnie z orzeczenia sądu), to oznacza, iż ojciec dziecka musi to zaakceptować i nie wolno mu utrudniać wykonywania tego orzeczenia. Nie może więc faktycznie go zmieniać i proponować, aby było u niego, a Pani ma się wyprowadzić, gdyż to będzie oznaczać stan faktyczny dokładnie na odwrót. Nie może także odmówić wydania dziecka, gdyż Pani ma prawo wykonać orzeczenie sądu. Oczywiste jest także, iż mąż nie może zrobić tak jak Pani, czyli wywieźć gdzieś dziecko i oznajmić Pani, gdzie jest. Dziecko ma być, jak Pani podała, stale przy matce.

Nie ma więc wątpliwości, iż w tak ważnej kwestii oboje rodzice muszą się porozumieć lub wykonywać orzeczenie sądu.

Porozumienie rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej

Warto wspomnieć, iż rodzice mogą samodzielnie ustalić kwestie wykonywania władzy rodzicielskiej w tzw. porozumieniu o jej wykonywaniu. Mogą to być uregulowania bardzo szczegółowe, które bierze pod uwagę sąd w swoim orzeczeniu. To także przewiduje ww. przepis w § 2. Sprawy istotne mogą więc być przez rodziców w takim porozumieniu wyraźnie określone i proponuję, aby je rozważyć i przestawić sądowi. Zawsze zawierają one kwestie kontaktów, gdyż to jest najczęstszy i najważniejszy dla rodziców element wykonywania władzy rodzicielskiej. Innymi są na przykład prawo do decydowania o leczeniu, edukacja na różnych poziomach i rozwijanie zainteresowań i hobby, wyjazdy za granicę lub każde inne miejsce poza ustalonym w kontaktach, praktykowanie wyznania.

Zabezpieczenie powództwa w formie prawa do pobytu dziecka przy matce

Wspomniała Pani o zabezpieczeniu powództwa w formie, poza alimentami, prawa do pobytu dziecka przy Pani. Postanowienie prawomocne o zabezpieczeniu powództwa jest wykonalne i może stanowić podstawę do interwencji Policji. Podobnie gdyby to było postępowanie o rozwód, to takie postanowienie także mogłoby zapaść i byłoby wykonywane.

Gdy więc będzie je Pani mieć, albo już je ma, ale musi być prawomocne, to moim zdaniem można się wyprowadzić i poinformować męża o miejscu pobytu i nie bronić mu kontaktów. To postanowienie bowiem właśnie w taki sposób można wykonać. Miejsce, gdzie będzie Pani przebywać, musi być jednak do stwierdzenia, iż przysługuje Pani do niego tytuł prawny, czyli np. umowa najmu, gdzie lokal jest opisany z adresu.

Karmienie piersią a kontakty ojca z dzieckiem

Także alimenty są natychmiast wykonalne. Nie trzeba czekać na wyrok o separacji. Przy czym zaznaczam, iż jeżeli nie opiszecie Państwo praw ojca do kontaktów, to odmowa zabrania mu dziecka na cały dzień może być, moim zdaniem, nieuprawniona. Niekoniecznie właściwym argumentem musi być karmienie piersią. Wspomnę, iż np. z art. 187 Kodeksu pracy wynika prawo dla pracownicy karmiącej piersią do przerw w pracy. Wykładnia tego przepisu podaje, iż wykonuje się to uprawnienie w taki sposób, że można przerwy udzielić łącznie w ciągu dnia, np. ze względu na dojazd z pracy do domu. Nie jest jednak dopuszczalne jej kumulowanie z kilku dni i wykorzystywanie razem, dając np. wolny dzień. Oznacza to, iż samo karmienie nie jest przeszkodą do pracy, nie trwa ciągle cały dzień i można wydać dziecko, bo matka karmiąca jest w pracy i nie jest stale przy dziecku. Ale oczywiście, także ojciec powinien to uwzględnić i np. przywieźć dziecko na karmienie. Przypomnę, iż oboje rodzice powinni współdziałać dla dobra dziecka. Można zawsze rozważyć ściągnięcie pokarmu i wydanie ojcu, ale to pozostawiam do oceny jako pomysł. Zarówno ojciec dziecka powinien przyjąć ten argument, jak i Pani powinna uwzględnić jego prawo do kontaktów.

Jeżeli zapadnie wyrok z orzeczonymi kontaktami, to rodzice mają obowiązek go wykonywać. Wyrok nie uwzględnia takich spraw jak karmienie piersią, gdyż nie jest to bezwzględna przeszkoda ani dla matki, ani dla ojca.

Bezzwłoczne rozpoznanie wniosku udzielenie zabezpieczenia

Postanowienie o zabezpieczeniu sąd powinien wydać bezzwłocznie, bo taki jest jego cel – stanowi o tym nw. przepis Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

Art. 737 Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.”

Postępowanie o separację – jak długo trwa?

Natomiast jeżeli pyta Pani o długość trwania całego postępowania o separację i pierwszy termin, to raczej pytanie do wymiaru sprawiedliwości. W sprawach, które osobiście prowadzę, także nie potrafię się dowiedzieć, kiedy będzie wyznaczony termin rozprawy. Nie podano mi nawet, jaki jest średni czas oczekiwania na jej wyznaczenie w wydziale. Sprawy w każdym sądzie przydzielane są konkretnemu sędziemu i nie ma terminów na ich wyznaczanie. Każdy termin jest wyznaczany przez sędziego w danym sądzie. Zależy to od obłożenia pracą sędziów danego wydziału. Można o to spytać w sądzie, jaki może być czas oczekiwania na pierwszy termin. Zasadniczo takie sprawy trwają, po wyznaczeniu terminu, kilka miesięcy co najmniej.

Myślę, że z kolei jeżeli mąż Pani będzie zgodny co do treści pozwu i roszczeń w nim zawartych, to sprawa może zakończyć się na dwóch posiedzeniach. Jednak z tego, co Pani pisze, na razie wynika, iż niekoniecznie ma takie samo zdanie, a zatem może składać własne wnioski i twierdzenia w odpowiedzi na pozew, co sprawę wydłuży.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Grzegorz Stefanowski

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny.

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »