Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zlikwidować wpis z ksiąg wieczystych o wszczęciu egzekucji?

Zakupiłem nieruchomość, w której KW w dziale III zapisane są informację o wszczęciu egzekucji z tytułu niezapłaconych alimentów. Wszystkie zaległe zobowiązania poprzedniego właściciela z tego tytułu uregulowałem na konto komornika + zapłaciłem depozyt w sądzie. Komornik zawiesił postępowanie. Co muszę zrobić, aby komornik umorzył to postępowanie i zlikwidował wpis z działu III księgi wieczystej mojej nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zlikwidować wpis z ksiąg wieczystych o wszczęciu egzekucji?

Zawieszenie postępowania przez komornika

Komornik, zawieszając postepowanie, zapewne wysłał pismo do wierzyciela i dłużnika i podał podstawę takiego zawieszenia.

Zgodnie z art. 820 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Być może wierzyciel po otrzymaniu należności błędnie sformułował pismo do komornika i zamiast wnosić o zakończenie z uwagi na spłatę zawnioskował o zawieszenie. Komornik jest związany treścią pisma od wierzyciela. Również w związku ze złożeniem przez Pana depozytu dłużnik błędnie sformułował wniosek. Nie może Pan też być zadowolony w przypadku umorzenia postępowania, gdyż umorzenie egzekucji oznacza zakończenie postępowania egzekucyjnego nie ze względu na spłatę zobowiązania, ale na skutek wystąpienia innych zdarzeń. Do umorzenia może dojść na skutek wniosku wierzyciela o umorzenie egzekucji. Zasady umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela są regulowane przez art. 825 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z prawem wierzyciel może złożyć wniosek, na mocy którego postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. Jeśli sprawa dotyczy egzekucji wszczętej z urzędu, do pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezbędna będzie zgoda sądu lub organu, który zażądał prowadzenia działań. 

Spłata zobowiązania i zakończenie egzekucji

W Pana sytuacji, skoro dokonano spłaty całego zobowiązania, należy zakończyć postepowanie egzekucyjne, z uwagi na spłatę zobowiązania a nie zrobić umorzenie. Być może komornik po otrzymaniu wpłaty zawiesił postępowanie i zwrócił się do wierzyciela z zapytaniem czy roszczenie zostało zaspokojone i czy w związku z tym wnosi o zakończenie postepowania egzekucyjnego. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej dokona zakończenia i wówczas zostanie to zobowiązanie wykreślone z działu III księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w dziale III księgi wieczystej – „Prawa, roszczenia i ograniczenia” dokonuje się wpisów dotyczących wszelkich ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości dokonuje sąd wieczystoksięgowy na wniosek komornika sądowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Do podstawowych zadań należących do komornika należy m.in. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swoich zaległych zobowiązań wobec wierzyciela, ten może powierzyć ściągnięcie długu komornikowi m.in. z nieruchomości.

Wykreślenie wpisu z KW

To komornik składa do sądu wieczystoksięgowego, właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji. Sąd wieczystoksięgowy, po otrzymaniu od komornika wniosku o wpis do księgi wieczystej, dokonuje w Dziale III wskazanej księgi wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości.

Po spłacie zobowiązania wpis powinien zostać wykreślony.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego lub ukończenia egzekucji w inny sposób niż przez umorzenie (spłata długu), to komornik składa do sądu wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na komorniku i wynika z art. 924 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Przepis ten ma zastosowanie do spraw egzekucyjnych wszczętych po 3 maja 2012 r.

Zwrócenie się do komornika na piśmie

W przypadku gdy komornik nie wykonuje swoich czynności dotyczących wykreślenia wpisu, właściciel nieruchomości powinien zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie wykreślenie tego wpisu. Jeśli już Pan dysponuje aktem własności, to Pan może zwrócić się do komornika na piśmie o dokonanie tej czynności. Jeżeli, pomimo ponagleń z Pana strony jako właściciela nieruchomości obciążonej wpisem, komornik pozostanie bierny i nie poczyni żadnych kroków w sprawie, może Pan podjąć starania załatwienia sprawy osobiście. Wówczas powinien się Pan zwrócić się do komornika z wnioskiem o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Po otrzymaniu tego odpisu może Pan w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, złożyć na urzędowym formularzu, wniosek o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości (Art. 626, ust. 2 § 5. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego). Do wniosku o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości należy dołączyć odpis prawomocny postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Wniosek musi Pan należycie opłacić (zgodnie z art. 46 w związku z art. 44 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

O wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej należy wnioskować na formularzu KW-WPIS, który składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który należy stosownie opłacić. W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu takiego wniosku.

Wniosek o wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej musi Pan złożyć do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego bądź wysłać pocztą listem poleconym. Jeśli będzie Pan składał wniosek w budynku sądu, to należy go złożyć w dwóch egzemplarzach jeden dla sądu i drugi dla Pana, na którym osoba przyjmująca potwierdzi stemplem wpłynięcie wniosku. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

Sąd bada treść formę wniosku oraz załączone do wniosku dokumenty a także treść księgi wieczystej. Jeśli nie ma przeszkód formalnych i prawnych, wpis/wykreślenie jest dokonywane i trafia do centralnej bazy. O wpisie/wykreśleniu zostanie Pan pisemnie przez sąd powiadomiony. Do wniosku musi Pan załączyć akt własności i pismo od komornika.

By komornik zakończył postępowanie w związku ze spłatą, niech Pan zwróci się do dłużnika, by wniósł do komornika taki wniosek albo niech taki wniosek złożą wierzyciele tego sprzedającego, jeśli jeszcze żadna z tych stron tego nie zrobiła. Jeśli Pan dysponuje już aktem własności może Pan złożyć taki wniosek tak jak to wyżej zaznaczyłem. A po otrzymaniu takiego pisma, jeśli komornik nie złoży wniosku o wykreślenie, pomimo że ma taki obowiązek, może Pan sam taki wniosek złożyć albo jeśli komornik będzie Panu odmawiał wykonania tego obowiązku może Pan jeszcze złożyć do sądu skargę na czynności komornika. Zacząłbym jednak od dowiedzenia się, dlaczego postepowanie zostało „tylko” zawieszone. Jeśli uzyska Pan te informacje, proszę o ponowny kontakt i będzie można ustalić, czy powyżej przedstawione sposoby wykreślenia wpisu są w tym przypadku zasadne, czy też należy wykonać jeszcze jakąś czynność poprzedzającą te kroki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl