Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długu przed otrzymaniem sądowego nakazu zapłaty

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-11-23

Po odejściu męża pojawiły się problemy ze spłatą kredytów. Ja spłacałam dwa, on żadnych. W końcu bank wystawił pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym do sądu. Właśnie otrzymałam z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, tylko że trzy dni wcześniej spłaciłam całą należność w banku. Czy w tej sytuacji muszę odpisać coś do sądu – wnieść zarzuty, zaskarżyć, uiścić opłatę – tytułem zwrotu kosztów procesu? Czy zakończenie tej sprawy leży już po stronie banku? Jeżeli to ja muszę jeszcze coś w tej sprawie zrobić, proszę o opisanie dalszego postępowania.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Niezaskarżenie nakazu zapłaty spowoduje jego uprawomocnienie się. Bank będzie mógł (teoretycznie) skutecznie dochodzić całej należności z nakazu, łącznie z kosztami, którymi Panią w nim obciążono. Ponieważ jest to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, bank już teraz może zablokować Pani środki na koncie, gdyż taki nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia z momentem jego wydania (jest wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności).

W praktyce zapewne bank nie będzie dochodził należności głównej (byłby zobowiązany następnie do jej zwrotu, a gdyby tego nie zrobił, mogłaby Pani wnosić pozew z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, art. 405 i in.), jednak może pokusić się na dochodzenie kosztów (a nawet na pewno to zrobi) – Pani przecież zapłaciła już po wniesieniu przez bank pozwu.

Z zatrzymaniem egzekucji należności głównej w takim przypadku mogłyby być problemy: musiałaby Pani wnosić kolejne pisma – o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo egzekucyjne; opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu) – co jednak także mogłoby nie być skuteczne ze względu na to, że zarzut dokonania zapłaty mogła już Pani podnieść na etapie wnoszenia zarzutów do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Przepis regulujący tego typu powództwo wyraźnie stanowi, że dłużnik może oprzeć powództwo gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 840

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.”

Podobnie nie byłoby możliwe zaskarżenie klauzuli wykonalności z uwagi na to, że takie zaskarżenie może dotyczyć tylko zarzutów formalnych (art. 794 K.p.c.).

Podsumowując, aktualnie koniecznie musi Pani wnieść zarzuty do nakazu zapłaty, żeby zapobiec komplikacjom w przyszłości. Wraz z zarzutami zamiast opłaty może Pani wnieść wniosek o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w całości. Rozpatrzenie takiego wniosku przedłuży postępowanie – w tym czasie będzie Pani mogła udać się do banku z żądaniem cofnięcia pozwu z uwagi na dokonanie zapłaty (dla banku cofnięcie pozwu przed wyznaczeniem rozprawy będzie korzystne z uwagi na to, ze zostanie obciążony tylko połową opłaty od pozwu, tj. drugą połowę sąd zwróci, art. 79 ust. 1 pkt 3a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jeśli bank cofnie pozew jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku o zwolnienie od kosztów, w istocie nie będzie Pani musiała uiszczać opłaty od zarzutów.

Jeśli bank będzie chciał cofnąć pozew już po uiszczeniu tej opłaty, może Pani domagać się zwrotu kosztów procesu. Proszę to zrobić: jeśli cofnięcie nastąpi na rozprawie – na tejże rozprawie, jeśli zaś poza rozprawą – w piśmie wysłanym do 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia z sądu o cofnięciu pozwu.

Zgodnie z art. 203 K.p.c.:

„Art. 203

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.”

Jeśli bank, mimo zapłaty, nie cofnie pozwu, sąd w orzeczeniu końcowym zapewne nie obciąży Pani kosztami procesu (tymi, które teraz zostały zasądzone nakazem), ale też może nie nakazać zwrotu uiszczonej przez Panią opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty, jeśli stwierdzi, że za tym przemawiają zasady słuszności (raczej jednak tak nie stwierdzi i nakaże zwrot opłaty).

Podsumowując, koniecznie proszę wnieść w terminie zarzuty od nakazu zapłaty albo odpowiednio opłacone, albo wraz z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości (do wniosku należy załączyć formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania; wraz z załącznikami potwierdzającymi Pani dochody i wydatki). W zarzutach proszę się powołać na dokonaną zapłatę i załączyć potwierdzenia tej zapłaty. Proszę wnieść o zasądzenie kosztów sądowych od powoda na rzecz Pani. Oczywiście w razie potrzeby możemy pomóc w przygotowaniu zarzutów. Po wniesieniu zarzutów może Pani udać się do banku z informacją o tym, że należność została spłacona i proponuje Pani cofnięcie pozwu. Proszę nie dać się zwieść bankowi, który poradzi, żeby Pani nie wnosiła zarzutów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »