Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie transakcji dokonywanej na raty

Marek Gola • Opublikowane: 2016-07-15

Sprzedaję dość drogą działkę. Nabywca jest zdecydowany, jednak cena 500 tys. zł jest dla niego bardzo wysoka. Chciałby rozłożyć płatność na raty. Prawdopodobnie dwie. Mogę zgodzić się na taką transakcję, jednak chciałbym się zabezpieczyć. Chodzi mi o takie zabezpieczenie, które pozwoli na bezproblemowe odzyskanie pozostałej kwoty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż nikt nie da Panu 100% gwarancji, że odzyskanie pozostałej do zapłaty ceny będzie bezproblemowe. Należy bowiem pamiętać, że nawet jeżeli nie będzie Pan miał problemów na etapie postępowania sądowego (z różnych względów, jak choćby z uwagi na brak takiego postępowania), to problemy mogą wystąpić na etapie postępowania egzekucyjnego.

W mojej ocenie na Pana korzyść stanowi art. 777 K.p.c. zgodnie z którym:

„Art. 777. § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

2) (uchylony);

21) (uchylony);

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi”.

Proszę zwrócić uwagę w szczególności na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego. Każdy tego rodzaju akt stanowi dla Pana zabezpieczenie, bowiem pozwala skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądu. Innymi słowy jeżeli udałoby się Panu z nabywcą porozumieć, to notariusz, przed którym sporządzilibyście Państwo akt notarialny sprzedaży nieruchomości, spisałaby takie oświadczenie będące jednocześnie tytułem egzekucyjnym.

Notariusz jest także upoważniony do przechowania sporządzonego przez nim dokumentu w oryginale, a także w jego odpisie, celem zabezpieczenia praw obydwu stron umowy sprzedaży.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze „według art. 777 § 1 pkt 3–6 tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Należy podzielić stanowisko (A. Jakubecki), że oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest czynnością materialnoprawną, jednostronną, mającą oznaczonego adresata, tj. wierzyciela. Formę aktu notarialnego mają dokumenty sporządzone przez notariusza lub jego zastępcę, tj. asesora notarialnego, pod warunkiem że czynią zadość wymogom określonym w art. 92–94 pr. not. Jak zauważono w nauce, terminy, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 5–6, mają charakter materialnoprawny i są podobne do terminów prekluzyjnych, z tym że po ich upływie nie wygasa możliwość dochodzenia od dłużnika świadczenia objętego tytułem, lecz akt notarialny traci walor tytułu egzekucyjnego, a więc ustaje możliwość nadania mu klauzuli wykonalności. Jednakże akt notarialny zwierający oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie traci cechy dokumentu urzędowego, dlatego może stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 1), jeśli zawiera treść mogącą uzasadnić podstawę prawną dochodzonego roszczenia, co będzie miało miejsce, przykładowo, jeżeli oświadczenie kupującego o poddaniu się egzekucji stanowi jeden z elementów treści umowy sprzedaży nieruchomości” (P. Telenga, Komentarz aktualizowany do art. .777 Kodeksu postępowania cywilnego, 01.04.2014).

Treść aktu, a w szczególności obowiązki kupującego oraz skutki niepłacenia drugiej raty są w zasadzie ograniczone Państwa wyobraźnią. Warunkiem koniecznym jest wpisane Pana jako wierzyciela, który będzie mógł realizować swoje prawa na mocy aktu notarialnego, który w tym przypadku będzie tytułem egzekucyjnym. Doprowadzając do sporządzenia takiego aktu notarialnego, nie musi Pan występować do sądu celem uzyskania korzystnego dla siebie wyroku, lecz może od razu kierować sprawę do komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Chcę nabyć od sąsiada wybudowany przez niego garaż murowany na działce dzierżawionej od miasta. Posiada on aktualnie umowę dzierżawy gruntu pod garaż na...

Przedsprzedaż produktów przez internet

Czy można w internecie prowadzić przedsprzedaż jakiegoś produktu i pobierać 100% zaliczki za ten produkt przed jego wysyłką?

Co robić, gdy lokator nie szykuje się do opuszczenia lokalu?

Ostatniego dnia czerwca kończy się umowa najmu mojego lokalu. Tymczasem najemca nie szykuje się do opuszczenia lokalu. Zamawia nowe towary (to sklep), robi...

Przechowywanie słupów na działce

Na działce rolnej, którą dzierżawię. zostały złożone słupy do linii energetycznej. Zostałem zapewniony, że słupy będą leżały co najwyżej trzy dni,...

Zrzeczenie się rękojmi przy obniżonej cenie nieruchomości

Sprzedaję mieszkanie w kamienicy. Chciałbym zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu rękojmi, ponieważ nie jest to nowy budynek, a obok...

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała...

Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Czy do umowy o poufności potrzebna jest inna umowa? Czy umowa o poufności może funkcjonować oddzielnie?

Odstąpienie od umowy kupna mieszkania i niestawienie się u notariusza sprzedającego

Kupiłam od osoby fizycznej mieszkanie, w którym jest robactwo. Nie miałam o tym pojęcia. Napisałam oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »